Viu l'estiu a les Piscines Municipals del Parc dels Torrents

Crònica del Ple d’abril: La Plaça Cívica del Pla Porta BCN s’obrirà al barri i guanyarà en accessibilitat

Compartir:

22/04/2021

El ple ordinari celebrat aquest dimecres 21 d’abril –novament, de forma telemàtica per la situació de Covid-19, emès en directe per xarxes i pel web municipal-, ha aprovat la modificació puntual del PGM al sector del Pla Porta BCN que afecta bàsicament al parc empresarial que consisteix en la millora de l’espai públic a la parcel·la que ocuparà el parc empresarial amb oficines, comercial, restauració i hotel. La Plaça Cívica que hi haurà en aquest espai s’obre al barri, es generen corredors verds, es preveuen nous accessos a la plaça i es baixa la cota de la plaça cívica per tal que quedi al mateix nivell que el carrer Ahrensburg i guanyi en accessibilitat. Hi han votat a favor el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Ciutadans (Cs), i en contra el Grup Municipal Republicà (GMR) i Esplugues En Comú Podem (EeCP). El Partit Popular (PP) ha excusat l’assistència en aquest ple.

Des del punt de vista de l’interès públic, la modificació és necessària per adaptar el planejament a la realitat del desenvolupament de la ciutat, atès que permet completar la trama urbana del sector nord-est de la ciutat i millora la xarxa d’espais lliures de la població amb la redefinició del nivell i característiques de l’anomenada Plaça Cívica i dels corredors entre aquesta amb la Diagonal i el Parc de Collserola (eix nord–sud), i amb l’Avinguda Jacint Esteve i Fontanet (eix est-oest), sense augment del sostre ni reducció dels sòls previstos per a zones verdes o equipaments, ni la transformació global dels usos previstos.

En l’anterior ple, es va aprovar que el Pla Porta BCN d’Esplugues aportarà 19 milions d’euros en oficines construïdes al nou parc empresarial i en recursos econòmics per a la gestió municipal, tal i com està recollit en el conveni urbanístic subscrit amb Sacresa Terrenos 2, SL, Porta Diagonal, SLU i Caufec, SA. L’Ajuntament rebrà aquesta quantia econòmica a través de la construcció de 6.500 m2 d’oficines construïdes i lliurades claus en mà, que tenen un valor en el conveni de 14.324.000 € que se sumaran com a patrimoni municipal; i 4.672.000 € que s’ingressaran a les arques municipals durant els anys 2021 i 2022. Els recursos ordinaris que, en un futur, rebrà l’Ajuntament pel lloguer de les oficines permetrà al govern municipal realitzar les polítiques municipals que es consideri.

TWITTERPleMunicipalplcivica.pngEn el torn dels posicionaments dels diferents grups pel que fa al conveni urbanístic, en nom del govern municipal el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Eduard Sanz, ha manifestat que aquesta modificació “persegueix millorar les condicions, l’ús i l’accessibilitat als espais públics del pla Porta BCN”.

El portaveu del Grup Municipal Republicà (GMR), Oriol Torras, ha dit que “votarem que no en coherència amb el que sempre hem votat quan es parla d’aquest tema”.

La portaveu de Ciutadans (Cs), Gemma García, ha fet referència a que el seu grup “sempre hem dit que hi havia coses a millorar en aquest projecte i aquesta n’és una. Votarem a favor”.

El portaveu d’Esplugues En Comú Podem (EeCP), Jordi Pérez, ha explicat que “el nostre grup sempre ha sigut contrari a aquesta obra pel seu impacte visual (…) com pel seu impacte ecològic”.

 

Modificació d’ordenances

D’altra banda, el plenari ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Cs i EeCP i el vot en contra de GMR la modificació puntual de l’ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat situat dins de l’àmbit de les Rondes de Barcelona.

El passat mes de gener, el ple va aprovar inicialment la modificació indicada. Durant el termini d’informació pública ha estat presentada una única al·legació formulada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, demanant la incorporació d’una nova disposició transitòria adreçada a fer coincident l’ordenança municipal amb una nova disposició incorporada en data recent al Reglament del Registre metropolità de vehicles estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions.

D’aquesta manera, les persones titulars de vehicles de les categories N2, N3 i M3 que acreditin la compra d’un vehicle de motor nou que compleixi els requisits tecnològics i d’emissions d’accés a les ZBE podran optar a disposar d’una ampliació de sis mesos dels efectes de l’entrada en vigor del règim sancionador prevista per a aquests vehicles. S’ha estimat l’al·legació formulada per l’AMB i s’ha aprovat definitivament la modificació puntual de l’Ordenança amb la incorporació de la nova disposició transitòria proposada per l’AMB.

 

Modificació de dates del contracte de servei de neteja i zones verdes

S’ha aprovat –amb els vots a favor de PSC i Cs, l’abstenció de GMR i el vot en contra d’EeCP- la modificació de la data d’efectes de la resolució per mutu acord del contracte del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal, després que en el darrer ple de 2020 s’aprovés la resolució del contracte del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal, formalitzat entre l’Ajuntament i l’empresa UTE MOIX SERVEIS I OBRES, S.L. i TALLER AURIA, S.C.C.L. UNIO TEMPORAL D’EMPRESES, per mutu acord de les parts, amb efectes de la resolució a 30 d’abril de 2021.

Atès que l’adjudicació i formalització del procediment de licitació per a la contractació del nou servei, que es troba en fase d’obertura de les ofertes presentades i valoració de les mateixes, es traslladarà més enllà del dia 30 d’abril de 2021, de conformitat amb el previst a la clàusula segona del pacte contractual entre les dues parts, l’empresa UTE MOIX SERVEIS I OBRES, S.L. i TALLER AURIA, S.C.C.L. UNIO TEMPORAL D’EMPRESES haurà de continuar prestant el servei en les mateixes condicions fins a la data de formalització del nou contracte, prevista en aquests moments per a l’1/07/2021. En aquesta mateixa data es tindria per resolt, per mutu acord, el contracte de servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal, signat. Així, s’estableix el 30/06/2021 com la data d’efectes de la resolució per mutu acord del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal, formalitzat al seu moment i continuar amb la prestació d’aquest servei en les mateixes condicions.

D’altra banda, s’ha aprovat –amb els vots a favor de PSC i Cs i l’abstenció de GMR i EeCP- la redistribució de la despesa plurianual de la nova licitació del contracte de serveis de les zones verdes, sense que s’alteri el pressupost màxim de licitació fixat en 4.658.962,76  €, IVA inclòs.


TWITTERCronicadelPleMunicipalAbril.pngModificació de les taxes d’instal·lació de quioscos, terrasses i parades

S’han aprovat per unanimitat la modificació de les taxes d’instal·lació de quioscos, terrasses i parades durant al primer semestre de l’any, el període comprès entre l’1 de gener i el 30/06/2021. En primer lloc, l’ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per a la instal·lació de quioscos en la via pública amb la finalitat de donar resposta als efectes produïts per la pandèmia del Covid-19, de manera que es redueix la taxa en un 75%.

En la mateixa línia, també s’ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (terrasses), de manera que s’acorda la suspensió de la taxa durant el primer semestre, és a dir, una bonificació del 100%.

Per últim, s’ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per a parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. En concret, s’acorda la reducció en un 75% de la taxa del Mercat de Pagès del parc agrari del Baix Llobregat i la taxa de les parades de venda en zones exteriors als mercats municipals, durant el període comprès entre l’1 de gener i el 30/06/2021.

 

Aprovació d’un expedient de reconeixement extrajudicial

El plenari ha aprovat amb els vots a favor de PSC, GMR i Cs i l’abstenció d’EeCP el reconeixement de les obligacions derivades de les despeses realitzades en passats exercicis econòmics per un import de 119.853,14 € i s’imputen aquestes obligacions a les partides pressupostàries corresponents de l’estat de despeses del pressupost vigent. La totalitat de la despesa reconeguda és la següent: 23.365,56 € corresponen a 13 factures de despeses realitzades en passats exercicis econòmics, i que no van ser aprovades en l’exercici 2020 per ser despeses dels exercicis 2018 i 2019; 372,13 € corresponents a 4 factures registrades en l’any 2021 malgrat contenir despeses del passat exercici; 657,03 € corresponents a 1 factura registrada en l’any 2020 i que conté despesa per a la realització de la qual no es va realitzar la tramitació corresponent; 1.258,69 € corresponents a 2 factures presentades en l’exercici actual, però que corresponen a despeses realitzades en l’exercici 2020; i 94.199,73 € corresponents a 4 factures registrades en l’any 2019 i que contenen despeses realitzades l’exercici 2018.

 

Pla Pressupostari 2022-2024

El plenari ha donat compte del Pla Pressupostari 2022 a 2024, aprovat per acord de la Junta de Govern Local del passat 12 de març, que conté l’escenari d’evolució dels ingressos i despeses compatibles amb el compliment dels principis d’estabilitat pressupostaria, sostenibilitat financera i regla de despesa. La previsió econòmica de l’evolució dels ingressos dels exercicis 2022 a 2024 presenta una taxa de variació del 2,1% en l’àmbit dels ingressos corrents.

Els ingressos de capital no es contemplen en el Pla, ja que si es produeixen incrementaran la capacitat d’inversió municipal sense alterar el compliment de les regles fiscals, mentre que els ingressos financers per a la concertació de noves operacions de préstec per finançar inversions es preveuen de la mateixa quantia que les amortitzacions dels préstecs actualment vigents amb l’objectiu de mantenir el mateix volum d’endeutament.

En l’aplicació de les hipòtesis exposades, els ingressos totals en l’exercici 2022 incrementarien en 1,58% en relació als de 2021, en l’exercici 2023 s’incrementarien un 2,8% i en 2024 un 1,97%. La previsió de la taxa de variació de les despeses corrents derivades de la seva evolució tendencial representen un increment de l’1,6% en cadascun dels exercicis 2022, 2023 i 2024. Les despeses d’inversions, fonamentalment finançades amb nous préstecs, ascendiran a 2,4 milions en 2022, a 2,6 milions en 2023 i a 2,8 milions en 2024. I, per últim, les despeses financeres derivades dels quadres d’amortització vigents en cada exercici ascendeixen a 2,4 milions en 2022, a 2,57 milions en 2023 i a 2,55 milions en 2024.

 

Mocions al plenari

S’ha aprovat per unanimitat la moció presentada pel PSC per preservar les activitats culturals durant el nou confinament comarcal.

I per últim, s’ha aprovat per unanimitat la moció presentada per urgència pel PSC i EeCP sobre salut emocional i salut mental de la població pel Covid-19.

Compartir:

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: