Béns mobles amb un valor especial:

Nota: A l’efecte de donar compliment al qual determina l’article 11.2.a) de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es prendrà en consideració, d’una banda, el criteri del Departament de Vicepresidència i d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en virtut del qual es consideren béns mobles de valor especial aquells amb un valor econòmic igual o superior a 207.000€ (que és l’import equivalent a un contracte públic de subministraments subjectes a regulació harmonitzada); i, d’altra banda, els béns mobles de valor històric, artístic i cultural.  

a)    Béns mobles amb un valor econòmic especial: L’Ajuntament d’Esplugues no és titular en aquests moments de cap bé amb aquestes característiques.

b)    Béns mobles de valor històric, artístic i cultural:

Data d’actualització 31-12-2020.

Data de la pròxima actualització: Quan es produeixi una modificació en les relacions incorporades.

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: