Sessions d’acollida

L’acollida

És l’etapa en què la persona immigrada inicia el procés d’integració a la societat en la qual s’estableix amb vocació de romandre-hi.  És un dret del qual són titulars les persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil, refugiades, apàtrides i retornades, a partir de l’edat de l’ensenyament obligatori. I és un dret que s’inicia amb l’empadronament.

La integració

És un procés bidireccional i mutu que requereix més o menys temps, i que té més possibilitats d’èxit quan la societat receptora acull a la població immigrant i li procura oportunitats per adquirir unes habilitats bàsiques per a l’autonomia personal.

Per tant, com a procés bidireccional, és una responsabilitat compartida i un procés dinàmic de reajustament mutu de totes les persones immigrants i els catalans i les catalanes.

Els serveis de primera acollida

Comprenen el conjunt de recursos adreçats a informar i formar les persones nouvingudes sobre la societat catalana, el seu mercat laboral i les vies per adquirir competències lingüístiques bàsiques i la seva finalitat és facilitar l’autonomia personal, la integració social i la cohesió del conjunt de la població.

Des de l’Ajuntament oferim un servei de primera acollida integral que permet adquirir totes les competències i habilitats necessàries i que possibiliten donar compliment a la Llei d’Acollida 10/2010 de 7 de maig per afavorir l’autonomia, la integració i la formació de les persones immigrades.

Com puc accedir al servei?

  • Assistint a les sessions de benvinguda on es lliurarà la sol·licitud d’accés i s’explicarà amb detall les activitats formatives proposades pel circuit d’acollida.

El servei de primera acollida permet obtenir un certificat de primera acollida vàlid per a tot Catalunya que facilita el procés per obtenir l’informe arrelament, renovació de residències, nacionalitats i accés al mercat de treball.

Com aconsegueixo el certificat?

Realitzant el 80% de les activitats formatives proposades pel servei de primera acollida.

Quines activitats formatives es realitzen?

MÒDUL A

90 hores de coneixements lingüístics de català o castellà, o  cosa que és equivalent a l’A1, que s’imparteix des del mateix servei d’acollida, però que també ofereixen altres serveis lingüístics municipals com el Consorci per a la Normalització Lingüística

MÒDUL B

15 hores de formació en coneixements laborals i del mercat de treball.

MÒDUL C

15 hores de formació i fent activitats de coneixement de l’entorn, assistint a les sessions de benvinguda i complementant l’assistència a aquestes dues sessions d’acollida amb la realització de diverses activitats, com les que es detallen a continuació:

  • Realització d’una visita guiada a un dels Museus d’Esplugues.
  • Realització d’una visita a un equipament municipal, com ara el Centre de Recursos per a la Dona a Esplugues (CIRD).
  • Un taller mediambiental, relacionat amb el reciclatge, estalvi energètic, etc.
  • Visita a una associació del teu barri o alguna entitat cultural de la ciutat.
  • Assistència o desenvolupament d’una activitat a la Biblioteca.

Aquestes sessions t’ajudaran a tenir major autonomia, facilitar la primera etapa del procés d’integració, promoure la igualtat d’oportunitats, ajudar-te a accedir als serveis municipals i començar a utilitzar la llengua catalana.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: