Subvencions per al pagament de lloguer – persones entre 36 i 64 anys

Aquesta és una subvenció atorgada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Qui ho pot demanar?

Persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que a data 26/02/2024 tinguin entre 36 anys i 64 anys i complexin els requisits de la convocatòria.

Quins són els requisits?

  • Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l’ajut).
  • Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 24.301,57 €. Els ingressos computables per a l’obtenció de la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2022, són la quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.
  • Ser titular d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent i constar-hi en el padró.
  • Acreditar que l’arrendatari/ària ha pagat la fiança a l’arrendador/a.
  • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior a 900 € mensuals en el supòsit d’habitatge i 450 € mensuals en el supòsit d’habitació.

Per a més informació, consulta el següent enllaç: Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d’ús de la gencat.cat

Quin és l’import de la subvenció?

L’import de la subvenció es calcula en funció de l’import del lloguer i dels ingressos ponderats, amb un límit de 200 €.

Quan ho puc demanar?

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 15 d’abril de 2024 (9 h) i finalitza el dia 10 de maig de 2024 (14 h).

Com ho he de sol·licitar?

La sol·licitud es pot presentar de manera telemàtica a través de: Web de tràmits de la Generalitat de Catalunya

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: