Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Mocions aprovades

File 1701MociERCGxEsobreelscomptadorstelegestionablesotambditsintelligents.pdf
File 1713MociPSCERCGxEPDECATCEICVMESASilaregidoranoadscritaquereculllapropostadelaUGTBaixLlobregatsobrelesEmpresesMultiserveis.pdf
File 1714MociERCGxEPSCPDECATICVMESASCUPiCEperlarevocacidelsacordsdelamoci817del15demarde2017.pdf
File 1712MociCssobreelsserveissocialsrelacionatsambeltrastorndelespectreautistaTEA.pdf
File 1710Mociregidoranoadscritaafavoriensuportdelsnensnenesiadolescentsambaltacapacitatintellectual.pdf
File 1708MociCsperalacomplimentdelsrequisitsexigitsperlanormativadetrnsitenmatriadeidiomadelesinscripcionsiindicacionsdelessenyalsdetrnsit.pdf
File 1707MociERCGxEperlestablimentdunprotocoldengalanamentdelaciutatdurantelsdosperodesfestiuslocalsDEF.pdf
File 1706MociPSCICVMESASCECUPCSilaregidoranoadscritaenfavordelaigualtatdedretsinodiscriminacidelespersonesambdiscapacitatsensorial.pdf
File 1704MociPSCERCGxEICVMESASPDECATCEilaregidoranoadscritatapropostadelUnidPagesosdavantlanecessitatderenovarelcontractedelasocietatamblapagesia.pdf
File 1703MociERCGxEPerlaproteccidinamitzaciirenovacidelssistemadespaisdepublicitatreservatsalesentitatsdEsplugues.pdf
File 1637MociCEperlaixecamentdelbloqueigpolticeconmiccomercialifinancerperpartdelsEUAcontraelbloqueigaCuba.pdf
File 1635MociPSCCEiCsperreclamarmesuresurgentsperpalliarelsefectesieradicarlapobresaenergtica.pdf
File 1632MociPSCPPiCDCdesuportaunaLleidaprofitamentdelsexcedentsalimentaris.pdf
File 1631MociERCGxEiCDCderatificacidelacordsobreladeclaracidelDiadhomenatgeaLlusCompanysiJoverpresidentdelaGeneralitatdeCatalunya.pdf
File copy2_of_1626MociPSCCsCECDCiregidoranoadscritadesuportalesOficinesLiquidadores.pdf
File copy_of_1623MociPSCPPCsCEilaregidoranoadscritaperreclamaralaGeneralitatlamilloradeserveisalHospitalMoissBroggi.pdf
File 1622MociCDCERCGxEiICVMESASensuportalCorrellengua2016delaCoordinadoradAssociacionsperlaLlenguaCatalanaCAL.pdf
File 1621MociCsPropostaresolucisobreserveisresidencialsdelBaixLlobregat.pdf
File 1620MociICVMESASERCGXECDCCECUPSobreeltancamentdefinitiudelCIEdeBarcelona.pdf
File 1619MociERCGXEPSCiCDCPerladopcialAjuntamentdelsalarimnimderefernciaalBaixLlobregat.pdf
File 1615MociregidoranoadscritaDadhesialapropostadUNICEFdunPactedEstatperlaInfncia.pdf
File 1614MociPSCERCGxEICVMESASCDCCsCEilaregidoranoadscritaEnrelacialpreacordsubscritpelscapsdEstatielGoverndelaUEambTurquia.pdf
File 1612MociERCGxESobreladopcidemesurespermillorarlaqualitatdevidadelespersonescelaquesdEspluguesdeLlobregat.pdf
File 1611MociCDCPSCiERCGxEderebuigalasuspensidelareformadelaLleicatalanadelexercicidelesprofessionsdelesport.pdf
File 1610MociPSCPPiCDCPerladhesialaXarxadeciutatlliuresdeltrficdedones.pdf
File 1609MociCsiPPPerreclamarelpagamentdeldeutedelaGeneralitatdeCatalunya.pdf
File 1608MociERCGxEPSCiCDCMilloradelaxarxaunificadadetransportpblic.pdf
File 1607MociERCGxEiCDCServeiderodaliesdeCatalunya.pdf
File 1606MociCEiCsAdhesialainiciativaMeta2017.pdf
File 1605MociregidoranoadscritaSollicitantlaincorporacideprocedimientselectrnics.pdf
File 1604MociPSCICVMESASCEregidoranoadscritaPPCsiCUPperevitarlasupressidelniesdeP3.pdf
File 1603MociERCGxECreacidunacomissiperalavaluacidelserveiBicibox.pdf
File 1601MociCUPCEICVMESASDeclaracidEspluguescomaMunicipioposatalaplicacidelAssociaciTransatlnticapelComerilaInversiTTIP.pdf
File 17 11 - Moció ERC-GxE i PDeCAT - Per desenvolupar un projecte de secció local del Banc de l'Energia
File 17 16 - Moció C's sobre la pobresa femenina
File 17 19 - Moció ICV-MES-AS i PDeCAT - Creació del Consell Municipal del Medi Ambient i sostenibilitat a Esplugues
File 17 20 - Moció ERC-GxE i PDeCAT - Reinversió del superàvit de l'Aj d'Esplugues per a la millora del seveis públics
File 17 22 - Moció CUP de rebuig als pressupostos generals de l'estat espanyol del 2017
File 17 23 - Moció ERC-GxE, PDeCAT, PSC i ICV-MES-AS de suport al Correllengua 2017
File 17 24 - Moció regidora no adscrita i PP en nom de Gestió Democràtica d'Esplugues - República Bolivariana de Veneçuela
File 17 25 - Moció C's per adaptar els parcs infantils per a infants amb diversitat funcional
File 15 09 - Moció CUP per la implantació de criteris progressius als preus de les piscines municipals
File 15 10 - Moció ERC-GxE, ICV-ME-AS, PSC, CUP, CiU, CE de suport al Correllengua 2015
File 15 11 - Moció PSC, C’s, ERC-GxE, PP, ICV-MES-AS, CiU, CUP i CE de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats i declarant Esplugues Ciutat Acollidora
File 15 13 - Moció ERC-GxE de suport a la creació de la prestació “Garantia + 55”, proposta impulsada per la UGT de Catalunya
File 15 14 - Moció PSC amb motiu del repunt d’assassinats masclistes ocorreguts en els últims mesos
File 15 15 - Moció CE en defensa d’una atenció sanitària pública de qualitat i de suport al Servei Nacional de Salut de Catalunya
File 15 18 - Moció de la regidora no adscrita de recolzament a les víctimes de la Talidomida
File 15 19 - Moció C’s per sol·licitar la gratuïtat dels llibres de text en l’educació primària i secundària obligatòria
File 15 21 - Moció ERC-GxE en suport als afectats per l’índex de referència de préstecs hipotecaris a més de 3 anys (IRPH) declarat abusiu
File 15 23 - Moció CiU modalitats subministrament energia elèctrica autoconsum
File 15 24 - Moció de la regidora no adscrita per a la incorporació de criteris socials en els contractes municipals
File 15 25 - Moció PSC, ERC-GxE, CiU, CUP, CE i ICV-MES-AS - Canvi de nom carrers relacionats amb la dictadura franquista
File 15 26 - Moció PSC, ERC-GxE, PP, ICV-MES-AS, CiU, C's, CUP, CE i la regidora no adscrita en relació a les beques menjador al Baix Llobregat
File 15 27 - Moció ERC-GxE, ICV-MES-AS i CUP de suport a la campanya per regular l'activitat de les associacions cannàbiques
File 15 28 - Moció C's per a la implementació d'APPS en participació ciutadana i serveis municipals (Smart City Esplugues)
File 15 29 - Moció CE, contra l'homofòbia, la transfòbia i l'assetjament escolar al col·lectiu LGBTI
File 17 27 - Moció PP i regidora no adscrita per la convivència i la democràcia
File 17 30 - Moció C’s en defensa dels veïns afectats per ocupacions especulatives i incíviques
File Mocions fins 17_15_11
File 17 31 - Mocio ITV
File Mocions fins 17_28_12
File mocionsfins17_28_12.xlsx
File 1802PropostaCiutadanaAssociaciEspluguesSenseBarreresperalasupressidebarreresarquitectniques.pdf
File 1804MociCsdelAjuntamentdEspluguesdeLlobregatperlaimplantacidebarreresdeseguretatperamotoristes.pdf
File 1806MocidelAjuntamentdEspluguesdeLlobregatambmotiudiniciarelstrmitsperalobtencidelsegellEsplugu.pdf
File 1811MociCsalAjuntamentdEspluguesdeLlobregatperalaimplementacidunaxarxaWIFIadeterminatsespaispb.pdf
File 1812MociPSCiICVMESASdelAjuntamentdEspluguesdeLlobregatensuportaProactivaOpenArms.pdf
File 1815MociPSCdelAjuntamentdEspluguesdeLlobregatsobrelaXarxadimpulsorsalsmunicipisdelaGarantiaJuvenil.pdf
File 1816MociERCGxEPSCICVMESASPDeCATCECUPiregidornoadscritdesuportalsdocentsdelinstitutElPalaud.pdf
File 1818MociCUPPDeCAtiICVMESASdelAjuntamentdEspluguesdeLlobregatendefensadelsdretsdelA.C_Censurado.pdf
File Mocions fins 2018_09_07
File 1805MociPSCICVMESASCUPERCPDeCATiCEdesuportiadhesialavagafeministaconvocadaperal8demar.pdf
File 1808MociICVMESASPDECATERCGxECEiCUPdeproteccidelmodeleducatiuCatalhadedirICVMESASPDeCATiER.pdf
File Mocionsfins2018_09_07.xlsx
File Mocionsfins2018_10_16.xlsx
File copy_of_1802MociPSCPPiCsperdemanaralaGeneralitatlabonamentdeldeutependentdelesescolesbressoliresoldream.pdf
File 18 23 Mocio dels grups municipals PSC, CE, de suport al projecte Ciutat
File Mocions fins 2018_12_21
File 1807MociPDeCATiERCGxEperdemanarelstrasllatdelspresosindependentistesapresonscatalanes.pdf
File 1824MociPSCperinstarelDepartamentdEnsenyamentaaturarelstreballsdelaboraciiaprovacideldecretdemenja.pdf
File 1825MociCsqueproposaprohibirloberturadecasesdapostesenlesimmediacionsdecentresescolarsijuvenils.pdf
File 1826MociPSCCSERCGxEPPICVMESASPDeCATCUPiCEdeldiainternacionalperaleliminacidelaviolncia.pdf
File 1828MociERCGxEperalelaboracidunplaplurianualdemilloresperalasupressidebarreresarquitectniques.pdf
File 1831MociPSCCsCEiPPperexigiralaGeneralitatbequesmenjadorperalesescolesbressolpbliques.pdf
File copy_of_Mocionsfins2019_03_15.xlsx
File copy_of_1901MociPSCpersollicitarlamilloradelescondicionslaboralsdelcosdeBombersdelaGeneralitat.pdf
File 1902MociPSCpergarantirelserveidepediatriaalscentresdatenciprimria.pdf
File 1903MociCUPERCGxEiICVMESASperdeclararEspluguesMunicipiAntifeixista.pdf
File 1904MociPSCCsiPdCATpergarantirlacontinutatdelsCentresEspecialsdeTreballaCatalunya.pdf
File 1905MociCsperfacilitarlaparticipacialesatraccionsdeFestaMajordenensadolescentsjovesiadultsambtra.pdf
File copy_of_1905MociCsperfacilitarlaparticipacialesatraccionsdeFestaMajordenensadolescentsjovesiadultsambtra.pdf
File 1906Mocidetotselsgrupsmunicipalsencommemoracidel8demarde2019.pdf
File 1907MociERCGxEperacordarqueFirespluguesiPremisPontnotorninacoincidirambperodeselectoralsmunicipals.pdf
File 1908MocidelregidornoadscritidelsgrupsmunicipalsCEiPSCperreservarunespaipblicaNeusCatal.pdf
File 1910MocidelGMRepublicdesuportalavintitresenaedicidelCorrellengua.pdf
File 1911MocidelGMPSCenrespostaalesamenacesdEndesaalesadministracionslocals.pdf
File 1912MocidelGMEspluguesenComPodemperaladeclaracidemergnciaclimtica.pdf
File copy_of_1912MocidelGMEspluguesenComPodemperaladeclaracidemergnciaclimtica.pdf
File Mocions fins a 2019_09_30
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B