Beques per a les famílies

T'ajudem

Amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques en l’àmbit de la infància i l’adolescència, atorguem uns ajuts econòmics en funció de la situació socioeconòmica de la família, en concepte de beques de diverses activitats i serveis.

Constar almenys un any ininterromput d’empadronament a Esplugues de Llobregat, amb data de l’inici del termini de presentació de sol·licituds (a excepció dels casos de reagrupament familiar documentat i a excepció de les sol·licituds per a la natació escolar).

  • Formalitzar prèviament la inscripció o matrícula a l’activitat per a la qual es demana l’ajut.
  • No estar sotmès/sa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i l’Ajuntament d’Esplugues i no tenir deutes ni sancions pendents amb l’Ajuntament d’Esplugues ni amb l’entitat o centre on es realitza l’activitat.
  • Valor màxim cadastral de l’acumulat de tots els immobles en propietat inferior a 26.530 euros (Exceptuant l’habitatge habitual)
  • Trobar-se dins dels barems econòmics i requisits específics establerts per a cada tipus d’ajut.

A través dels formularis que trobaràs a les sol·licituds que tenim obertes:

• Ajuts per al menjador d’escoles bressol, d’educació especial i tractament psicoterapèutic: durant tot el curs escolar i amb efectes, a partir del 31 d’octubre de 2022, des del mes de presentació de la sol·licitud.

• Ajuts per a l’assistència i menjador d’activitats subvencionables d’estiu:

Casals d’Estiu, Casal Jove i Casal Esportiu: del 3 d’abril fins al 2 de juny.
Campus Esportius: del 17 d’abril fins al 2 de juny.
Educació en el Lleure a la Natura i Casals Artístics: del 8 de maig fins al 2 de juny.

Pots posar-te en contacte amb l’Unitat Administrativa dels Serveis Jurídics de Drets Socials, Civils i Ciutadania

subvencions@esplugues.cat

No podem facilitar per telèfon informació dels expedients i sol·licituds presentades.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: