Crònica: El ple proposa a l’AMB declarar Esplugues ‘Àrea amb mercat d’habitatge tens’ per regular la moderació dels lloguers d’habitatge

Compartir:

24/12/2020

El darrer ple ordinari de l’any, celebrat el dimecres 23 de desembre –novament, de forma telemàtica per la situació de Covid-19, emès en directe per xarxes i pel web municipal-, ha aprovat proposar a l’AMB declarar el municipi ‘Àrea amb mercat d’habitatge tens’, amb la finalitat de regular  la contenció i moderació de les rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge. La llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge estableix un “Règim especial de contenció de rendes en contractes d’arrendament en àrees amb mercat d’habitatge tens”. S’ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Grup Municipal Republicà (GMR) i Esplugues En Comú Podem (EeCP), el vot en contra de Ciutadans (Cs) i l’abstenció del Partit Popular (PP).

Vist que la competència per a la declaració, en el cas d’Esplugues, correspon a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Ajuntament ha acordat exercir la iniciativa i sol·licitar a l’AMB l’inici del procediment oportú.

Conveni amb la Fundació Privada Habitat 3

També en l’àmbit d’habitatge i amb l’objectiu de promoure el lloguer d’habitatge social, l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat la modificació del conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Habitat 3 del Tercer Sector Social. Durant el present exercici s’ha detectat un increment de famílies vulnerables, motivada sobretot per la crisi sanitària derivada de la pandèmia del Covid-19, que està derivant en una greu crisi econòmica que agreuja la precarietat econòmica de moltes famílies i la deriva cap a situacions de vulnerabilitat habitacional.

Per atendre l’increment de les situacions familiars de vulnerabilitat habitacional ha estat del tot necessari incrementar el nombre d’habitatges disponibles incorporats al conveni, incorporant-ne 6 més, fins arribar a un total de 21 habitatges. Entre els habitatges se n’inclou un de titularitat municipal (situat al C/Cedres, 31, que ja va ser declarat d’inserció social en data anterior a la formalització del conveni). La incorporació d’aquests 6 habitatges al conveni comporta  un increment de les depeses generades a l’entitat Hàbitat 3, que s’estableix en un import de 22.500 €.

Finalment, cal posar de relleu que l’evolució de la situació econòmica fa pensar que seguirà incrementant-se el nombre de famílies en situació de vulnerabilitat habitacional i que, per tant, en la mesura en què sigui possible incrementar el nombre d’habitatges adscrits al conveni, serà adequat fer-ho seguint el tràmit més àgil possible. Per tot, s’incrementa l’aportació municipal al conveni en 22.500 €.

Aprovació del Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge

D’altra banda, el ple ha aprovat per unanimitat constituir el Patrimoni Públic de Sòl i d’Habitatge (PMSH) a Esplugues, adscriure inicialment dos béns -que es descriuen al dictamen-, i iniciar les tasques d’inventari separat i específic dels béns incorporats inicialment i d’altres que sigui oportú adscriure, la qual cosa serà actualitzada permanentment i aprovada anualment.

En virtut de la Disposició addicional quarta del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, els municipis inclosos en les àrees de demanda residencial forta i acreditada han de trametre al Registre de planejament urbanístic de Catalunya l’inventari dels béns i els drets que integren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge per a la seva inscripció, així com el seu balanç de situació, dins d’aquest exercici.

Licitació de contractes de neteja de dependències, de manteniment de semàfors i d’estacions meteorològiques

D’altra banda, s’ha aprovat –amb els vots a favor de PSC, GMR, Cs i PP, i el vot en contra d’EeCP- iniciar la licitació del contracte del servei de neteja de les dependències municipals i locals municipals, vist que l’actual contracte finalitza el 31/03/2021. La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació és d’un màxim de 4.998.704,37 €, IVA inclòs.

També s’ha aprovat per unanimitat iniciar la licitació del contracte de servei de manteniment dels semàfors. La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació és d’un màxim de 278.985,42 €, IVA inclòs.

I per últim s’ha aprovat per unanimitat iniciar la licitació del contracte de servei de manteniment de les 3 estacions meteorològiques de la ciutat. La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació és d’un màxim de 21.562,20 €, IVA inclòs.

Per altra banda, s’ha aprovat la resolució de mutu acord del contracte del servei de manteniment de les zones verdes, que ha sol·licitat l’empresa adjudicatària emparant-se en les seves dades econòmiques i un informe de viabilitat d’execució del servei. L’empresa exposa que des de la data de formalització del contracte, tot i que actuant amb bona fe contractual i donant compliment al contracte en totes les seves obligacions, actualment concorren circumstàncies, totalment alienes a ambdues parts, que poden arribar a alterar i desequilibrar la plena prestació pública del servei a curt o mitjà termini. Tindrà efectes el 30 d’abril de 2021. Hi han votat a favor PSC, GMR i Cs, mentre que EeCP ha votat en contra i PP s’ha abstingut.

Bonificació per a l’ús de l’Espai Baronda

S’ha aprovat per unanimitat la modificació d’un epígraf de bonificacions i excepcions regulades a l’ordenança número 12, reguladora de Preus Públics, que fa referència a la utilització de les instal·lacions municipals per part de particulars i/o empreses amb domicili o seu social al municipi, de manera que es bonificarà amb un 50% sobre el preu públic les activitats que no generin ingressos econòmics per a la persona peticionària (inscripcions, etc.) i amb un 25% les activitats que sí generin ingressos econòmics per a la persona peticionària (inscripcions, etc.). D’altra banda, s’incrementarà la bonificació que s’aplica per la utilització dels espais de l’edifici de la Baronda per part de les empreses que compten amb llicència per a la utilització de les oficines del mateix edifici, passant de tenir una bonificació del 50% a una bonificació del 100%.

Ampliació de termini sobre la fiscalització de les assignacions percebudes pels grups municipals

S’ha aprovat per unanimitat ampliar fins a l’1/03/2021 el termini establert a l’acord plenari de data 27/07/2020, per a la realització de les tasques de comprovació i revisió descrites, a la vegada que mantenir íntegrament la resta de disposicions contingudes al punt Segon de l’acord plenari de data 27/07/2020.

El ple va acordar el juliol passat “Establir un termini de quatre mesos, comptats des de l’1/09/2020, per a la realització de les tasques de comprovació, revisió i, en el seu cas, esmena, de la documentació justificativa aportada pels diferents grups municipals en relació amb l’aplicació de les assignacions percebudes durant el mandat 2015-2019.”

Els serveis municipals han procedit a la realització de les tasques de comprovació i revisió de la documentació aportada pels diferents grups municipals; així com a l’obertura de termini als efectes de possibilitar l’esmena dels defectes observats i d’aportació de quanta documentació es consideri adequada per justificar l’aplicació de les aportacions efectuades per l’Ajuntament. Així mateix, s’ha procedit a l’inici d’expedient de reintegrament en relació amb un dels grups municipals que no ha aportat cap dels documents preceptius al moment de cloure el mandat 2015-2019. L’acord d’inici d’aquest expedient va ser adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 27/11/2020.

No obstant això, malgrat les tasques i actuacions realitzades, i a la vista de les que resten pendents, s’ha fet palès que el termini inicialment previst de quatre mesos per a la conclusió de les actuacions de control i fiscalització és del tot insuficient.

Modificació dels Estatuts de l’Asociación Red Innpulso

El plenari ha aprovat per unanimitat la modificació de l’article 21 dels Estatuts de l’“ASOCIACIÓN RED INNPULSO – Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación” (ARINN), després que el Ple d’aquesta associació -de la qual en forma part Esplugues- va aprovar l’1 de juliol passat per majoria absoluta modificar l’article 21 dels estatuts, als efectes d’ampliar el número d’Ajuntaments que composen el Consell Rector passant de sis a nou.

L’Ajuntament va acordar al ple d’abril de 2017, la integració a la Red Innpulso, així com l’aprovació dels Estatuts que regeixen aquest ens.


VÍDEO DEL PLE/12/2020:

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: