Crònica Ple setembre 2021: Esplugues demana a la comunitat internacional que garanteixi els drets de les dones i les nenes a l’Afganistan

Compartir:

16/09/2021

A l’inici del ple ordinari celebrat el dimecres 15 de setembre –el primer que s’ha fet presencial al Saló de Plens des de l’inici de la pandèmia, però amb aforament limitat i sense assistència de ciutadania com a públic- l’alcaldessa Pilar Díaz ha llegit dues declaracions institucionals: una primera sobre la situació dels drets humans i  les dones a l’Afganistan i una segona de suport al projecte de Ciutats defensores dels drets humans 2021.

En la primera, es recull que l’arribada al poder dels talibans a l’Afganistan preocupa a les institucions europees i a la comunitat internacional pel que suposa de vulneració dels drets humans en aquest país, especialment envers les dones i les nenes. En aquest sentit, mitjançant la declaració, l’Ajuntament d’Esplugues exigeix “complir amb els compromisos adquirits dins els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), on l’objectiu 5 entén la igualtat entre dones i homes com un dels fonaments per construir un món pacífic, pròsper i sostenible, i es compromet amb la ciutadania plena de les dones, pel qual és imprescindible l’eliminació de totes les formes de discriminació i la violència masclista, en qualsevol de les seves manifestacions”. Entre els acords que recull la declaració el consistori manifesta “la nostra profunda preocupació per la situació que travessa l’Afganistan i l’impacte en els drets humans i en les vides de la seva gent, en particular  per la situació de les dones i les nenes a l’Afganistan i donem el nostre suport com a administració pública a totes les accions que tinguin per objectiu evitar que es vulnerin els seus drets fonamentals, inclòs el seu dret a decidir sobre la seva educació, ocupació, participació política, econòmica, social o cultural, així com el dret a viure lliures de violència masclista, eradicant el matrimoni forçat i el matrimoni infantil”.

Així mateix, reclama “a la Comunitat Internacional, tant a les Nacions Unides com a la UE, perquè iniciïn totes les actuacions necessàries dirigides a preservar la vida de les dones i nenes afganes, de forma que tots els processos de diàleg i cooperació actual i futura incloguin la condicionalitat de la garantia dels drets de les dones i les nenes, així com el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret”, a la vegada que recolza “la tasca duta a terme pel govern espanyol en la recepció de les persones que han treballat per les institucions europees durant aquests anys i en l’adopció de mesures de protecció a les dones que es trobin en situació de risc pel simple fet de ser dones”.

Generica ple febrer 2021.pngTambé manifesta “la gratitud de la ciutat d’Esplugues a persones, entitats sense afany de lucre i organismes internacionals  que han lluitat i lluiten a favor dels drets de les dones i les nenes, a les defensores dels drets humans, i aquelles professionals que durant aquests anys han treballat per la construcció de la llibertat i la democràcia a l’Afganistan” i s’insta “el Govern de Catalunya a que posi a disposició els recursos propis destinats a persones sol·licitants de protecció internacional i al Govern d’Espanya a la utilització de les places disponibles destinades a l’acollida de sol·licitants de protecció internacional preferentment a dones i nenes, els drets i vides puguin estar en perill al seu país. Igualment, sol·licitem a les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM), a la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que coordinin els municipis catalans per col·laborar en l’acollida.

D’altra banda, tal i com es va fer a l’agost a través d’un acord de la Junta de Portaveus Municipals, es declara “la ciutat d’Esplugues municipi d’acollida de migrants afganeses especialment de dones i nenes, posant a disposició del Ministeri d’Inclusió Social, Seguretat Social i Migracions tantes places com siguin possibles per col·laborar a reduir l’impacte humanitari d’aquesta crisi i demostrar així que Esplugues és un municipi d’acollida”.

Pel que fa a la segona declaració institucional, en el context de la pandèmia que ha fet créixer les vulnerabilitats socials, es recull que “és més important que mai protegir les persones que ens protegeixen. És per això que, un any més, donem suport al projecte de Ciutats defensores dels drets humans i reivindiquem la vigència i ple respecte dels drets reconeguts internacionalment, així com del dret de les persones defensores de drets humans a desenvolupar la seva tasca sense riscos ni amenaces (…) i recordem i donem suport a la crida feta per les Nacions Unides a defensar a qui defensa els drets humans, com a compromís ètic i polític dels governs democràtics”.

 

Plec regulador del Mercat La Plana

En la sessió ordinària del ple, s’ha aprovat inicialment el plec de condicions regulador de l’atorgament de drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del Mercat Municipal de La Plana. Conclosos els procediments destinats a la construcció del nou mercat i a la reubicació de les persones titulars de drets procedents de l’antic mercat, han resultat vacants un conjunt de parades i elements complementaris (magatzems i cambres frigorífiques). Per possibilitar l’adequada utilització del domini públic, per a la prestació de les activitats pròpies del Mercat Municipal de La Plana i per a l’assoliment d’un mix comercial idoni per a les persones usuàries i també per al conjunt de titulars de parades al mercat, s’aprova el plec de condicions regulador per realitzar la convocatòria pública per a la cobertura de les vacants actuals. Hi han votat a favor Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Ciutadans (Cs) i Esplugues En Comú Podem (EeCP) i s’han abstingut Grup Municipal Republicà (GMR) i Grup Municipal Popular (GMP).

 

Execució del Pressupost Municipal

El plenari ha donat compte de l’estat d’execució del segon semestre del Pressupost Municipal en  compliment a la normativa en vigor, pel qual en l’execució dels ingressos s’ha liquidat un 66,67 % de la previsió definitiva estimada a final de l’exercici, del qual s’ha recaptat el 48,20 %; en relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 95.54 % de la previsió definitiva estimada a final de l’exercici, del quals s’ha recaptat el 47,60%. Pel que fa a l’execució de les despeses, s’ha reconegut un 30,75% d’obligacions respecte a l’estimació de crèdits definitius a final de l’exercici, del qual s’ha pagat un 98.23 %; en relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 34,99 % respecte a l’estimació de crèdits definitius a final de l’exercici, del qual s’ha pagat el 98,67 %; i s’ha reconegut un 16,0% de la despesa d’inversions respecte a l’estimació de crèdits definitius a final de l’exercici, del qual s’ha pagat el 100%.

Respecte a l’execució del pressupost d’exercicis tancats, de les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats s’han pagat fins al 30 de juny el 76,07%, mentre que dels drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats s’han ingressat fins al 30 de juny el 20,96%.

Les existències de tresoreria, a 30/06/2021, ascendeixen a 30.815.119,66€; mentre que a data 30/06/2021, el deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 15.861.252,30€, que representa un 33,75 % dels drets reconeguts nets corrents liquidats en l’exercici 2020, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.

 

Comissió Especial de Comptes

D’altra banda, s’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups exceptuant el GMR que s’ha abstingut el Compte General de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici econòmic 2020, que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en sessió del 27/07/2021 i dels criteris comptables que determinen la seva elaboració. L’objectiu del compte general és donar una imatge fidel i completa de la situació economico-patrimonial de l’Ajuntament, a 31/12/2020.

Els principals estats comptables són el compte de resultats economico-patrimonials i el balanç: a) Resultat de la gestió ordinària: 8.732.957,01€; b) Resultat d’altres partides no ordinàries: 262.586,49€; c) Resultat de les operacions financeres: 267.160,22€; amb un resultat total de l’exercici de 9.262.703,72€.

El balanç a 31/12/2020 presenta un actiu total de 159.988.960,65€, dividit entre actiu no corrent per un import de 129.214.621,58€, que recull l’immobilitzat municipal, i l’actiu corrent que ascendeix a 30.774.339,07€, que agrupa els fons líquids de tresoreria, per import de 25.404.655,50€ i els deutors a curt termini, per import de 5.369.683,57€.

El passiu importa un total de 19.976.088,00€, subdividit en passiu no corrent (13.030.418,92€) que correspon a l’endeutament a llarg termini, i el passiu corrent, que conté els deutes a un termini inferior a l’any (6.945.669,08€).

El patrimoni net de l’Ajuntament, calculat per diferència entre l’actiu i el passiu, ascendeix a 140.012.872,65 € a 31/12/2020.

L’anàlisi de l’estructura del balanç evidencia que l’immobilitzat de l’Ajuntament es troba completament finançat amb recursos propis i que existeix un fons de maniobra (diferència entre actiu corrent i passiu corrent) de 23.828.669,99€, que representa un 343,07% del passiu corrent, fet que garanteix la solvència de l’Ajuntament.

 

Estats financers de PROGESER i de la Fundació Asproseat Proa

El plenari també ha donat compte dels estats financers a 31/12/2020 de la ‘Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues, SA’. El resultat comptable de l’exercici 2020 de PROGESER -que han estat aprovats pel Consell d’administració d’aquesta societat i auditats pel “Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A”-, presenta un resultat positiu de 32.875,98 €. Respecte al balanç a 31/12/2020, l’actiu totalitza la quantitat de 1.934.528,44 €, el passiu 266.884,17 € i el patrimoni net 1.667.644,27 €.

També s’ha donat compte del resultat comptable de l’exercici 2020  de la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues que han estat aprovats pel Patronat d’aquesta institució i auditats per Alkain i Riba auditors, S.L. A 31/12/2020 el compte de resultats de la societat presenta un resultat positiu de 154.110,53 €; respecte al balanç a 31/12/2020, l’actiu totalitza la quantitat de 1.046.031,96 €, el passiu 304.113,23 € i el patrimoni net 741.918,73 €.

 

Moció al plenari

S’ha aprovat la moció de GMR i PSC sobre l’escalada de preus de l’electricitat i l’impuls de sistemes d’autoconsum energètic, amb els vots a favor de tots els grups, excepte el GMP que s’ha abstingut.

 

Emissió en directe del Ple/09/2021

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: