Les sol·licituds per a subvencions a entitats, fins al 31 de març

Compartir:

L’any passat es van atorgar 122.070,68 euros

L’Ajuntament d’Esplugues ha aprovat la convocatòria per a l’atorgament de subvencions adreçades a entitats del municipi que desenvolupin projectes o programes d’activitats durant el 2023. Les sol·licituds es poden realitzar fins al 31 de març de manera telemàtica a través del següent enllaç, en el qual també es poden consultar els requisits: https://entitats.esplugues.cat/serveis-i-recursos/subvencions/subvencions-2023

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria engloben els següents àmbits sectorials: Cultura, Drets Socials i Polítiques de Família, Economia i Treball, Educació, Esports, Interculturalitat i Nova Ciutadania, Joventut i Intercanvis Internacionals, Prevenció i Promoció de la Salut i Cooperació al Desenvolupament i Promoció de la Pau. La previsió pressupostària de l’Ajuntament és de prop de 176.000 euros.

A l’hora de presentar la sol·licitud de subvenció, hi ha dos requisits indispensables:

– Haver presentat la justificació de qualsevol subvenció atorgada per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en els termes que establerts en el moment de l’atorgament. Les peticions d’entitats que no reuneixin aquest requisit seran desestimades sense més tràmit.

– Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social, en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Aquelles entitats que no hagin sol·licitat cap subvenció durant el 2022 hauran d’adjuntar, conjuntament amb la sol·licitud, la relació nominal actualitzada dels càrrecs directius, de gestió o administració de l’entitat, acompanyada de l’acta de l’assemblea on van ser escollits els nous òrgans de govern.

L’any passat es van atorgar 122.070,68 euros.

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: