Com funciona el ple municipal?

El Ple de l’Ajuntament celebra les seves sessions a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Poden ser sessions ordinàries o extraordinàries.

El Ple de la Corporació celebra sessions ordinàries el tercer dimecres hàbil de cada mes, a les 18 hores. En cas que el tercer dimecres sigui inhàbil, es trasllada la sessió al primer dimecres hàbil següent. Durant el mes d’agost no se celebren sessions.

El ple està presidit per l’alcaldessa i és integrat per tots els regidors i totes les regidores.

Les atribucions del Ple de l’Ajuntament les regula el Reglament Orgànic Municipal, que estipula quins temes s’hi tracten i quins no.

La convocatòria de les sessions ordinàries es notifiquen a cada regidor o regidora amb una antelació de 2 dies hàbils i incloent-hi l’ordre del dia dels temes a tractar.

El secretari de la Corporació, aixeca acta del contingut de la sessió en la qual s’inclouen els acords adoptats, amb el text íntegre dels dictàmens i un extracte de les intervencions dels regidors o les regidores, llevat que se sol·liciti expressament la constància en acta d’una determinada intervenció. En aquests casos es realitza l’esmentada constància d’una manera més exhaustiva.

Com es pot participar en el Ple municipal?

Tots els veïns i les veïnes, les entitats i els col·lectius de la ciutat tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple Municipal, d’acord amb el que estableix l’article 108 del Reglament Orgànic Municipal.

Hi ha dues maneres de fer-ho:

Formulació de proposicions

Podran sol·licitar la incorporació d’una proposició en l’ordre del dia del Ple, les entitats i associacions cíviques inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. També es podrà sol·licitar la incorporació d’aquelles propostes que tinguin el suport de 200 signatures de ciutadans i ciutadanes, majors d’edat, empadronats a Esplugues. En la sol·licitud d’intervenció en el Ple hi figurarà el nom de la persona que prendrà la paraula, amb un temps màxim de 5 minuts. Posteriorment, es passarà al debat i la votació per part dels grups municipals. 

Les proposicions es podran presentar en el registre municipal fins quinze dies abans de la celebració del Ple, i sempre abans que s’hagi publicat la convocatòria. 

Formulació de precs i preguntes

Un cop finalitzada la sessió del Ple ordinari, l’alcaldessa estableix un torn de precs i preguntes per part del públic assistent sobre temes d’interès municipal. El contingut dels precs i preguntes caldrà presentar-lo al registre municipal amb una antelació mínima de 48 hores a la celebració del Ple. 

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: