Viu l'estiu a les Piscines Municipals del Parc dels Torrents

Crònica del Ple: El Pla Porta BCN d’Esplugues aportarà a l’Ajuntament 19 milions d’euros

Compartir:

18/03/2021

L’Ajuntament d’Esplugues obtindrà una aportació de 19 milions d’euros, tal i com està recollit en la renovació del conveni urbanístic subscrit amb Sacresa Terrenos 2, SL, Porta Diagonal, SLU i Caufec, SA. L’Ajuntament rebrà aquesta quantia econòmica a través del lliurament de 6.500 m2 d’oficines construïdes i claus en mà, que tenen un valor en el conveni de 14.324.306,17 € que se sumaran com a patrimoni municipal; i 4.672.452,76 € que s’ingressaran a les arques municipals durant els anys 2021 i 2022. Els recursos ordinaris que, en un futur, rebrà l’Ajuntament pel lloguer de les oficines, permetrà al govern municipal obtenir ingressos ordinaris i recurrents, que finançaran els pressupostos municipals augmentant la capacitat de l’ajuntament per desenvolupar projectes i serveis al municipi.

El ple ordinari de dimecres 17 de març ha aprovat el conveni amb 15 vots a favor (PSC, Cs i PP), 2 abstencions (EeCP) i 4 vots en contra (Grup Municipal Republicà, GMR).

El parc empresarial de Porta BCN serà un nou motor de transformació d’Esplugues, que permetrà atraure noves empreses en un espai ben comunicat, al costat de l’Hospital Sant Joan de Déu, molt a prop de l’aeroport, del centre de Barcelona i amb bones comunicacions viàries amb l’àrea metropolitana de Barcelona. Especialment s’afavorirà la instal·lació d’economia neta i d’empreses del sector dels serveis, en tractar-se de la construcció d’edificis d’oficines i serveis hotelers i comercials en un entorn urbà i amb habitatges.

El conveni aprovat fixa la quantia -19 milions d’euros- i la fórmula en què l’Ajuntament rebrà la compensació prevista. Aquest import és el resultat actualitzat a data d’avui, de la diferència entre l’aprofitament que s’obtindrà pel sostre addicional afegit al planejament amb la finalitat de soterrar les línies elèctriques d’alta tensió que creuaven el sector, i el cost efectiu d’aquest soterrament, la urbanització i la conservació de les parcel·les implicades. Per tant, el resultat entre càrregues i beneficis de la parcel·la destinada a acollir el parc empresarial.

L’actualització del conveni arriba en el moment en el que es preveu el desenvolupament del parc empresarial, ja que s’han finalitzat i complert les condicions previstes al pla d’etapes, necessàries abans de poder obtenir llicències en aquest àmbit.

Durant el debat sobre la signatura del conveni urbanístic, l’alcaldessa Pilar Díaz ha manifestat que “la nostra obligació és mirar pels interessos de la ciutadania, per això vist que el balanç econòmic que es va fer en aquell moment ha quedat desfasat, el que pertoca ara és actualitzar-lo i adaptar-lo”.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups pel que fa al conveni urbanístic, en nom del govern municipal el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Eduard Sanz, ha fet referència a “la importància i transcendència que té per a la ciutat la signatura d’aquest conveni”; ha agraït el suport dels regidors i regidores que hi ha votat a favor i ha remarcat “els 19 milions d’euros d’ingressos que suposarà la signatura del conveni com a recursos municipals”. Sanz ha incidit en el fet que “el planejament aprovat al seu dia també obligava a que el conveni fos actualitzat en el moment en el que s’anés a desenvolupar aquesta parcel·la, el parc empresarial. I es fa ara perquè és el moment en què es podrà començar a obtenir llicències per al desenvolupament d’aquets parc empresarial. En primer lloc, per l’interès de l’Ajuntament per no perdre aquests ingressos i, en segon lloc, perquè així ho preveia el planejament”.

El portaveu del Grup Municipal Republicà (GMR), Oriol Torras, ha dit que “nosaltres sempre hem estat en contra d’aquest pla” i ha concretat que “es tracta d’un pla ideat els anys 1990s que acabem desenvolupant 30 anys després” i l’ha titllat d’obsolet. Sobre els edificis d’oficines, ha afegit que “haguéssim volgut un altre model de desenvolupament urbà; aquest model no és el nostre” i ha dit que “és un negoci especulatiu”.

La portaveu de Ciutadans (Cs), Gemma García, ha dit que ”sempre hem estat a favor d’aquest conveni i entenem que des del 2001 ja és necessària aquesta actualització”.

El portaveu d’Esplugues En Comú Podem (EeCP), Jordi Pérez, ha manifestat el posicionament d’abstenció del seu grup.

El portaveu del Partit Popular (PP), Marcos Sánchez, ha dit que ”el Pla Porta Barcelona és un projecte estratègic i cabdal per al futur i per al present de la nostra ciutat. És una molt bona oportunitat per atraure ciutadans de la resta de l’àrea metropolitana perquè vinguin a viure a la ciutat millor on es pot viure (…) i perquè vinguin empreses i s’hi instal·lin per generar ocupació i riquesa a la nostra ciutat”. Marcos ha afegit que és “un pla que porta molts anys en boca de tothom i per fi el conjunt del pla serà una realitat”.

 

Parcel·la per construir-hi 132 habitatges de protecció oficial

S’ha aprovat -amb els vots a favor de tots els grups, excepte del GMR que va votar en contra- els plecs de clàusules administratives particulars reguladores d’alienació de la quota indivisa del 63,46% de la parcel·la 104-1 del Pla parcial al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA. Els plecs aprovats hauran de regir la transmissió d’aquesta quota indivisa, amb l’objectiu que la persona adjudicatària de la transmissió per concurs construeixi habitatges de protecció oficial de règim general.

Es preveu la construcció d’un màxim de 132 habitatges de protecció oficial de règim general, 60 dels quals amb destí a compravenda, i fins a 72 a lloguer protegit, amb una reserva per a joves i per a persones amb mobilitat reduïda, dins dels terminis i les condicions establertes.

Aquesta parcel·la –del carrer Sant Mateu, 10-  és propietat municipal, inclosa al Patrimoni públic de sòl i d’habitatge d’Esplugues, i va ser adquirida el 2006 en virtut del títol d’adjudicació pel Projecte de reparcel·lació del sector.

L’Ajuntament obtindrà d’aquesta venda un mínim de 3.856.062,70 euros, import que serà integrat al Patrimoni municipal de Sòl i Habitatge.

 

Tres declaracions institucionals

A l’inici de la sessió plenària, l’alcaldessa ha llegit tres declaracions institucionals: la primera ha estat amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial, que es commemora el 21 de març. L’Assemblea General de les Nacions Unides, mitjançant la resolució número 2142 (XXI), va fixar aquest dia commemoratiu en record de les víctimes de la matança de Sharperville (Sudàfrica, 1960), fent èmfasi als principis d’igualtat i no discriminació que formen part dels drets humans fonamentals.

Entre d’altres aspectes, l’Ajuntament assumeix el compromís de condemnar i rebutjar qualsevol tipus d’acció d’odi, racista, xenòfoba i feixista, així com també el compromís a favor de garantir la igualtat de tracte de les persones migrades i racialitzades que conviuen a la nostra ciutat. Es preveu endegar campanyes de sensibilització de la ciutadania sobre la realitat que viuen aquestes persones. L’Ajuntament també es compromet a coordinar-se amb els diferents cossos de seguretat, Policia Local i Mossos d’Esquadra, per combatre el racisme que criminalitza i estigmatitza les persones migrades, així com també coordinar-se amb el teixit associatiu d’Esplugues per garantir una millor i major integració de les persones migrades a través de les eines que les entitats proporcionen.

Amb motiu d’aquest dia commemoratiu, l’Ajuntament està preparant un vídeo que comptarà amb la participació de tot el consistori on cada regidor i regidora recomana una pel·lícula, un llibre o una sèrie que posi en evidència el racisme i que tindrà com a fil conductor el hashtag #EspluguesAntiracista.

La segona declaració ha estat amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. I, en tercer lloc, la declaració per donar suport a la candidatura de la pedrera de marbre de Macael per ser Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO, donada la importància que té el patrimoni cultural immaterial per poder protegir i mantenir la cultura i la diversitat de la creativitat i l’art de la humanitat. El municipi de Macael està agermanat amb Esplugues des del 1989 i, al llarg d’aquests anys, s’han realitzat diferents intercanvis entre els dos municipis, com ara la relació artística, tant per part del nostre Museu Can Tinturé – La Rajoleta, com per part de la pedrera de marbre de Macael i les associacions i entitats del municipi vinculades al treball amb el marbre.

 

Presa de possessió del nou regidor de Ciutadans

En la sessió plenària, ha pres possessió el nou regidor del grup municipal de Ciutadans, Ahmad-Ali Beizaee Karimi, després de la renúncia de Julio Roldán.

 

Nou Carnet Jove Local

A Esplugues s’impulsarà el nou Carnet Jove Local, que facilitarà els processos de participació i d’emancipació de les persones joves entre 12 i 30 anys (ambdós inclosos), facilitant-los l’accés a la mobilitat, a la cultura i al lleure, entre d’altres àmbits, a través de l’oferiment d’avantatges econòmics en diferents serveis i productes del seu interès.

El plenari ha aprovat per unanimitat la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de la Joventut, ja que Esplugues és un dels 20 municipis escollits per posar en marxa aquest carnet durant 4 anys, a partir de l’1 d’octubre d’enguany i serà en format digital a través d’una aplicació al mòbil.

Un dels objectius principals del projecte Carnet Jove local és potenciar l’ús dels descomptes del carnet entre joves de la ciutat en el seu dia a dia. Es pretén millorar i mantenir l’oferta de descomptes locals al municipi, tan públics com privats; potenciar la comunicació de proximitat amb els joves; augmentar el nombre de titulars; i potenciar l’ús del carnet.

 

Licitació de la xarxa semafòrica

S’ha aprovat per unanimitat ratificar l’acord de Junta de Govern Local (JGL) pel qual es desisteix del procediment de licitació del servei manteniment de la xarxa semafòrica municipal. El ple del desembre passat, es va delegar en la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació per a l’adopció de l’acord d’adjudicació del servei de manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions que composen la xarxa semafòrica municipal.

Posteriorment, per acord de la JGL en sessió ordinària del 19/02/2021, com a conseqüència de la presentació per part d’una de les persones interessades d’un recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic contra l’anunci de la licitació, i a proposta dels serveis tècnics responsables del contracte, es va acordar el desistiment del procediment de la licitació per a la contractació d’aquest servei.

El ple ratifica l’acord esmentat de la JGL.

 

Urbanització de l’entorn del mercat de Can Vidalet

El plenari ha donat compte de l’acord de la JGL d’aprovació del Projecte Bàsic i Executiu de les obres d’urbanització de l’entorn del Mercat Municipal de Can Vidalet, presentat per LIDL SUPERMERCADOS, SA.

 

Modificació de l’ordenança per la Deixalleria Fontsanta

El ple ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups, a excepció del PP que s’ha abstingut, modificar l’annex de l’Ordenança 12 relativa a la Deixalleria Mancomunada Fontsanta, a fi i efecte d’actualitzar els preus públics de conformitat amb l’acord aprovat per la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’actualització que proposa l’AMB respecte dels residus de comerciants i petits industrials suposa una pujada de preu en les següents tipologies: Bombones de butà; olis i lubricants; i matalassos.

 

Mocions al plenari

S’ha desestimat la moció d’EeCP  de suport a Pablo Hásel i en defensa del dret fonamental a la llibertat d’expressió. Hi han votat a favor GMR i EeCP, i en contra PSC, Cs i PP.

S’ha aprovat per unanimitat la moció d’EeCP d’adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana.

S’ha aprovat per unanimitat la moció del GMR per a la millora de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

S’ha aprovat la moció del PSC en defensa de la preservació de l’ordre públic democràtic i en suport als Mossos d’Esquadra. Hi han votat a favor PSC, Cs i PP, i l’abstenció de GMR i EeCP.

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: