Esplugues en xifres

Principals indicadors de la ciutat

Població d’Esplugues 2022: 47.437 habitants

Distribució d’habitants d’Esplugues per sexe i barris (gener 2022):

Can Vidalet: 13.883 hab
La Plana: 9.403 hab
Centre: 8.611 hab
El Gall: 4.256 hab
Can Clota: 3.645 hab
Montesa: 3.542 hab
La Mallola: 1.210 hab
Finestrelles: 1.189 hab
Ciutat Diagonal: 849 hab
La Miranda: 849 hab

 

Població. Naixements. Habitatges familiars. PIB per habitant. Habitatges iniciats. Atur registrat. Població que entén català. Superfície. Participació en eleccions municipals. Residus municipals per càpita.
Dades actualitzades IDESCAT

La mitjana dels ingressos de què disposen els residents d’Esplugues per destinar-los al consum o a l’estalvi.
Dades actualitzades IDESCAT

Número de vehicles matriculats a la ciutat.
Dades actualitzades IDESCAT

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: