Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

RECOLLIDA DE MOBLES I ESTRIS DOMESTICS

Servei de recollida gratuïta de trastos i mobles vells( Fusta, Vidre, Ferralla, plàstic, etc ) per a qui se'n vulgui desprendre. No hi tenen cabuda en el servei de recollida estris més complexos en la seva segregació o eliminació (VEURE OBSERVACIONS)

PARCS, RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIARIA

TRUCANT AL TELÈFON 900.30.00.82

 

FACILITAR EL NOM, ADREÇA I DIA EN QUE ES DEIXARAN ELS MOBLES.


    LA RECOLLIDA OPERA DE DILLUNS A DIUMENGE DURANT TOT L'ANY, INCLÒS L'AGOST I FESTIUS. 
    CAL DEIXAR ELS MOBLES ENTRE LES 20:00 I LES 21:00 HORES DAVANT DEL CONTENIDOR MÉS PROPER AL DOMICILI.

    No hi tenen cabuda en el servei de recollida estris més complexos en la seva segregació o eliminació:
    • MATALASSOS ( Per la seva complexitat de eliminació al estar compost per diferents elements metàl·lics, teles, llana, etc , no ho volen a les plantes de tractaments de residus ja al barrejar-los fan buits per la seva elasticitat i pot ser perillós al acumular-se gasos de la descomposició, per això ho volen separat via Deixalleria ).
    • RAEE ( Residu Aparells Elèctrics i Electrònics ), línia blanca (electrodomèstics vinculats a la cuina i neteja de la llar) o marró (electrodomèstics de vídeo i audio), mòbils, Piles, etc. No hi poden anar per la seva complexitat de diferents elements contaminants que es consideren en la seva tipologia contaminants. ( Gasos CFC, Metalls pesant i contaminants com el mercuri, etc.)


    RESIDUS D'ACTIVITATS COMERCIALS:
    Aquest es un servei adreçat preferentment a particulars (estris o mobles domèstics) encara que s'hi poden adherir comerços i empreses, sempre que es tracti de pocs objectes i aquests no siguin de caire industrial (p.e, palés, caixes d'embalatge, etc... ). En cas contrari cal adreçar-se a la Deixalleria municipal

    Segons el Plec de Condicions Tècniques per a la concesió del servei integral de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg d'arbrat, els residus i restes de les activitats comercials (hotels, restaurants, bars, botigues, comerços, oficines, despatxos rofessionals, activitats industrials, etc) que siguin assimilables a residus domèstics, son assumits per l'Ajuntament fins a un màxim de 80 litres o 10 kg/dia per establiment, dipositats en bosses normalitzades.

    Segons el Reglament Regulador del servei públic metropolià de gestió i tractament dels residus municipals, caracteristiques, criteris i procediment d'admissió a les plantes metropolitanes, en l'article 4, diu: "Quan als residus comercials o industrials assimilables a municipals, la persona titular de l'activitat que els genera els ha de gestionar per si mateixa, d'acord amb les a obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus i d'acord amb el que s'estableix l'article 23 de la Llei 15/2003, de modificació de la llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, que afegeix l'article 47 bis a l'articulat de la llei de residus, sense perjudici que el ens local n'assumeixin la gestió directa, però traslladant en tot cas els costos de gestió als generadors." ( El cas d'Esplugues ho regula no traslladant cap cost de gestió als productors però determinant la quantitat máxima esmentada en el citat Plec).

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B