Programa Reallotgem

Reallotgem.cat és un programa impulsat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per llogar pisos privats buits amb l’objectiu d’allotjar les famílies que tenen informe favorable de la Mesa d’emergències. 

  1. Estar al municipi d’Esplugues.
  2. Disposar de cèdula d’habitabilitat vigent.
  3. Estar en condicions que permeti ser ocupat de manera imminent i tenir d’alta els subministraments, o bé disposar dels butlletins necessaris per a poder donar-los d’alta.
  4. Han de tenir una superfície útil mínima de 45 m² i màxima útil de 90 m². S’admeten habitatges amb superfície superior, però la renda a satisfer es calcularà amb un màxim de 90 m².

 Un cop fetes totes les verificacions, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya formalitzarà un contracte d’arrendament amb la persona propietària de l’habitatge conforme a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans. El contracte tindrà una durada mínima de cinc anys (o set anys, si la persona arrendadora és persona jurídica).

  • L’import màxim de la renda mensual dels contractes de lloguer s’ajustarà als límits establerts per la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges. Al següent enllaç pots veure quin seria l’import: http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/
  • L’import mensual màxim de la renta de l’habitatge no podrà ser superior als 900€ mensuals.
  • L’habitatge es lloga buit, sense mobles.
  • L’abonament de la renda s’efectuarà per mesos avançats, dins els cinc primers dies de cada mes.

 A la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge tens la informació ampliada: Programa REALLOTGEM.CAT

També pots consultar el document on recollim tota la informació sobre el programa amb més detall aquí.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: