Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

El ple municipal aprova per unanimitat una modificació de crèdits del pressupost municipal per pal·liar els efectes del Covid-19

21 de maig del 2020

En la sessió del ple ordinari celebrat el dimecres 20 de maig –novament, de forma telemàtica per l’estat d’alarma actual-, a més d’aprovar-se per unanimitat el Pla de Reconstrucció d’Esplugues, s’ha aprovat per unanimitat una modificació de crèdits del pressupost municipal que afecta a despeses ordinàries i d’inversió per un import d’1.828.399,62€.

Les principals despeses que es contemplen són les dels programes vinculats al Pla de Reconstrucció d’Esplugues per pal·liar els efectes del Covid-19, que tenen un import d’1 milió d’euros, així com també inversions també vinculades al Covid-19 com ara: Adquisició de material inventariable destinat a protegir la salut de les persones dels efectes del COVID-19: 180.416,87€; Senyalització de la via pública (Mobilitat Covid-19): 60.000€; i altres inversions previstes: Casal del barri de Ciutat Diagonal: 291.000€; Millora de la instal·lació de la Biblioteca Pare Miquel: 45.000€; Subministrament de mòduls d’oficina i vestuaris: 90.000€; i Pati de l’Escola Bressol Montserrat: 36.000€.

Se suplementen crèdits ja existents per valor de 693.000,00€ i s’habiliten crèdits extraordinaris per import d’1.135.399,62€. Les baixes de crèdits de projectes ja pressupostats equivalen a la quantitat de 199.408,43€, per la qual cosa l’augment net de despesa dona un resultat d’1.628.991,19€. Aquest augment net de crèdit es finança amb romanent líquid de tresoreria per a despesa general procedent de la liquidació del pressupost municipal de 2019 (1.000.000 €); amb romanent líquid de tresoreria per a despesa afectada procedent de la liquidació del pressupost municipal del 2019 per un import de 190.995,50€; i amb canvi de finalitat d’una part del préstec subscrit en l’exercici 2019 amb BBVA fins un import de 438.325,67€.

Execució del primer trimestre del Pressupost Municipal de 2020

D’altra banda, el ple ha donat compte de l’estat d’execució del primer trimestre de l’exercici 2020, en compliment de la normativa en vigor, pel qual en l’execució dels ingressos, s’ha liquidat un 42,76% dels ingressos totals pressupostats, dels quals se n’ha recaptat el 29,86%. Pel que fa als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 45,73 % dels previstos, dels quals s’ha recaptat el 29,86%.

En l’execució de les despeses, s’ha reconegut un 14,45% d’obligacions respecte a les pressupostades, de les quals s’ha pagat un 96,12 %; i en relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 14,15%, del qual s’ha pagat el 96,34%. S’ha reconegut un 6,45% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat pressupostada, del qual s’ha pagat el 100%.

Pel que fa referència a l’execució del pressupost d’exercicis tancats, les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen un 12,66% respecte a les pendents a 1 de gener de 2020; els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen un 84,87% respecte als drets pendents a 1 de gener de 2020. Les existències de tresoreria, a 31 de març de 2020, ascendeixen a 20.887.861,06€; pel que fa a l’endeutament a 31 de març de 2020, el deute viu ascendeix a 17.352.914,06€, que representa un 37,54% dels ingressos liquidats en l’exercici 2019, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.

Pagament a proveïdors

D'acord amb la normativa en vigor, es dona compte al ple del període mitjà de pagament a proveïdors, que ha estat durant el primer trimestre de 2020 de 36,07 dies. També s’ha donat compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el primer trimestre de l’exercici 2020, destacant que el període mitjà ha estat de 39,25 dies; s’han realitzat un total de 1.313 pagaments, mentre que l’import de pagaments realitzats en el primer trimestre ha estat de 4.469.617,16€.

Resolucions d’Alcaldia sobre el Covid-19

S’ha donat compte al plenari de diverses resolucions de l’Alcaldia per afrontar l’emergència social i sanitària provocada pel Covid-19 i que han estat sobre diverses matèries: contractació del subministrament de mascaretes; declaració de la impossibilitat de compliment del contracte de concessió d’obres públiques per a la renovació i construcció de les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal La Plana; adopció de mesures d’ordenació de la circulació de vianants per vies i espais públics; i aixecament de la suspensió d’obres públiques.

Moció sobre els casals d’estiu

S’ha desestimat la moció presentada per ERC per demanar que els casals d’estiu deixin de ser considerats un servei municipal. Hi han votat a favor ERC i ECP, en contra PSC i Cs, mentre que el PP no ha volgut emetre el seu vot.


AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B