Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

FOMENT I INTERVENCIÓ DE L'EXERCICI DE LES FACULTATS DOMINICALS RELATIVES A L'ÚS DEL SÒL I L'EDIFICACIÓ

Permetre l'exercici del dret de propietat del sòl, prèviament configurat mitjançant el planejament i règim urbanístic: llicències d'obres i altres controls administratius, cessions obligatòries de sòls, terminis d'urbanització i d'edificació, prohibició d'usos contraris al planejament, etc

UNITAT JURIDICOADMINISTRATIVA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS TERRITORIALS

Assabentat d'obra a l'interior d'habitatges

Sol·licitud de certificat de l'acte de comprovació en matèria d'incendis

Certificat de compatibilitat urbanística

Utilització i ocupació d'un edifici

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Comunicació prèvia d'obertura

Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables

Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa

Comunicació de transmissió de llicència o dels efectes d'una comunicació prèvia

Consulta prèvia de classificació de l'activitat

Declaració responsable d'obertura

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Denúncia per excés de soroll

Denúncia sobre activitats (comercials, de restauració, ...)

Denúncia urbanística

Informe d'adequació de l'habitatge per reagrupament familiar

Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Sol·licitud informe prèvi en matèria d'incendis

Llicència ambiental (Annex II)

Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial

Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Llicència d'enderroc

Llicència d'instal·lació de circs i atraccions

Llicència d'instal·lació de grues

Llicència d'instal·lació de tanques publicitàries a la via pública o terrenys privats

Llicència d'obres en la via pública: companyies de serveis

Llicència d'obres majors

Llicència d'obres menors

Llicència d'obres menors de clavegueram

Llicència de modificació d'ús d'un edifici

Llicència de moviment de terres

Llicència de parcel·lació

Llicència de tancament de solar

Llicència per a la instal·lació de rètols a establiments

Llicència per a la reparació/rehabilitació de façanes

Ocupació de la via pública amb sacs o contenidors

Reproducció de documents: Plànols

Visita de comprovació / Acta de posada en servei


Cal adreçar-se al servei d'Urbanisme. Plaça Santa Magdalena, 5-6. 2a planta.


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B