Indicadors Infoparticipa

Fem una aposta clara per la qualitat i la transparència de la comunicació pública

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona promociona el segell de transparència Infoparticipa, basat en el Mapa de les bones pràctiques de la comunicació pública local a Catalunya.
És un orgull anunciar que som l’únic ajuntament català amb la màxima puntuació a totes les seves edicions.

A continuació, posem a l’abast de la ciutadania la relació completa d’indicadors d’Infoparticipa amb la seva darrera data d’actualització i l’enllaç a la informació relativa a l’acció de govern i el funcionament de l’administració municipal:

1. TRANSPARÈNCIA DE LA CORPORACIÓ

1.1. Qui són els representants polítics?

1. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?L’alcaldessa
2. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?Biografia i currículum de l’alcaldessa
3. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?Govern
4. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?Govern (portal web)
Govern (portal transparència)
5. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?Oposició
6. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?Oposició (portal web)
Oposició (portal transparència)
7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició) i les quantitats per assistències a òrgans de govern?Retribucions dels càrrecs electes
Retribucions de cada regidor/a
8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)?Declaracions
9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa?Agenda
10. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon…)?Dades
11. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon…)?Ple

1.2. Com gestionen els recursos col·lectius?

Com s’organitza i es planifica la gestió dels recursos col·lectius i quins serveis es presten?

12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?Ple Junta de Govern
Comissions informatives
13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?Ple Junta de Govern
Comissions informatives
14. Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats?Organigrama del Govern
Organització, responsabilitats i funcions del Govern
15. Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius?Codi de conducta
16. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració?Plens
17. Es publiquen les Actes del Ple municipal?Ordre del dia i Actes dels Plens
Vídeo actes dels Plens
18. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en delegació del Ple?Juntes de Govern
19. Es publiquen els decrets i/o les resolucions d’Alcaldia?Decrets d’alcaldia
20. Es publica el Pla de Govern (PAM), o el Pla Estratègic?PAM 2023-2027
Seguiment de l’actuació municipal (PAM 2019-2023)
Plans directors
21. Es publica la normativa?Seu electrònica > Normativa municipal
22. Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució?Resolucions

1.3. Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions…?

23. Es publica el Pressupost de l’Ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?Pressupostos
24. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?Execució del pressupost
25. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?Informes d’Estabilitat pressupostària
26. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?Dades econòmiques Pressupostos
27. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories?RLT i retribucions
28. Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança, i/o assessors dels grups polítics si es el cas, les seves funcions i el seu currículum?Càrrecs
29. Es publica l’oferta de treball de l’Ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? Oferta pública de treball
30. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’Ajuntament?Inventari general
31. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?Contractes Municipals
32. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?Període mitjà de pagament
33. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? Subvencions
34. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? Convenis
35. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits?Cost i característiques
Gràfic de cost i característiques 2023

2. INFORMACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ

2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

36. Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia dels i les membres del Govern relacionades amb la gestió?www.esplugues.cat
37. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del Govern?Notícies
Espai d’opinió dels grups municipals
38. Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del ple?Notícies
Cròniques dels Plens Municipals
39. Es dona informació sobre la història del municipi?Coneix Esplugues
40. Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, les activitats econòmiques, culturals?Esplugues en xifres
41. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes?L’Agenda
42. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Institució?Departament de Comunicació
43. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?Directori d’entitats

2.2. Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?

44. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?Processos participatius
Processos normatius
45. S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?Esplugues Participa
Participació Pública en processos normatius
46. S’ofereixen al web l’execució de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?Participació ciutadana
Queixes, incidències i suggeriments
Auditoria i avaluació dels serveis
47. S’ofereixen al web informació sobre altres mecanismes o ens de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials?Esplugues Participa
48. S’ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania?Cartes de Serveis
Compromisos
49. Es proporcionen al web instruments per presentar queixes, felicitacions o suggeriments sobre el funcionament de la Institució?Queixa /suggeriment
50. Es proporcionen al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades?Avaluació dels serveis
51. Es facilita el dret d’accés a la informació pública?Accés a la informació pública
52. S’informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses referides a les sol·licituds de dret d’accés?Peticions i resolucions

SEGELL INFOPARTICIP@: L’Ajuntament d’Esplugues compleix amb el 100% dels indicadors del Mapa Infoparticip@ i, per tant, amb el Segell Infoparticip@ amb què la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) distingeix les pàgines web municipals que s’adapten als criteris de transparència i qualitat de la comunicació pública.

Infoparticipa 2021

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: