Next Generation

Millorem la mobilitat i el comerç local

Et donem la benvinguda a l’espai web Next Generation de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, que ofereix informació sobre els projectes cofinançats per la Unió Europea a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya.

Són fons europeus per a la transformació, recuperació i modernització de l’economia.

Transformar els reptes derivats de la pandèmia en una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital. Amb aquesta finalitat, les institucions europees han creat l’instrument Next Generation EU (NGEU), amb 750.000 milions d’euros, per finançar projectes transformadors.

A través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya que el Consell de la Unió Europea va aprovar el 13 de juliol de 2021.

Aquest Pla incorpora una agenda d’inversions i reformes estructurals que s’interrelacionen per assolir propòsits transversals: avançar cap a un país més verd, digital, cohesionat i igualitari.

S’estructura en 4 eixos principals, 10 polítiques palanca i 30 components. Són d’especial interès per al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori els següents:

 • Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans
 • Pla de rehabilitació d’habitatge i regeneració urbana
 • Preservació del litoral i els recursos hídrics
 • Mobilitat sostenible, segura i connectada
 • Connectivitat digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G
 • Pla Nacional de Competències Digitals

Sí. Esplugues participa amb diferents projectes. Els dos grans àmbits en el que participa és:

1. IMPLANTACIÓ DE ZONES DE BAIXES EMISSIONS I LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL I SOSTENIBLE DEL TRANSPORT URBÀ (2021)

El projecte encaixa dins del marc de la planificació estratègica municipal de mobilitat, recollida en el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS), de protecció de la qualitat de l’aire i adaptació al canvi climàtic, recollida en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima i finalment en l’Estratègia de Transformació Digital, amb la qual es orienta la gestió cap a la presa de decisions en funció de les dades.

Es plantegen una sèrie d’actuacions el més diverses possible amb l’objectiu d’incidir en tots els aspectes necessaris per transformar la mobilitat de la ciutat i reduir el seu impacte en el medi ambient urbà i alhora global, creant una ciutat més accessible, inclusiva, respirable i resilient de cara a les futures crisis que han d’arribar:

 • Actuacions relacionades amb l’electrificació del transport públic urbà.
 • Actuacions que potencien la mobilitat activa.
 • Una actuació que promou la pacificació de totes les vies del municipi.
 • Una actuació que millora l’accessibilitat del transport públic en autobús.
 • Finalment, un projecte molt innovador amb el qual es pretén transformar completament la logística urbana de darrera milla.

Les actuacions són les següents:

 • Electrificació de la flota d’autobusos urbans d’Esplugues. L’objectiu és descarbonitzar la flota actual i eliminar les emissions locals per millorar la qualitat de l’aire, mitjançant l’adquisició de nova flota elèctrica 100% sostenible ambientalment en reduir les emissions en 58 t de CO2 per autobús estàndard.

Aquesta actuació de renovació suposa un pas cap a l’objectiu d’arribar al 28% de la flota zero emissions el 2024. També hi ha un objectiu associat de reducció de les emissions acústiques dels vehicles, que passen a ser pràcticament nul·les.

 • Adequació i instal·lació de punts de recàrrega elèctrica a la cotxera municipal. L’objectiu és adequar la cotxera del Servei de Neteja Viària i Recollida de residus a les necessitats actuals i futures en relació a la càrrega de la flota de vehicles elèctrics.
 • Carril bici de la xarxa metropolitana corresponent a la connexió amb l’Hospitalet de Llobregat. L’objectiu és la millora i interconnexió de la xarxa municipal i metropolitana de carrils reservats per a bicicleta amb l’objectiu de millorar la mobilitat activa, reduir el trànsit privat i, per tant, la disminució de contaminació de l’aire i acústica.
 • Adequació d’itineraris de la xarxa municipal de vianants. L’objectiu és augmentar la mobilitat activa fomentant el canvi modal i la reducció en l’utilització de modes menys sostenibles. Tot això redueix el trànsit privat i, per tant, la contaminació de l’aire i acústica.
 • Camí de connexió peatonal de dos àmbits del Parc dels Torrents. L’objectiu és augmentar la mobilitat activa fomentant el canvi modal i reducció en l’utilització de modes menys sostenibles. Tot això redueix el trànsit privat i, per tant, la contaminació de l’aire i acústica.
 • Plataforma de ciclologística per a la distribució urbana de mercaderies de darrera milla. L’objectiu és fomentar una millor utilització dels recursos i el viari públic, reduint els desplaçaments de vehicles privats que operen a la ciutat per altres més sostenibles, reduint les emissions de gasos contaminants i soroll ambiental.
 • Pacificació de la xarxa viària secundària de trànsit. L’objectiu principal és que tota la xarxa secundària es converteixi en una zona que només sigui d’accés o sortida de la zona i en cap cas de pas, atorgant així major protagonisme als vianants i incrementant la seguretat viària per a la circulació de bicicletes i VMP sigui prioritària per aquestes zones, aconseguint una major mobilitat activa i reduint emissions de gasos contaminants i soroll ambiental.
 • Adequació i millora de l’accessibilitat de les parades de la xarxa d’autobús urbà. L’objectiu és garantir l’accessibilitat universal i comoditat d’ús a les parades de l’autobús per fomentar l’ús del transport públic per part de tots els possibles usuaris, fomentant així el canvi modal des de mitjans menys sostenibles i reduint així emissions de gasos contaminants i de sorolls.

Cost Total: 2.245.267,58 € (+ IVA)
Cost Subvencionat: 2.020.740,82 €
Data Final: 31/12/2023, amb pròrroga d’un any per a 2 actuacions (plataforma de ciclologística i electrificació flota d’autobusos).

 

2. DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL:

El projecte Esplugues Comerç 4.0 compren:

 • Transformació integral de l’ecosistema comercial.
 • Transició dels mercats municipals tradicionals a mercats municipals 4.0, així com els mercats no sedentaris.
 • Transformació digital amb acompanyament al petit comerç de la ciutat.

Cost Total: 1.236.355,00 € (+ IVA)
Cost Subvencionat: 748.736,50 € (+ IVA)
Data Final: 30/06/2024.

 

3. IMPLANTACIÓ DE ZONES DE BAIXES EMISSIONS I LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL I SOSTENIBLE DEL TRANSPORT URBÀ (2022)

Amb l’objectiu de continuar amb el procés iniciat amb el desenvolupament del PMUS i de la subvenció ZBE 2021 concedida, es plantegen dues actuacions amb l’objectiu de crear una ciutat més accessible, inclusiva, respirable i resilient de cara a les futures crisis que han d’arribar:
Una actuació que potencia la mobilitat activa (Plataforma reservada per a ciclistes al Pont d’Esplugues):

 • Ampliació del pont d’Esplugues per a la interconnexió de la xarxa metropolitana per a bicicletes (Bicivia). L’objectiu de l’actuació és de caràcter metropolità en garantir la interconnexió de la xarxa municipal i metropolitana en un punt molt complex i així garantir els desplaçaments en bicicleta a escala metropolitana millorant la mobilitat activa, reduint el trànsit privat i per tant disminuint la contaminació atmosfèrica i acústica.

Una actuació que millora l’accessibilitat del transport públic en autobús, que juntament amb les actuacions realitzades el 2021, implicaria l’acondicionament del total de les parades d’autobús del municipi.

 • Adequació i millora de l’accessibilitat de les parades de la xarxa d’autobús urbà (Fase III). L’objectiu és garantir l’accessibilitat universal i comoditat d’ús a les parades de la xarxa d’autobús per fomentar l’ús del transport públic per part de tots els possibles usuaris, fomentant així el canvi modal des de mitjans menys sostenibles i reduir així emissions de gasos contaminants i sorolls.

Cost Total: 842.102,51 € (+ IVA)
Cost Subvencionat: 757.892,26 €
Data Final: 30/06/2025

 

4. EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS PALANCA DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT DINS EL MARC DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN (PMOE-PROA+)

El projecte té com a objectiu executar els objectius no crítics auxiliars assignats per al desplegament de les activitats palanca del Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE-PROA+), que comporten la tutoria socioeducativa, tallers de suport i acompanyament educatiu, i promoció de les oportunitats educatives més enllà de l’escola.

Dins d’aquest projecte, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha realitzat:

 • Tutoria socioeducativa.
 • Tallers diversificats del Pla de millora d’oportunitats educatives (acompanyament educatiu).
 • Tallers per a l’alumnat recentment arribat.
 • 1 Casal esportiu.
 • 1 Casal d’estiu.
 • Dinamitzacions esportives, de lectura i de patis escolars de primària.
 • Tallers, serveis i coordinació PAE (Programa d’Acompanyament Escolar) de secundària i postobligatòria.

Cost Total: 98.587,00 €
Cost Subvencionat 2023: 98.587,00 € (es prorroga fins a 2024)
Data Final: 31/12/2024

 

5. TRANSFORMACIÓ DIGITAL I MODERNITZACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS DE LES ENTITATS LOCALS

El projecte ‘Ajuntament d’Esplugues 4.0’ té com a objectiu abordar el projecte del lloc de treball virtual, la digitalització de diferents serveis incorporant eines digitals i equips per fer més eficients els seus processos i serveis.

Els objectius del projecte són:

 • Dotar les administracions locals de les infraestructures tecnològiques necessàries per a la seva modernització, amb la finalitat d’assegurar la disponibilitat en qualsevol circumstància i adaptar la capacitat disponible a les necessitats existents en cada moment, contribuint a desenvolupar la connectivitat digital, l’economia de les dades i la intel·ligència artificial en les administracions.
 • Modernitzar i digitalitzar les seus de les administracions públiques, afegint punts de trobada digital entre aquestes i la ciutadania, i contribuint a la millora, seguretat i eficiència energètica i de processos de les entitats locals, tant per a la ciutadania com per al propi personal d’aquestes.

Les accions del projecte són:

 • Adquisició de diferents equips per abordar el lloc de treball virtual, permetent flexibilitat en el lloc de treball, així com avançar en el projecte de teletreball, equips informàtics per a la digitalització de diversos serveis de l’Ajuntament, la implantació en totes les seves seus d’un projecte de centralita IP, l’adaptació de les sales de reunions de l’ajuntament als nous models híbrids de reunions amb equips polivalents, així com la modernització de la sala polivalent de l’Espai Baronda, per poder adaptar-la a la nova realitat d’usos i esdeveniments, i finalment els equips per a l’Espai EspluLAB – Centre d’Innovació Urbana. Totes aquestes accions comporten el subministrament de diversos equips informàtics i/o tecnològics per als propis treballadors de l’ajuntament, tot i que els equips d’EspluLAB estan disponibles per a la totalitat de la ciutadania d’Esplugues.
 • Formació dels treballadors en l’adopció i l’ús correcte d’aquests equips, els permet guanyar en productivitat i poder desenvolupar les seves funcions de manera més eficaç, eficient i totalment digital, repercudint de forma positiva en el conjunt de la ciutadania, beneficiària última de la millor eficiència i eficàcia en la gestió i prestació dels serveis de l’ajuntament.

Aquestes accions van encaminades a canviar la forma de treballar i el mode de prestació de serveis a l’Ajuntament d’una manera innovadora, recolzant-se en solucions digitals i tecnològiques així com en l’administració de les dades, facilitant els processos als empleats públics i redundant en una millor qualitat de l’atenció a la ciutadania i empreses.

A més, el projecte dotarà de noves infraestructures digitals a l’espai municipal EspluLAB Centre d’Innovació Urbana, espai que té com a objectiu principal oferir a la ciutadania espais d’aprenentatge sobre tecnologia innovadora i la seva utilitat per al dia a dia, millorant la qualitat de vida de les persones i l’ocupabilitat, reforçant l’ecosistema productiu i promovent la sostenibilitat urbana per fer front a l’emergència climàtica.

Cost Total: 426.252,40 € (+IVA)
Cost Subvencionat: 366.199,66 €
Data Final: 31/12/2023

Notícies
relacionades

Veure totes les notícies de:

Agenda
relacionades

Veure totes les activitats de:

Equipaments
relacionats

Veure tots els equipaments de:

Serveis
relacionats

Veure tots els serveis de: