Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Responsables tècnics municipals

Alcaldia Coordinador d'Alcaldia Toni Alonso Coodinació i direcció d'activitats d'impuls de de l'alcaldia.
Àmbit Serveis Generals Coordinadora General d'Ambits Carme Carmona
Coordinar  l'organització tècnic-administrativa de l'Ajuntament i promoure l'excel·lència en la gestió. Complir els propòsits i objectius de la Corporació a travès del desenvolupament d'un sistema de gestió i una cultura organitzativa adequats.
Serveis Jurídics Secretari Pedro Carmona
Coordinar i prestar assessorament jurídic i assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions de l'àmbit de Serveis Generals.
Gestió Patrimonial Director de Gestió Patrimonial Carlos Penela Coordinació i actualització de l'inventari patrimonial. I prestar assessorament jurídic i assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions del seu àmbit.
Projectes Estratègics i Internacionals Coordinadorr/a de Projectes Estratègics i Internacionals Ana Úbeda Coordinar l'elaboració , comunicació i revisió del Programa d'Actuació Municipal i Plans estratègics i Internacionals de Ciutat
Comunicació Directora de Comunicació Eulàlia Santiago
Promoure la imatge de la ciutat i assegurar que la ciutadania disposen d'una informació completa i puntual de les actuacions, activitats i serveis  municipals.
Servei de Tecnologia i Innovació Tecnològica Director de Tecnologies i Innovació Tecnològica Lluís Albert Just Assegurar l'òptim funcionament dels serveis de TIC (Tecnologies de la Informació i el Coneixement) de l'organització i el compliment dels seus estàndards
Sistemes d'Informació Director de Sistemes d'Informació i Coneixement Abdon Vidal
Assegurar que l'organització disposi en tot moment de la informació i els recursos informàtics necessaris per al desenvolupament dels seus fins.
Administració Electrònica Coordinador Tècnic d'Administració Electrònica Carles Planas Impulsar l'administració electrònica
Arxiu Municipal Coordinadora Tècnic d'Arxiu Marta De Planell
Facilitar l'accés, gestió, conservació i difusió de la documentació.
Economia i Treball Directora del Servei d'Economia i Treball Laura Laveda
La dinamització de l'activitat econòmica local, és a dir, del mercat de treball i del teixit productiu locals, amb la finalitat d'aconseguir que els nostres territoris comptin amb els elements necessaris per enfortir la seva competitivitat i la seva cohesió social.
Unitat Tècnica de Contractació
Coordinador de la Unitat  Tècnica de Contractació Alejandro Muñoz
Prestar assessorament jurídic en matèria de contractació
Finances i Gestió de Recursos Director de Serveis Econòmics / Interventor Javier Vicen
l'Elaboració de l'avantprojecte de pressupost i dels programes d'inversió, la gestió i el control de l'execució del pressupost; i l'ordenació, la coordinació, el seguiment i l'execució de la gestió econòmica-administrativa.
Servei de Tresoreria Tresorera Verónica Barquero Miró
Manejar i custodiar els fons, valors i efectes de la corporació de conformitat amb el que estableix les disposicions legals vigents.
Servei de Comptabilitat Directora de Comptabilitat Ma. Antonia Martin
Supervisar la comptabilitat municipal i preparar la documentació, les modificacions, la liquidació i el Compte General del Pressupost,  d'acord amb les normes d'aplicació.
Recursos Humans Coordinador/a Tècnic/a de RRHH Mariluz Sanchez Que l'organització disposi en tot moment de les persones, capacitats i motivació necessàries per al compliment dels seus objectius.
Unitat Jurídica Administrativa (UJA) de Serveis Generals Director/a del Servei  Jurídic de Serveis Generals Prestar assessorament jurídic i administratiu per  assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions de l'Àmbit
Atenció a la Ciutadania i Població

Coordinadora Operativa dÀtenció

Coordinadora Operativa de Població

Idoia Garcia

 

Sonia Rubiño

Atendre a la ciutadaniade forma presencial i telefònica.

 

Tràmits del Cens Electoral i Padró Municipal i coordinació operativa de Processos Electorals

Compres i Serveis Subalterns Coordinador dels Serveis Subalterns i Compres
Juan Carlos Jodar
Assegurar la custòdia i vigilància de l'òptim funcionament dels equips, instal·lacions i materials de les dependències municipals, així com dels serveis i activitats que es desenvolupen en les mateixes.
Efectuar les millors compres per a aprovisionar als departaments de material fungible centralitzat amb rapidesa i eficàcia..

Seguretat i Convivència

 

Director de la Policia Local Daniel Limones
Aconseguir  i mantenir un nivell òptim de convivència i seguretat ciutadana i vial en el municipi amb col·laboració amb altres cossos i forces de seguretat.
Serveis Administratius i Inspecció Coordinador dels Serveis Administratius Francisco Garcia Tramits administratius.
Àmbit de Territori i Sostenibilitat Coordinador  de L'Ambit de Territori i Sostenibilitat Josep Maria Ferré
Desenvolupar les polítiques, estratègies i plans per a aconseguir un desenvolupament urbà equilibrat i sostenible, així com aconseguir i mantenir uns estàndards òptims en els serveis de l'espai públic.
Unitat Jurídica Administrativa (UJA) de Territori i Sostenibilitat Directora de la UJA de Territori i Sostenibilitat Begoña Banach
Prestar assessorament jurídic i administratiu per  assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions de l'Àmbit
Servei d'Urbanisme Director d'Urbanisme Jaume Escoda
El desenvolupament del Planejament d'iniciativa publica i privada, complint la normativa vigent.
Servei d'Obres Públiques Director del Servei d'Obres Públiques Miquel Garriga Realitzar projectes i obres tant d'edificació com d'urbanització i coordinar i assegurar durant tot el procés constructiu els requeriments funcionals i de manteniment de les obres i instal·lacions municipals.
Servei de Manteniment i Espai Públic Director de Manteniment i Espai Públic José Mª González
Mantenir els equips i edificis municipals en un nivell òptim d'ús i seguretat assegurant el compliment dels estàndards de servei.
Unitats Operatives Coordinador Tècnic de les Unitats Operatives Juanma Castejón Manteniment de l'espai públic i dels seus serveis bàsics, així com tota la logística per actes i festes.
Unitat Operativa d'Instal·lacions Coordinador Tècnic de la Unitat d'Instal·lacions José Luis García Manteniment de l'espai públic i dels seus serveis bàsics, així com tota la logística per actes i festes.
Servei Jurídic  de Drets Socials, Civils i Ciutadania Directora del Servei Jurídic  de Drets Socials, Civils i Ciutadania Pepa Guardiola
Prestar assessorament jurídic i administratiu per  assegurar el compliment de la normativa legal en totes les actuacions dels Serveis a assignats
Igualtat Directora d' Igualtat Assumpta Pastor
Planifica, programa i elabora projectes i desenvolupa accions adreçades a eliminar les desigualtats que es donen entre homes i dones
Acció Social Directora de Drets Socials Agnes Mateo
Coordinar els serveis, activitats i programes de l'àmbit dels serveis socials, salut i col·lectius en risc  de vulnerabilitat social, desenvolupant les capacitats i gestionant amb eficiència els recursos a la seva disposició. Prestar suport i assessorament tècnic als equips d'atenció primària.
Cultura Directora de Cultura Núria Vidal
Programar i coordinar tots els serveis i activitats culturals del municipi per a promoure la cultura com a instrument de participació ciutadana i cohesió social.
Educació i Ciutadania Directora d'Educació i Ciutadania Lucia Parra
Programar i coordinar tots els serveis i activitats de joventut, nova ciutadania i participació ciutadana del municipi i  totes les activitats educatives del municipi i donar suport als centres escolars.
Esports i Equipaments Director d'Equipaments i Esports Juan De Dios Ramirez
Promoure l'esport i l'activitat física entre la ciutadania  i gestionar els usos i manteniment dels equipaments municipals per a  la òptima prestació dels serveis
Patrimoni Cultural Directora del Servei de Patrimoni Cultural Roser Vilardell
Planificar, coordinar i controlar les accions dirigides a recuperar, conservar, estudiar i difondre el conjunt de béns que  constitueixen el patrimoni cultural d'Esplugues en els seus àmbits documental i museístic.
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B