Viu l'estiu a les Piscines Municipals del Parc dels Torrents

Crònica del Ple: El Pressupost Municipal per al 2021, amb més de 46 milions d’euros i un creixement del 6,47%

Compartir:

19/11/2020

El ple ordinari celebrat el dimecres 18 de novembre –novament, de forma telemàtica per la situació de Covid-19, emès en directe per xarxes i pel web municipal-, ha aprovat el Pressupost Municipal per al 2021 amb una àmplia majoria, amb els vots a favor de PSC, Cs, EeCP i PP, i el vot en contra del GMR, que ascendeix a 46.368.797,02€, sumant despesa corrent i despesa inversora. El pressupost, que creix en un 6,47%, preveu la congelació d’impostos. Més de la meitat del pressupost de despesa –5,3 € de cada 10 €- es destinarà a polítiques socials (29,06%) i a polítiques al territori, sostenibilitat i transició ecològica (24,9%).

El Pressupost per al proper exercici té la voluntat de no deixar ningú enrere. L’economia municipal sanejada permet a l’Ajuntament tenir capacitat de resposta, sense pujar els impostos i destinant la despesa més important a polítiques socials i a l’espai públic. Un pressupost marcat per la pandèmia, que augmenta la despesa per lluitar contra el Covid-19 i realitzar actuacions que es requereixen en neteja, adequació d’espais públics, prevenció i seguretat.

L’alcaldessa ha remarcat que “aprovem el pressupost per al 2021 en un any amb un impacte molt fort de la pandèmia, en què moltes persones estan patint les conseqüències econòmiques tan terribles que comporta aquesta crisi sanitària”; “el proper any tornarem a aportar un milió d’euros per destinar a ajudes pel Covid-19; el 2020 hem aportat un milió i s’ha pogut destinar una part en el marc del Pla de Reconstrucció” per destinar a emergències, famílies, persones autònomes, microempreses, incentius al comerç de proximitat, a la contractació i manteniment de llocs de treball. En aquest sentit, l’alcaldessa ha incidit en que “el Pla de Reconstrucció és un pla viu (…) que hem treballat de manera conjunta els 5 grups municipals i els agents socials de la comarca”.

Díaz ha agraït “l’esforç majúscul de tres grups municipals que no formen part del govern per trobar els millors pressupostos que siguin bons per la ciutadania: Ciutadans, EeCP i PP. Són propostes que han fet i hem arribat a un punt per poder sumar i construir. Ara la ciutadania necessita respostes comunes i acords”.

Pilar Díaz ha dit que “malgrat la situació de pandèmia i les dificultats econòmiques, disposarem de més recursos precisament per combatre aquesta pandèmia, i augmentem en un 6,47% el pressupost: tindrem més recursos per plantar cara a la pandèmia”. L’Ajuntament disposarà de més recursos econòmics per al 2021 per créixer: d’una banda els més de 46 milions d’euros del mateix Pressupost Municipal; a més les inversions impulsades per l’Ajuntament (mercats municipals i reurbanització de la Bòbila), així com també l’estalvi de 2020 que ascendeix a 4.300.000 €, inversions municipals per import de 3.000.000 € i les mesures de lluita contra la pandèmia, que ascendeixen a 300.000 €. Díaz ha recordat que es congelen els impostos per al proper any i ha recordat que, d’acord amb un estudi de la Diputació de Barcelona, Esplugues és un dels municipis amb la pressió fiscal més baixa entre els municipis de la província de Barcelona.

El Pressupost Municipal per al 2021 s’orienta en 10 grans línies d’actuació, està emmarcat en el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023, a la vegada que està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) europeus, i recull les mesures del Pla de Reconstrucció ‘Sumem per reconstruir la nostra Esplugues’.

ODS.png

1.Inclusió social, oportunitats per a tothom. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes:

– Atendre els col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de dependència. [10 accions]

– Aprofundir en el treball sobre salut comunitària en col·laboració amb els serveis d’atenció primària, salut i serveis socials. [4]

– Elaborar el Pla d’Actuació per a persones amb diversitat funcional. [8]

 

2.Serveis per a les persones al llarg de la vida:

– Educació, garantia d’igualtat d’oportunitats per a tothom [9]

Desenvolupament de polítiques que afavoreixin els i les joves [10]

– Promoció de la pràctica esportiva i la vida saludable, per aconseguir una Esplugues físicament activa [5]

– La cultura com a instrument d’enriquiment i desenvolupament personal i social [7]

– Nous i millors serveis per a la gent gran [10]

– Recuperar el joc com a element de cohesió social [5]

 

3.Per una ciutat feminista. Promoure la igualtat de gènere i empoderar les dones:

– Esplugues, ciutat feminista [8]

– Incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits, de forma transversal

– Desenvolupar i implantar el projecte ‘+Dones3 (Ciència, Talent i Tecnologia)’

 

4.Nou model de ciutat per combatre la crisi climàtica: més verda, amb una mobilitat més sostenible i més innovadora en la gestió dels residus:

– Més i millor transport públic [5]

– La bicicleta, com alternativa de mobilitat sostenible amb l’entorn [3]

– El Metro, la solució definitiva a la connectivitat amb Barcelona [1]

– Implantar millores per minimitzar la contaminació del vehicle de combustió interna [5]

– Esplugues, ciutat sostenible [9]

 

5.Espai públic i equipaments de qualitat. Garantia de cohesió social:

– Millora de l’accessibilitat i la mobilitat als carrers de la nostra ciutat [8]

– Millors equipaments, millors serveis [10]

 

6.Una ciutat per viure i conviure amb seguretat:

– Prioritzar la nostra seguretat dotant la policia de més i millors recursos [3]

– Seguretat viària [6]

 

7.Impuls del talent i la innovació:

– Esplugues, ciutat que aposta per la innovació i el talent [5]

 

8.Bon Govern i qualitat democràtica. Promoció de la Pau:

– Transparència, bon govern i qualitat en la gestió [15]

– La participació ciutadana, motor de progrés [5]

– Foment dels valors de la pau, la convivència, la tolerància i el respecte als drets civils [14]

– El Benestar animal, la nostra obligació com a éssers humans [8]

– Promoció d’Esplugues. Contribuir a la consecució dels objectius globals des del món local [8]

 

9.Generar creixement econòmic i ocupació, per fer una ciutat pròspera i socialment justa:

– Proporcionar atenció, recursos, formació i assessorament a les persones emprenedores [4]

– Promoure l’activitat empresarial i industrial d’Esplugues [9]

– Donar suport al comerç local, mitjançant l’assessorament i la formació [5]

– Foment de l’ocupació de qualitat en el municipi [5]

– La formació, eix del desenvolupament econòmic i social [1]

– Fomentar el consum responsable per garantir una vida sana i saludable [4]

– Promoure el turisme responsable, impulsant un turisme sostenible i compromès amb l’entorn [2]

 

10.Pel dret a l’habitatge. Un habitatge digne per tothom:

– Una decidida aposta per l’habitatge públic i la rehabilitació [5]

– Pla contra desnonaments per raons econòmiques a Esplugues [4]

ingressos_PETIT.png

imatge_ingressos.png

DESPESES_PETIT.png

imatge_despeses.png

POLITIQUES_DESPESES.png

IMATGE_POLITIQUES_DESPESES.png

Pel que fa a inversions, es preveu destinar 3.989.315,02 €, que suposa un creixement en un 63% respecte el 2020. Les actuacions més destacades que es portaran a terme són: camí de connexió al Parc dels Torrents; manteniment i millora dels barris; canvi de gespa del Camp Municipal de Futbol Salt del Pi i demolició dels bucs musicals; nou accés al parc de Can Vidalet; i en innovació i tecnologia, nou web del portal municipal, l’equipament EspluLab-Espai de Fabricació Digital a l’Espai Baronda i l’Oficina Municipal de Gestió de Dades. D’entre les inversions impulsades per l’Ajuntament, destaquen la construcció dels dos nous mercats municipals La Plana i Can Vidalet, així com també la reurbanització de la Bòbila (una obra que executa l’AMB) i la urbanització de l’ARE Montesa (no la farà directament l’Ajuntament, però en cada pressupost municipal s’aporta una quantitat a la Junta de Compensació). Durant el 2021 també és previst que es posi en marxa el nou Centre Sociocultural i Esportiu Can Vidalet del carrer Cedres.

L’alcaldessa ha dit que, en el moment de la liquidació del pressupost de 2020, es preveu que hi hagi un romanent de tresoreria, perquè les finances estan sanejades; per tant, “veient l’evolució pensem que podrem finançar de nou un milió d’euros per al Pla de Reconstrucció; tenir recursos addicionals per un import de 300.000 € per incrementar determinades accions bàsiques de lluita contra la pandèmia com és adequació de l’espai públic, neteja a escoles, equipaments i espai públic,  així com recursos addicionals per import de 3 milions d’euros més per invertir”. Aquests diners podran aflorar cap al mes/02/2021, i una vegada autoritzi el Govern d’Espanya, els romanents es destinaran a realitzar més inversions, d’acord amb el que permeti la legislació vigent.

D’altra banda, el PSC ha signat acords per aprovar el Pressupost Municipal de 2021 amb Ciutadans, EeCP i PP, a partir dels quals s’han incorporat diverses aportacions realitzades pels tres grups municipals. Entre les principals aportacions d’aquests grups destaquen:

 

– Acords amb Cs, entre d’altres:

Sobre la taxa d’ocupació de via pública a terrasses, mercats, etc. S’adquireix el compromís per, una vegada superat el 31/12/2020 i, en funció de les possibles restriccions vigents i la seva durada, valorar la possible pròrroga de la suspensió vigent, la seva modificació o eliminació en funció de les condicions existents.

Acord per ampliar la subvenció existent destinada a oferir ajuts per al pagament de l’IBI. Es modificarà les bases de forma que la quantia directa rebuda per la persona sol·licitant, sempre que es compleixin les condicions establertes, passi de 60 a 100 €.

Acord per realitzar un estudi que valori la possibilitat d’ampliar el parc d’habitatges públics de la ciutat, a través de la cessió temporal a l’ajuntament de locals ubicats als baixos dels edificis, un cop convertits en habitatges.

 

– Acords amb EeCP, entre d’altres:

Acord en relació a les Àrees Bàsiques de Salut al municipi i la dotació de places públiques de residència per a gent gran. Donada la situació de precarietat, manca de superfície i espais adequats, així com dèficit de manteniment del CAP de Lluís Millet entre d’altres, s’intensificarà el treball i els contactes amb la Generalitat per assolir la fita del compromís del Departament de Salut  per ampliar el CAP, en un termini de sis mesos.

Se seguirà el mateix procediment per tal d’estudiar espais i oportunitats per a la construcció d’una residència de gent gran pública a la ciutat, per part de la Generalitat de Catalunya.

Acord per a la posada en marxa del projecte social d’Horts Urbans, amb la inclusió d’una partida econòmica suficient al pressupost 2021. S’adquireix també el compromís per a que en el termini màxim de tres mesos sigui articulat el contracte, servei o conveni per iniciar el projecte.

Acord per augmentar el parc d’habitatge i sòl titularitat de l’ajuntament, així com la disposició d’habitatge d’inclusió social. Compromís per destinar 500.000 € a l’adquisició d’habitatges que seran incorporats al parc públic d’habitatges titularitat de l’Ajuntament. Aquests recursos poden ser executats també per l’obtenció de sòl que serà destinat a la promoció d’HPO de lloguer.

Per altra banda, s’incrementarà en 20.000 euros la partida destinada a la obtenció i gestió d’habitatges d’inclusió social, obtenint així major nombre d’habitatges a disposició del programa gestionat actualment entre Ajuntament i Habitat3 a través d’un conveni.

 

– Acords amb el PP, entre d’altres:

Acord en matèria de HPO de Lloguer al sector Finestrelles Sud. Amb l’objectiu d’obtenir habitatge de protecció oficial de lloguer en un curt espai de temps, s’avançaran els terminis per iniciar el desenvolupament dels habitatges de protecció oficial previstos en aquest sector, i s’establirà que aquests habitatges seran majoritàriament de lloguer.

Pel que fa a les taxes, impostos i preus públics, congelació de tots aquests amb les excepcions ja aprovades al Ple municipal del mes d’octubre derivades del Pacte de Reconstrucció d’Esplugues, i aquelles de nova creació previstes al projecte de pressupost 2021.

Acord en relació a la implantació d’ajuts destinats a empreses i autònoms que, a falta de concretar las bases, consistirà essencialment en la concessió d’una quantitat mensual de 400€ durant quatre mesos per a persones físiques o jurídiques que exerceixin la seva activitat en alguna de les que recullen les bases, sempre que hagi patit una reducció de la seva facturació els de setembre i octubre de l’any natural en curs de com a mínim el 60%, en relació amb la mitjana efectuada en el mateix període natural de l’any anterior.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, en nom del govern municipal el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha iniciat la seva exposició agraint el suport dels grups municipals que han votat favorablement el pressupost i que han fet aportacions i ho han treballat a fons: “el treball que hem fet ha valgut molt la pena amb els tres grups que hem tingut l’oportunitat de seure, com no ha estat així amb el GMR”. El resultat “és un pressupost més ric, perquè té una mirada molt més àmplia”. Sanz ha remarcat que hi ha temes recurrents com ara l’acord per ajudar a empreses i autònoms que més problemes estan tenint en la pandèmia, que “precisament és una de les mesures més importants del pressupost, perquè ens tocarà viure un any de reconstrucció, concepte que dóna nom al nostre pla” (…) És un pressupost per salvar persones i activitat econòmica”.

Sanz ha dit que “les línies que aprovem en cada un dels acords amb els tres grups municipals tenen uns elements comuns i transversals. Un pressupost que contribuirà a millorar la vida dels espluguins i espluguines”.

S’ha referit al GMR dient que “No compartim el fet de no voler seure a parlar i compartir propostes. Crec que estem oberts a parlar i compartir sempre(…). Ens dol que no hagin volgut seure’s a parlar del pressupost, especialment aquest any que la ciutadania es mereixia que els grups municipals féssim aquest esforç”.

El portaveu del Grup Municipal Republicà, Oriol Torras, ha dit que “també ens sentim una mica nostres moltes de les partides que porten aquest pressupost”, però ha argumentat el vot en contra del seu grup tot dient que “votar que sí significaria donar un suport explícit al govern de Pilar Díaz, i no es així. Una cosa és posar-nos d’acord en un pla de reconstrucció, i l’altra és aprovar la gestió del govern”.

El portaveu de Ciutadans, Julio Roldán, ha fet al·lusió a l’acord a què han arribat quatre dels cinc grups municipals per aprovar el pressupost tot dient que “aquí el que estem valorant de debò són millores per a la ciutat; això és el que et permet la política local, una proximitat a la ciutadania (…); hem de donar el millor de nosaltres, és el que esperen els nostres veïns”.

El portaveu d’Esplugues En Comú Podem (EeCP), Jordi Pérez, ha incidit en el fet que “aquests pressupostos estan marcats per la pandèmia” i ha dit que els pressupostos ens ajudaran a superar molt millor aquesta crisi”. Ha remarcat que estan molt d’acord amb la congelació tributària. No obstant, ha dit que aquest “no és el nostre pressupost”, ja que el seu grup “destinaria més recursos al medi ambient, al feminisme o a ajuts a l’ocupació”, entre d’altres. Ha afegit que han volgut “alleugerir en part algunes de les mancances que pateix la ciutadania, i per això el nostre grup hem arribat a un acord amb el PSC”.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha manifestat que ”són moments molt difícils (…), precisament nosaltres tenim una responsabilitat agreujada perquè som càrrecs electes, i tenim la possibilitat i la responsabilitat de millorar la vida de la gent. Calia fer un esforç agreujat i arribar a un acord per aprovar els pressupostos”. Ha agraït l’actitud negociadora del PSC que “tot i tenir majoria i no necessitar els vots de la resta de grups, ha tingut la voluntat de seure i pactar (…);  si intentem unir la corporació, també unim la ciutat”.

 

Tres declaracions institucionals

A l’inici de la sessió plenària, l’alcaldessa ha llegit tres declaracions institucionals: la primera en relació al projecte ‘Ciutats Defensores dels Drets Humans 2020’; la segona amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones – 25N 2020; i la tercera amb motiu de la commemoració del Dia Universal de la Infància 2020.

 

Servei de recollida de residus urbans

S’ha aprovat per unanimitat la liquidació del contracte de concessió del servei de recollida de residus sòlids urbans adjudicat a UTE Esplugues II, una vegada ha finalitzat l’execució del contracte de concessió del servei integral de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg de l’arbrat viari  -que al juny de 2018 es va adjudicar a l’empresa UTE ESPLUGUES II, integrada per Urbaser, S.A. i Concesionaria Barcelonesa, S.A.-.

Els serveis tècnics municipals responsables del contracte remarquen que restava pendent aprovar la revisió del preu del contracte del període comprès entre març de 2015 i setembre de 2018, el resultat de la qual és un saldo a favor de l’Ajuntament de 96.816,57€ IVA inclòs. A més, restava pendent d’executar una de les millores ofertades per l’empresa contractista pel concepte d’Assessorament Ordenances Municipals, amb un valor econòmic de 3.758,85€.

El resultat de la liquidació del contracte és un saldo positiu a favor de l’Ajuntament de 100.575,42€, import que haurà de ser requerit a l’empresa per al seu abonament, per la qual cosa la devolució de la garantia queda condicionada a l’ingrés efectiu d’aquest import en concepte de liquidació del contracte.

 

Modificació de crèdits del Pressupost Municipal en vigor

S’ha aprovat l’expedient de modificació de crèdits per un import total de 5.359.192,86€. Es doten crèdits extraordinaris per import de 3.123.848,36€, se suplementen crèdits per import de 2.235.344,50€, es donen de baixa crèdits per valor de -148.762,04€, i el seu import net equival a la quantitat de 5.210.430,82€. Hi han votat a favor tots els grups, excepte GMR que s’ha abstingut.

Les fonts de finançament d’aquest expedient són: romanent líquid de tresoreria per a despesa ordinària per import de 4.930.430,82€, a l’empara de la suspensió de les regles fiscals que va votar favorablement el Congrés dels Diputats, en data 20 d’octubre de 2020, i que fan que no sigui d’aplicació l’obligació de destinar el superàvit a amortització de deute o l’execució de projectes d’inversió financerament sostenibles; i part del préstec, fins a 280.000€, formalitzat a l’exercici 2019 amb BBVA.

Les modificacions de crèdit que afecten a despesa ordinària ascendeixen a 372.000€, entre les quals destaquen: l’augment en 207.030€ del crèdit destinat a atendre la despesa derivada de l’aportació municipal a l’AMB, per tal d’adequar-lo als imports aprovats pel quadrienni 2020-2023, per aquesta entitat; i increment de 82.010€ en la subvenció a les Escoles Bressol Municipals. Les despeses d’inversions s’incrementen en 3.768.475,13€.

 

Estat actual d’execució del pressupost

El ple ha donat compte de l’estat d’execució del Pressupost Municipal de l’exercici econòmic 2020, a data 30 de setembre. Pel que fa a l’execució d’ingressos, s’ha liquidat un 81,63% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha recaptat el 53,43%, i pel que fa als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 88,48 % dels previstos, dels quals s’ha recaptat el 83,66%. Pel que fa a l’execució de les despeses, s’ha reconegut un 43,06% d’obligacions respecte a les pressupostades, de les quals s’ha pagat un 99,11%. En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 99,09%, del qual s’ha pagat el 93,25% i s’ha reconegut un 19,73% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat pressupostada, del qual s’ha pagat el 100%.

D’altra banda, les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen un 11,06%  respecte a les pendents a 1/01/2020. Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen un 79,48 % respecte als drets pendents a 1/01/2020. Les existències de tresoreria ascendeixen a 26.449.782,83€.

El deute viu ascendeix a 18.548.319,96€, que representa un 40,12% dels ingressos liquidats en l’exercici 2019, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.

 

Pagament a proveïdors

El ple ha donat compte del període mitjà de pagament a proveïdors, que ha estat durant el tercer trimestre de 2020 de 27,37 dies. Es compleix amb els terminis sobre morositat en el pagament a proveïdors, destacant que el període mitjà de pagament a proveïdors és de 31,19 dies.

Modificació dels estatus del CNL

El Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant resolució de 10 de juliol, de 2018, va aprovar els nous estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística -del qual forma part l’Ajuntament d’Esplugues- per atendre  necessitats d’adequació a les noves disposicions legals, i d’altres de caràcter organitzatiu. En aquest sentit, el consistori ha aprovat inicialment aquesta modificació d’estatuts, que quedaran aprovats definitivament en 30 dies si no es presenten al·legacions. Hi han votat a favor PSC, GMR –el portaveu s’ha abstingut de votar aquest acord perquè és treballador d’aquest organisme- i EeCP, mentre que Cs i PP s’han abstingut.

 

Modificació de la Carta de Ciutats Educadores

El comitè executiu de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, amb la participació i les aportacions de les ciutats de la xarxa –entre les quals s’hi compta Esplugues-, i amb el suport de diverses persones expertes, ha impulsat l’actualització de la Carta de Ciutats Educadores, full de ruta de totes les ciutats associades. La nova Carta  s’estructura en un Preàmbul i en 20 Principis englobats en tres àmbits: El dret a la ciutat educadora; El compromís de la ciutat; i Al servei integral de les persones.

El contingut de la nova Carta és coherent amb els objectius i finalitats que persegueix l’Ajuntament d’Esplugues en matèria educativa, per la qual cosa el plenari ha aprovat per unanimitat la renovació  del compromís de la ciutat en treballar per l’assoliment dels seus principis; compromís especialment important en la proximitat del Dia Internacional de la Ciutat Educadora, que es commemora el proper 30 de novembre.

 

Finques de propietat municipal a la plaça Santa Magdalena

El plenari ha aprovat iniciar el procediment d’alteració de la qualificació jurídica de tres finques propietat de l’Ajuntament, ubicades a la plaça Santa Magdalena, en concret als número 16, 17 i 21, perquè passin a ser qualificades béns patrimonials, enlloc de béns de domini públic. Hi han votat a favor tots els grups, excepte EeCP que s’ha abstingut.

 

Mocions al plenari

S’ha desestimat la moció del Grup Municipal Popular per instar el Govern d’Espanya a rebaixar l’IVA de les mascaretes. Hi han votat a favor GMR, Cs i PP, i han votat en contra PSC i EeCP.

S’ha desestimat la moció presentada pel Grup Municipal Republicà per declarar Esplugues de Llobregat ciutat lliure de tauromàquia, Ciutat Antitaurina. Hi han votat a favor GMR i EeCP, en contra PSC i Cs, mentre que el PP no ha volgut emetre vot.

S’ha aprovat per unanimitat la moció de Ciutadans per sol·licitar al Departament d’Educació un procés participatiu sobre la implementació de la jornada contínua en els centres educatius d’Esplugues i de la resta de Catalunya.

S’ha rebutjat la moció del Grup Municipal Republicà, impulsada pel Jovent Republicà d’Esplugues, en defensa de la unitat de la llengua catalana. Hi han votat a favor GMR i EeCP, i en contra PSC, Cs i PP.

S’ha aprovat per unanimitat la moció d’Esplugues en Comú Podem de suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos.

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: