Activitats d’Estiu

Ajuts per a l’assistència i menjador d’activitats subvencionables d’estiu

  • Constar en el padró d’Esplugues de Llobregat, com a mínim i de manera ininterrompuda, des del dia 8 d’abril de 2023 (a excepció dels casos de reagrupament familiar documentat).
  • Constar inscrit/ta a les activitats d’estiu subvencionables, detallades al programa EspluEstiu 2024.
  • No estar sotmès/sa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i l’Ajuntament d’Esplugues i no tenir deutes ni sancions pendents amb l’Ajuntament d’Esplugues ni amb l’entitat o centre on es realitza l’activitat.
  • Valor màxim cadastral de l’acumulat de tots els immobles en propietat inferior a 26.530 euros (exceptuant l’habitatge habitual).
  • Trobar-se dins dels barems econòmics i requisits específics establerts per a cada tipus d’ajut.
  • Menors escolaritzats/des en centres concertats curs 2023-2024: la quota mensual de l’escola, sense la despesa de menjador, no pot superar els 90 euros (excepte casos de matrícula oberta).

Renda per càpita anual Resultat
Fins a 3.097,85 € 90% del cost del servei
De 3,097,86 € a 3.958,36 € 65% del cost del servei
De 3.958,37 € a 4.818,88 € 40% del cost del servei
De 4.818,89 € a 5.679,39 € 25% del cost del servei

 

A partir del 8 d’abril de 2024, fins que finalitzin les activitats, sempre que hi hagi places disponibles.

Vull sol·licitar la beca

Els trobaràs a la secció de materials i recursos de la pàgina general de beques per a famílies.

A continuació, també pots consultar la guia per sol·licitar l’ajut i el document que has d’emplenar per donar consentiment per consultar les dades per a atorgament d’ajuts econòmics.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: