Auditoria i avaluació dels serveis

Informació relativa als resultats de l’avaluació interna o externa de la qualitat dels serveis públics que oferim a la ciutadania, d’acord amb les normes, indicadors i estàndards de qualitat de cadascun d’ells.

Enquestes de satisfacció a la ciutadania

Cada dos anys realitzem enquestes dirigides a conèixer el grau de satisfacció de les veïnes i veïns respecte als diferents serveis de l’Ajuntament d’Esplugues i a detectar marges de millora.

Avaluació consultes i queixes presentades

La ciutadania pot adreçar-nos una queixa, dubte o suggeriment a través de diferents canals.

Puntualment s’encarreguen a empreses especialitzades auditories externes per a analitzar la qualitat dels serveis municipals.

Policia Local (2016)

Cursos de formació ocupacional subvencionada (2016)

L’Ajuntament s’ha sotmès en diverses ocasions a campanyes d’autoavaluació dels serveis i l’organització municipal. Aquestes avaluacions són de caràcter no obligatori per a l’administració local. Des del 2006 no se n’han efectuat de noves.

Memòria 2006

Memòria 2000

Memòria 1998

Memòria 1998 (versió anglès)

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: