Viu l'estiu a les Piscines Municipals del Parc dels Torrents

Crònica del Ple febrer: Esplugues dona suport unànime a les reivindicacions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat

Compartir:

18/02/2021

En la sessió del ple ordinari celebrada el dimecres 17 de febrer –novament, de forma telemàtica per la situació de Covid-19, emès en directe per xarxes i pel web municipal-, l’alcaldessa Pilar Díaz ha fet lectura de la declaració institucional en suport al dictamen que ha impulsat el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat que porta per títol ‘La vida de les persones grans importa’, aprovat el passat 10 de desembre, i que recull importants reivindicacions de les persones grans de la comarca i expressa un posicionament clar davant l’edatisme i la vulneració de drets humans de les persones grans, especialment durant la pandèmia. En aquest text, es remarca que el Consell Consultiu de la Gent Gran de la comarca té, entre d’altres funcions, la realització d’informes, dictàmens, recomanacions i propostes, no preceptius, sobre els projectes normatius o d’altres accions que afectin el col·lectiu de persones grans.

Declaració sobre la prohibició de les armes nuclears

A l’inici de la sessió del ple, l’alcaldessa ha llegit una declaració institucional amb motiu de l’entrada en vigor del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears. Grans ciutats globals, amb el suport de la secció europea de Mayors for Peace i el seu secretariat, la Nuclear Free Local Authorities (NFLA) i la Campanya per l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN), han emès aquesta declaració conjunta el dia que entra en vigor el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPNW) a les Nacions Unides. Entre d’altres es remarca que “L’any que es commemora el 75è aniversari dels bombardejos atòmics d’Hiroshima i Nagasaki, nosaltres, en representació de les més de 380 ciutats, pobles i estats federals que han aprovat resolucions donant suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, urgim als estats amb armes nuclears, als estats membres de l’OTAN i a aquells amb acords de defensa nuclear a comprometre’s amb aquest important procés de desarmament”.

Futura concessió administrativa per a construcció i explotació d’un hospital o clínica

D’altra banda, s’ha aprovat inicialment el plec de clàusules tècniques i administratives particulars reguladores del procediment per a la concessió administrativa demanial d’un terreny de titularitat municipal situat a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, número 106, qualificat com a sistema d’equipament comunitari, clau 7b.  Hi han votat a favor el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i el Grup Municipal Republicà (GMR), el vot en contra de Ciutadans (Cs) i l’abstenció d’Esplugues En Comú Podem (EeCP) i Partit Popular (PP).

L’Ajuntament és propietari, en ple domini, de la finca situada a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, núm. 106-110, i els núm. 14-26 del carrer d’August Font i Carreras, qualificada pel planejament urbanístic vigent com a equipament, clau 7b, i destinada a ús sanitari, i té interès en destinar aquesta finca a la construcció i explotació d’un hospital o clínica de caràcter general o especialitzat, d’altes prestacions i modernes instal·lacions tecnològiques. En aquest sentit, s’ha aprovat un plec de clàusules administratives particulars per a la regulació de l’atorgament d’una concessió administrativa, per un termini de 50 anys, amb possibilitat de pròrroga, sobre aquests terrenys, que permetrà la utilització privativa del domini públic sobre aquesta finca, en règim de concessió administrativa. L’aprovació de l’expedient de contractació i els plecs permetrà convocar el concurs per iniciar el procediment per atorgar aquesta concessió administrativa.

Finques municipals de la plaça Santa Magdalena

S’ha aprovat definitivament i per unanimitat l’alteració de la qualificació jurídica de tres finques propietat de l’Ajuntament d’esplugues, ubicades a la plaça Santa Magdalena (núms. 16, 17 i 21). El novembre passat, el ple va acordar iniciar expedient d’alteració de la qualificació jurídica de les finques propietat de l’Ajuntament ubicades en aquesta plaça per tal de’ canviar la seva qualificació jurídica de bé de domini públic, a bé patrimonial, en base a una memòria justificativa de l’oportunitat de desafectació que consta a l’expedient. Una vegada sotmès l’expedient a informació pública, sense la presentació d’al·legacions, el ple ho ha aprovat de forma definitiva.

Renúncia al dret de tanteig d’uns terrenys de Porta BCN

El plenari ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Cs i PP i el vot en contra de GMR i EeCP la renúncia al dret de tanteig de l’Ajuntament en la transmissió de la quota indivisa de la parcel·la 104 del Pla parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, propietat de Sacresa Terrenos Promoción, SL, i Caufec, SA.

En virtut del Projecte de reparcel·lació del sector mencionat, es va adjudicar a l’Ajuntament  d’Esplugues de Llobregat una quota indivisa de la finca 104-1. Ara, els copropietaris d’aquesta finca volen transmetre la seva part a un tercer, i ho comuniquen a l’Ajuntament als efectes que manifesti la seva voluntat d’exercir el dret de tanteig.

Contractació del servei de neteja i manteniment de zones verdes

S’ha aprovat -amb el vot favorable de PSC, GMR i Cs, el vot en contra d’EeCP i l’abstenció de PP-  impulsar la contractació del servei de neteja i manteniment de zones verdes. Una vegada el ple va aprovar al desembre passat la resolució del contracte del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal –adjudicat a l’UTE MOIX SERVEIS I OBRES, S.L. i TALLER AURIA, S.C.C.L. UNIO TEMPORAL D’EMPRESES-, per mutu acord i que tindrà efectes de resolució el 30 d’abril de 2021, el plenari ha aprovat iniciar l’expedient de contractació i aprovar els plecs de condicions tècniques i econòmiques que han de regir el nou contracte per donar continuïtat al servei. La despesa plurianual derivada d’aquesta contractació es farà efectiva per un pressupost de licitació màxim total de 4.004.489,68 €, més 169.517,96 € en concepte del 10% d’IVA i 484.955,12 € en concepte del 21% d’IVA, sent un import total 4.658.962,76  €, IVA inclòs. L’expedient de contractació es realitzarà mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, subjecte a regulació harmonitzada.

D’altra banda s’ha aprovat, amb els vots a favor de PSC i Cs, l’abstenció de GMR i PP i el vot en contra d’EeCP, la pròrroga del contracte de servei de neteja i desinfecció dels edificis, dependències i locals municipals. La vigència de l’actual contracte de servei de neteja de les dependències municipals -adjudicat a l’empresa MULTI SERVEIS NDAVANT, SL- finalitza el 31/03/2021. De forma paral·lela, per acord del ple de desembre passat, es va aprovar l’expedient i procediment per licitar el nou contracte, el qual es troba en fase de termini de presentació d’ofertes. Tot i així, la formalització del nou contracte no seria abans de la data de finalització de la vigència de l’actual contracte.

El servei de neteja de les dependències municipals ha esdevingut un servei essencial, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma provocada per l’actual crisi sanitària del Covid-19, aquest no es pot deixar de prestar per salvaguarda de l’interès públic i de la ciutadania en general, en tenir incidència directa, no només en la salut pública del personal municipal, sinó també en les diferents persones usuàries dels serveis públics municipals que fan ús de les diferents dependències municipals. D’aquí que la pròrroga del vigent contracte de servei de neteja de les dependències municipals sigui un servei que cal prestar amb caràcter essencial pel termini mínim imprescindible de dos mesos addicionals, els quals es consideren suficients per disposar d’un nou contracte d’aquest servei. Es tracta del contracte adjudicat a MULTI SERVEIS NDAVANT, S.L, que s’acorda que prestin pel període comprès entre l’1 d’abril i el 31/05/2021, amb les mateixes condicions del contracte actual,  per un import de 288.773,05 €, IVA inclòs.

Modificació d’ordenança d’ús de la Baronda

El ple ha aprovat, amb els vots a favor de tots els grups a excepció de Cs que s’ha abstingut, la modificació de l’ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per a la utilització privativa del domini públic de l’Espai Baronda. El ple d’octubre del 2020 va aprovar  la modificació de la taxa aplicable a  les oficines de l’Espai Municipal Baronda a la vista de la baixa dels valors de mercat, baixa originada per la situació de pandèmia, i es va aprovar que la modificació tingués efectes des de  l’1 d’agost del 2020.  Vistes les circumstàncies del mercat a la baixa, s’ha aprovat que les taxes modificades siguin aplicables a partir del 14/03/2020, enlloc de l’1 d’agost.

Liquidació del Pressupost de 2020

El plenari ha donat compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal de 2020, els aspectes més rellevants del qual són: resultat pressupostari ajustat: 9.630.670,51 €; romanent de tresoreria: 34.026.300,89 € , dels quals 3.390.321,62 € corresponen a romanent de tresoreria afectat: 10.485.665,11 € a provisió per saldos de dubtós cobrament i 20.150.314,16 € a romanent de tresoreria per a despesa general; estabilitat pressupostària en termes del Sistema Europeu de Comptes: es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb una capacitat de finançament de 7.203.561,42 €; sostenibilitat financera: el volum de deute viu a 31/12/20 és de 16.874.866,30€ que representa un 35,93% dels ingressos ordinaris de 2020; i regla de despesa: la despesa computable a l’exercici de 2020 ha disminuït en un 12,98 %, que equival a una reducció de 5.227.039,07 €, respecte al límit de despesa per a aquest exercici que estableix la normativa.

També s’ha donat compte de l’estat d’execució dels projectes d’inversions financerament sostenibles i de l’acompliment dels criteris que els regulen.

Modificació de crèdit

D’altra banda, s’ha aprovat un expedient de modificació de crèdit  del Pressupost Municipal en vigor que conté modificacions de crèdits referides a despeses ordinàries i a projectes d’inversió. Es doten crèdits extraordinaris per import de 2.043.531,00 €, se suplementen crèdits per import de  3.455.723,00 €, i el seu import total equival a la quantitat de 5.499.254,00 €. Hi han votat a favor tots els grups a excepció de GMR que s’ha abstingut.

El seu finançament, fins un import de 5.499.254,00 €, es realitza amb romanent líquid de tresoreria per a despesa general obtingut de la liquidació del Pressupost de 2020,   a l’empara de la suspensió de les regles i que comporten que el superàvit no hagi de destinar-se a amortitzar deute.

Les modificacions de crèdit del Pressupost ordinari ascendeixen a 1.971.863 € i estan emmarcades en dues  línies d’actuació:

– Pal·liar els efectes que la pandèmia del COVID 19 ha ocasionat en l’economia de les empreses i famílies, als quals aquest Ajuntament procura  donar resposta a través del Pla de Reconstrucció Local COVID-19.

– Ajustar el crèdit inicial aprovat en el Pressupost 2021 a les necessitats reals de despesa que, una vegada liquidat el Pressupost municipal de l’exercici 2021, poden ésser finançades amb el romanent líquid de tresoreria per a despesa general obtingut.

Les modificacions relaciones amb el Pla de Reconstrucció Local COVID-19,  són les següents:

· Dotació de crèdit per a noves línies de subvencions:

 • – Ajuts per fomentar el teixit comercial: 100.000,00 €
 • – Foment contractació persones aturades: 250.000,00 €
 • – Ajuts a famílies: 150.000,00 €
 • – Subvencions a empreses Programa Reconstrucció: 300.000,00 €
 • – Convenis foment contractació persones en atur: 100.000 €

  · Dotació de crèdit fins a 100.000,00 € per la creació d’un Pla d’Ocupació municipal.

  · Augment fins un import de 100.000,00 € del crèdit destinat a emergències socials.

Els ajustos més significatius efectuats en els crèdits inicials del Pressupost 2021, pel que fa a despesa ordinària són els següents:

 • – Indemnitzacions mercats municipals: 150.000,00 €
 • – Despeses conservació mercats: 150.000,00 €-
 • – Honoraris professionals urbanisme: 131.460,00 €
 • – Treballs assessoria tècnica Informació Tecnològica: 92.130,00 €
 • – Participació manteniment Porta BCN:  94.200,00 €

Les modificacions de crèdit que afecten a projectes d’inversió ascendeixen a 3.527.391€ .

Període mitjà de pagament a proveïdors

El ple ha donat compte del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2020, d’acord amb la normativa en vigor, que reflecteix que es compleix amb la normativa, ja que el període mitjà de pagament ha estat de 19,74 dies.

Així mateix, s’ha donat compte de l’informe anual de morositat de l’exercici 2020, d’acord amb la  Llei d’impuls de la factura electrònica que estableix que, anualment, l’òrgan de control intern elaborarà un informe sobre el compliment de la normativa en matèria de morositat i aquest informe serà elevat al Ple. A l’exercici 2020 s´ha informat trimestralment del període mitjà de pagament pel qual:

Exercici  2020

1r Trim

2n Trim

3r Trim

4t Trim

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (PMP)

39,25 dies

25,37 dies

31,19 dies

21,07 dies

Informe anual sobre els resultats de la funció interventora

D’acord amb la normativa vigent, el ple ha donat compte de l’informe anual dels resultats de la funció interventora efectuada per la Intervenció municipal durant l’exercici 2020: no s’ha adoptat cap acord contrari a les objeccions efectuades per la Intervenció; no s’ha emès cap informe desfavorable en relació a les bestretes de caixa fixa de l’exercici; ni s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos. S’ha emès un informe de la funció interventora i dos informes desfavorables en l’àmbit de les comptes justificatives dels pagaments a justificar, en relació a dos pagaments de 1.000 €, per contenir factures corresponents a l’exercici 2019. Per últim, s’ha emès informe de la funció interventora en relació a la no modificació del contracte de residus per un import de 47.989,42 €.

Moció al plenari

Ha prosperat la moció d’EeCP sobre els talls de subministrament elèctric i l’increment del preu de la llum. Hi han votat a favor PSC, GMR i EeCP, mentre que hi ha votat en contra Cs i PP.

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: