Esplugues en xifres

Principals indicadors de la ciutat

Població d’Esplugues 2023: 48.046 habitants

Distribució d’habitants d’Esplugues per barris (gener 2023):

Can Vidalet: 14.053 hab
La Plana: 9.580 hab
Centre: 8.591 hab
El Gall: 4.280 hab
Can Clota: 3.680 hab
Montesa: 3.560 hab
La Mallola: 1.193 hab
Finestrelles: 1.431 hab
La Miranda – Ciutat Diagonal: 1.678 hab

 

Població. Naixements. Habitatges familiars. PIB per habitant. Habitatges iniciats. Atur registrat. Població que entén català. Superfície. Participació en eleccions municipals. Residus municipals per càpita.
Dades actualitzades IDESCAT

La mitjana dels ingressos de què disposen els residents d’Esplugues per destinar-los al consum o a l’estalvi.
Dades actualitzades IDESCAT

Número de vehicles matriculats a la ciutat.
Dades actualitzades IDESCAT

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: