Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Beques Curs 2022 - 2023

BECASHEADERBEQUESPERAFAMILIES.jpg

L'Ajuntament d'Esplugues, amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques en l'àmbit de la infància i l'adolescència, atorga uns ajuts econòmics en funció de la situació socioeconòmica de la família, en concepte de beques de diverses activitats i serveis.

BECASSUBHEADERTEXTQUINSREQUISITSHEDECOMPLIR.jpg

•Constar almenys un any ininterromput d'empadronament a Esplugues de Llobregat, amb data de l'inici del termini de presentació de sol·licituds (a excepció dels casos de reagrupament familiar documentat i a excepció de les sol·licituds per a la natació escolar).

•Formalitzar prèviament la inscripció o matrícula a l’activitat per a la qual es demana l’ajut.

No estar sotmès/sa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i l’Ajuntament d’Esplugues i no tenir deutes ni sancions pendents amb l’Ajuntament d’Esplugues ni amb l’entitat o centre on es realitza l’activitat.

•Valor màxim cadastral de l’acumulat de tots els immobles en propietat inferior a 26.530 euros (Exceptuant l’habitatge habitual)

•Trobar-se dins dels barems econòmics i requisits específics establerts per a cada tipus d’ajut.

 

BECASSUBHEADERTEXTQUINESBEQUESPUCDEMANAR.jpg

BECASSUBHEADERMENJADORESCOLARESPECIALIESCOLESBRESSOL.jpg

BECASSUBHEADERACTIVITATSESPORTIVESCULTURALSIDELLEURE.jpg

BECASSUBHEADEREDUCACIOESPECIALITRACTAMENTSPSICOTERAPEUTICS.jpg

BECASSUBHEADERPROGRAMADENATACIOESCOLAR.jpg

 

BECASSUBHEADERTEXTCOMHEDEPRESENTARLASOLLICITUD.jpg

Les sol·licituds per a totes les activitats del curs 2022-2023 es presentaran a partir del 5 de setembre, fins al 31 d’octubre de 2022, excepte les següents:

• Ajuts per al menjador d’escoles bressol, d’educació especial i tractament psicoterapèutic: durant tot el curs escolar i amb efectes, a partir del 31 d’octubre de 2022, des del mes de presentació de la sol·licitud.

• Ajuts de menjador escolar: fins al 15 d’octubre de 2022.

BECASBOTOVULLSOLLICITARLABECA.jpg

 

BECASSUBHEADERTEXTTINCDUBTESCOMPUCCONTACTAR.jpg

Pots posar-te amb contacte amb l’Unitat Administrativa dels Serveis Jurídics de Drets Socials, Civils i Ciutadania

subvencions@esplugues.cat

No podem facilitar per telèfon informació dels expedients i sol·licituds presentades.

 

BECASSUBHEADERTEXTNORMATIVA.jpg

Bases reguladores

Convocatòria

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B