Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Un Codi de Bon Govern orientat a la participació i a la transparència

El nou text, aprovat per unanimitat al Ple municipal de març, defineix compromisos ètics dels càrrecs electes i les incompatibilitats, entre d’altres aspectes, i s’ofereix una bústia perquè la ciutadania pugui denunciar conductes irregulars

30 de març del 2016

El nou Codi de Bon Govern aprovat al Ple municipal ordinari de març és més que una declaració d’intencions. Es tracta d’un document de referència tant per a l’organització política com per als gestors municipals en el seu exercici quotidià de les seves funcions, tasques i deures en relació a la ciutadania. Aquest codi ètic afecta les persones membres de la corporació municipal i alts càrrecs de l’Ajuntament, així com de la totalitat de l’ens, organismes i empreses dependents de l’Ajuntament.

Al Codi queden per escrit, d’una banda, mesures de Bon Govern Municipal com potenciar l’actual Procés de Queixes i Suggeriments de la ciutadania, controlar que la contractació pública es faci amb els principis de transparència, legalitat, publicitat i lliure concurrència o integrar els recursos electrònics en les diferents fases del procediment administratiu. També s’estableixen compromisos ètics en matèria de conflicte d’interessos com que els alts càrrecs s’abstindran de concedir cap avantatge a elles mateixes o altres persones o grups o que no influiran en l’agilització o resolució de cap tràmit o procediment administratiu sense causa.

Un altre punt que es recull és el règim d’incompatibilitats, aixi com les declaracions d’activitats i béns i retribucions, on es determina que els alts càrrecs formularan les declaracions esmentades i evitaran qualsevol conflicte d’interessos amb motiu de l’exercici de les seves funcions públiques, abstenint-se d’utilitzar les seves competències i funcions institucionals amb la finalitat d’atorgar per a elles mateixes o per a terceres persones qualsevol tipus de benefici.

Assignacions als grups
El Codi també determina les mesures per a la gestió de les assignacions als grups municipals, amb aspectes com que el Ple de l’Ajuntament determinarà l’import i la forma de percepció de les assignacions que es realitzaran als grups municipals o que les quantitats percebudes no podran ser destinades al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació municipal o dels ens dependents, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial, ni a qualsevol altra finalitat prohibida per la normativa.

Amb el propòsit de fer una vigilància continuada del compliment del Codi, es crearà una Comissió de seguiment del Codi de Bon Govern de l’Ajuntament d’Esplugues. La comissió, que té caràcter d’òrgan consultiu, estarà presidida per l’alcaldessa, Pilar Díaz, i formada per vocals en representació de cada grup polític municipal, dues persones expertes en transparència i un/a secretari/a, aquests tres últims amb veu però sense vot. Aquest òrgan vetllarà pel compliment del Codi i revisarà els temes proposats al Canal de Consulta, un correu electrònic (bongovern@esplugues.cat) obert a tothom on es podran presentar queixes, suggeriments, expressar dubtes i denunciar possibles conductes irregulars o qualsevol incompliment de les normes recollides al Codi.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B