Beques per a les famílies

T'ajudem

Amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques en l’àmbit de la infància i l’adolescència, atorguem uns ajuts econòmics en funció de la situació socioeconòmica de la família, en concepte de beques de diverses activitats i serveis.

Constar empadronades a Esplugues de Llobregat, com a mínim i de manera ininterrompuda, des del dia 12 de setembre de 2022 (a excepció dels casos de reagrupament familiar documentat i a excepció de les sol·licituds per a la natació escolar).

  • Formalitzar prèviament la inscripció o matrícula a l’activitat per a la qual es demana l’ajut.
  • No estar sotmès/sa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i l’Ajuntament d’Esplugues i no tenir deutes ni sancions pendents amb l’Ajuntament d’Esplugues ni amb l’entitat o centre on es realitza l’activitat.
  • Valor màxim cadastral de l’acumulat de tots els immobles en propietat inferior a 26.530 euros (Exceptuant l’habitatge habitual)
  • Trobar-se dins dels barems econòmics i requisits específics establerts per a cada tipus d’ajut.

A través dels formularis que trobaràs a les sol·licituds que tenim obertes, a partir del 12 de setembre de 2023:

Activitats del curs 2023 – 2024:

• Ajuts per a l’assistència i menjador d’escoles bressol, d’educació especial i tractament psicoterapèutic: fins al 31 de maig de 2024.

Vull sol·licitar la beca.

Activitats d’estiu 2024: A partir del 8 d’abril de 2024, fins que finalitzin les activitats, sempre que hi hagi places disponibles.

Vull sol·licitar la beca

Pots posar-te en contacte amb l’Unitat Administrativa dels Serveis Jurídics de Drets Socials, Civils i Ciutadania

subvencions@esplugues.cat

No podem facilitar per telèfon informació dels expedients i sol·licituds presentades.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: