El Pla Porta BCN d’Esplugues aportarà a l’Ajuntament 19 milions d’euros en oficines construïdes al nou parc empresarial i en recursos econòmics

Compartir:

18/03/2021

L’Ajuntament d’Esplugues obtindrà una aportació de 19 milions d’euros, tal i com està recollit en la renovació del conveni urbanístic subscrit amb Sacresa Terrenos 2, SL, Porta Diagonal, SLU i Caufec, SA. L’Ajuntament rebrà aquesta quantia econòmica a través del lliurament de 6.500 m2 d’oficines construïdes i claus en mà, que tenen un valor en el conveni de 14.324.306,17 € que se sumaran com a patrimoni municipal; i 4.672.452,76 € que s’ingressaran a les arques municipals durant els anys 2021 i 2022. Els recursos ordinaris que, en un futur, rebrà l’Ajuntament pel lloguer de les oficines, permetrà al govern municipal obtenir ingressos ordinaris i recurrents, que finançaran els pressupostos municipals augmentant la capacitat de l’ajuntament per desenvolupar projectes i serveis al municipi.

El ple ordinari de dimecres 17 de març ha aprovat el conveni amb 15 vots a favor (PSC, Cs i PP), 2 abstencions (EeCP) i 4 vots en contra (Grup Municipal Republicà, GMR).

El parc empresarial de Porta BCN serà un nou motor de transformació d’Esplugues, que permetrà atraure noves empreses en un espai ben comunicat, al costat de l’Hospital Sant Joan de Déu, molt a prop de l’aeroport, del centre de Barcelona i amb bones comunicacions viàries amb l’àrea metropolitana de Barcelona. Especialment s’afavorirà la instal·lació d’economia neta i d’empreses del sector dels serveis, en tractar-se de la construcció d’edificis d’oficines i serveis hotelers i comercials en un entorn urbà i amb habitatges.

El conveni aprovat fixa la quantia -19 milions d’euros- i la fórmula en què l’Ajuntament rebrà la compensació prevista. Aquest import és el resultat actualitzat a data d’avui, de la diferència entre l’aprofitament que s’obtindrà pel sostre addicional afegit al planejament amb la finalitat de soterrar les línies elèctriques d’alta tensió que creuaven el sector, i el cost efectiu d’aquest soterrament, la urbanització i la conservació de les parcel·les implicades. Per tant, el resultat entre càrregues i beneficis de la parcel·la destinada a acollir el parc empresarial.

L’actualització del conveni arriba en el moment en el que es preveu el desenvolupament del parc empresarial, ja que s’han finalitzat i complert les condicions previstes al pla d’etapes, necessàries abans de poder obtenir llicències en aquest àmbit.

Durant el debat sobre la signatura del conveni urbanístic, l’alcaldessa Pilar Díaz ha manifestat que “la nostra obligació és mirar pels interessos de la ciutadania, per això vist que el balanç econòmic que es va fer en aquell moment ha quedat desfasat, el que pertoca ara és actualitzar-lo i adaptar-lo”.

 

Parcel·la per construir-hi 132 habitatges de protecció oficial

S’ha aprovat -amb els vots a favor de tots els grups, excepte del GMR que va votar en contra- els plecs de clàusules administratives particulars reguladores d’alienació de la quota indivisa del 63,46% de la parcel·la 104-1 del Pla parcial al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA. Els plecs aprovats hauran de regir la transmissió d’aquesta quota indivisa, amb l’objectiu que la persona adjudicatària de la transmissió per concurs construeixi habitatges de protecció oficial de règim general.

Es preveu la construcció d’un màxim de 132 habitatges de protecció oficial de règim general, 60 dels quals amb destí a compravenda, i fins a 72 a lloguer protegit, amb una reserva per a joves i per a persones amb mobilitat reduïda, dins dels terminis i les condicions establertes.

Aquesta parcel·la –del carrer Sant Mateu, 10-  és propietat municipal, inclosa al Patrimoni públic de sòl i d’habitatge d’Esplugues, i va ser adquirida el 2006 en virtut del títol d’adjudicació pel Projecte de reparcel·lació del sector.

L’Ajuntament obtindrà d’aquesta venda un mínim de 3.856.062,70 euros, import que serà integrat al Patrimoni municipal de Sòl i Habitatge.

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: