Recollida de mobles i estris domèstics

Servei de recollida gratuïta de trastos i mobles vells (fusta, vidre, ferralla, plàstic, etc.) per a qui se’n vulgui desprendre. No hi tenen cabuda en el servei de recollida estris més complexos en la seva segregació o eliminació (VEURE OBSERVACIONS)

Neteja, residus i manteniment

Trucant al telèfon 900 300 082 o accedint al tràmit: Petició del servei de recollida d’estris domèstics:
Cal facilitar el nom, l’adreça i el dia que es deixaran els mobles o trastos.

Observacions:

La recollida funciona de dilluns a diumenge durant tot l’any, inclòs l’agost i festius.
Cal deixar els estris domèstics al costat del contenidor més proper al domicili, correctament desmuntats, a la tarda a partir de les 15 h fins a les 19 hores. Per a recollides dins del mateix dia s’ha de trucar abans de les 15  h.

Els residus es porten a les plantes de tractament específiques. Exemple: Els matalassos es poden separar a la planta de gestió de voluminosos de Gavà, per això els podem deixar al costat del contenidor.

Els següents residus no tenen cabuda en aquest servei per la seva segregació i/o eliminació:
· RAEE (Residu Aparells Elèctrics i Electrònics), línia blanca (electrodomèstics vinculats a la cuina i neteja de la llar) o marró (electrodomèstics de vídeo i àudio): per la seva complexitat en la seva composició amb diferents elements contaminants com gasos CFC, metall pesant, mercuri, entre d’altres. Cal portar-ho a la deixalleria.
· Mòbils, piles, petits aparells d’àudio: Cal portar-los a les minideixalleries o deixalleries (mòbil i fixa)
· Residus d’activitats comercials: aquest és un servei adreçat a particulars tot i que s’hi poden adherir comerços i empreses, sempre que es tracti d’objectes assimilables a domiciliaris i aquests no siguin de caràcter industrial (palès, caixes d’embalatge, etc. ). En cas contrari, cal portar-ho a la deixalleria.

Segons el Plec de Condicions Tècniques per a la concessió del servei integral de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg d’arbrat, els residus i restes de les activitats comercials (hotels, restaurants, bars, botigues, comerços, oficines, despatxos professionals, activitats industrials, etc.) que siguin assimilables a residus domèstics, són assumits per l’Ajuntament fins a un màxim de 80 litres o 10 kg/dia per establiment, dipositats en bosses normalitzades.

Segons el Reglament Regulador del servei públic metropolità de gestió i tractament dels residus municipals, característiques, criteris i procediment d’admissió a les plantes metropolitanes, en l’article 4, diu: “Quan als residus comercials o industrials assimilables a municipals, la persona titular de l’activitat que els genera els ha de gestionar per si mateixa, d’acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus i d’acord amb el que s’estableix l’article 23 de la Llei 15/2003, de modificació de la llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, que afegeix l’article 47 bis a l’articulat de la llei de residus, sense perjudici que l’ens local n’assumeixi la gestió directa, però traslladant en tot cas els costos de gestió als generadors.” (El cas d’Esplugues ho regula no traslladant cap cost de gestió als productors però determinant la quantitat màxima esmentada en el citat Plec).

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de:

Servei de neteja viària

Servei de recollida d’escombraries

Recollida d’esporga