Subvencions per al pagament de lloguer – persones menys de 35 anys

Aquesta és una subvenció atorgada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Qui ho pot demanar?

Persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que a data 26/02/2024 tinguin 35 anys o menys i complexin els requisits de la convocatòria.

Quins són els requisits?

  • Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l’ajut).
  • Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) (24.301,57 €).
  • Ser titular del contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació, que constitueix el teu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat/da.
  • Acreditar que l’arrendatari o arrendatària ha pagat la fiança a l’arrendador/a.
  • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior a 950 euros mensuals en el supòsit d’habitatge (1.100 € per a famílies nombroses, monoparentals o amb alguna persona amb discapacitat reconeguda), o de 450 euros en cas d’habitacions.

Per a més informació, consulta el següent enllaç: Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d’ús de la gencat.cat

Quin és l’import de la subvenció?

L’import de la subvenció es calcula en funció de l’import del lloguer i dels ingressos ponderats, amb un límit de 250 €.

Si hi ha més d’una persona beneficiària en un mateix habitatge la suma de les subvencions concedides, no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.

Quan ho puc demanar?

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 11 de març de 2024 (9 h) i finalitza el dia 12 d’abril de 2024 (15 h).

Com ho he de sol·licitar?

De manera telemàtica a través del següent enllaç: Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d’ús. Habitatge (gencat.cat)

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: