Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Prorrogades 15 dies les mesures per contenir el brot de Covid-19

Com a novetat, es restringeix l'aforament de terrasses al 50%

2 de setembre del 2020

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest dilluns 31 d'agost la pròrroga per 15 dies més de les mesures especials per a la contenció del brot de Covid-19 a 16 municipis metropolitans, entre ells, Esplugues.

Entre les novetats, destaca l'ampliació de la limitació en hoteleria i restauració de l'aforament al 50%, no només en interiors –com regia fins ara– sinó també en terrasses.

La resta de prohibicions, com la de fer trobades o reunions de més de 10 persones en l'àmbit públic o privat, i recomanacions continuen de la mateixa manera.

 

17 d'agost del 2020

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest dilluns 17 d'agost la pròrroga per 15 dies de les mesures especials per evitar un rebrot de Covid-19 a 16 municipis metropolitans, entre ells, Esplugues.

Inclou, entre d'altres:

-Recomanació de no sortir del domicili si no és imprescindible. La resolució, vigent des de mitjan juliol, recomana no sortir del domicili si no és per anar a treballar, a centres sanitaris, a comerços i trobades amb condicions, fer tràmits oficials i altres causes de força major.

-Aforament limitat a comerços. En les activitats d'hostaleria i restauració es limita l'aforament a l'interior dels establiments al 50% de l'autoritzat i el consum s'ha de realitzar sempre en taula. A les terrasses l'aforament és el resultant d'aplicar una distància de 2 metres entre taules o grups de taules.

-Prohibides reunions de més de 10 persones tant en l'àmbit públic com privat.

Contingut de la resolució, amb efectes des de divendres 14 d'agost: http://m.gencat.cat/mobi_dogc/AppJava/pages/Content.htm?numDOGC=8202&versionId=1809833&dateDOGC=17.8.2020&contentId=880489&viewportWidth=1080&viewportHeight=1080


18 de juliol del 2020

Aquest dissabte 18 de juliol han entrat en vigor les mesures per contenir el brot de Covid-19 a 13 municipis metropolitans, entre ells, Esplugues, com la prohibició de realitzar trobades socials i familiars de més de 10 persones i la recomanació de no sortir de casa si no és imprescindible durant els pròxims 15 dies. Aquest matí, els 13 alcaldes i alcaldesses metropolitans s’han reunit via telemàtica, a petició d’aquests, amb el president de la Generalitat, Quim Torra, per mirar de coordinar-se i d’esvair dubtes sobre les mesures.

Les qüestions plantejades pels ajuntaments han estat:

- Transparència en les dades. Que siguin àgils i reals. Coordinació i seguiment diari amb els municipis.

Millora dels dispositius de rastreig i control. Esplugues es posa a disposició de la Generalitat per ajudar en aquesta tasca. Per exemple, creant una xarxa de subministrament d’aliments i medicaments per a aquelles persones que han d’estar aïllades a casa; o, com ja s’està fent, treballant conjuntament, mitjançant personal tècnic i voluntariat, amb el Departament de Salut de la Generalitat per sensibilitzar i controlar els barris de la ciutat.

Aclariment i matisos de la resolució. Petició d’establir mesures efectives però sense castigar alguns sectors, com el cultural o l’esportiu, que compleixen escrupolosament la normativa i que no han patit cap cas de contagi.

El president de la Generalitat s’ha compromès a crear un Procitat (òrgan per a emergències) propi metropolità; a col·laborar, dialogar i comunicar, i a millor el dispositiu de seguiment de casos i rastreig.

Per a l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz, “el món local és imprescindible per guanyar aquesta batalla. L’única forma de plantar cara a la pandèmia és que la Generalitat treballi de manera coordinada amb els Ajuntaments. Volem donar resposta conjunta al pic de rebrots que estem patint”.

 

17 de juliol del 2020

El Govern de la Generalitat ha informat aquest divendres 17 de juliol de les mesures especials per a la contenció del brot epidèmic de la Covid-19 a 13 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, que entraran en vigor quan la resolució es publiqui al DOGC. A més d’Esplugues, afecta a l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Cornellà, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Sant Boi, Viladecans, el Prat, Montcada i Reixach, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besós i Badalona.

Aquestes mesures, que tenen una durada de 15 dies, són les següents:

-Desplaçaments personals

Es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d’ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

Es recomana que la sortida del domicili es realitzi només en els casos següents:

a) Per a l'assistència al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.

b) Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.

d) Per desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances i d'altres serveis.

e) Per accedir als establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes i matèries primeres.

f) Per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents.

g) Per fer trobades i activitats del lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual a què es fa referència en el paràgraf següent.

h) Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

i) Per renovacions de permisos i documentació oficial, així com  altres tràmits administratius inajornables.

j) Per dur a terme mudances domèstiques o professionals.

k) Per atendre els horts familiars d'autoconsum.

l) Per exàmens o proves oficials inajornables.

m) Per causa de força major o situació de necessitat.

Els contactes s’han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne l’aïllament. El grup ha de ser el més estable possible.

- Empreses de serveis i comerç minorista

Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, una emergència o una situació crítica. La prestació s’ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.

L’activitat comercial s’ha de fer, també, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients, per exemple, mitjançant comandes telefòniques o en línia i el lliurament mitjançant recollida a la porta o  al cotxe, inclòs el menjar preparat. Aquests establiments han d’extremar les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la Covid-19.

- Reunions o trobades (familiars i de caràcter social)

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. Aquesta prohibició inclou casaments, serveis religiosos, celebracions, cerimònies fúnebres i la pràctica esportiva en les condicions indicades.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

En les reunions que concentrin fins a deu persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de Covid-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

- Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives, esportives i d’oci nocturn

Se suspèn l’obertura al públic d’equipaments culturals com ara arxius, de  locals i establiments on es desenvolupen espectacles públics, com ara teatres, cinemes i esdeveniments esportius, activitats lúdiques, recreatives, parcs d’atraccions i parcs recreatius infantils en recintes tancats, activitats esportives, com ara gimnasos, i dels locals i establiments d’oci nocturn, com ara sales de festa i discoteques, i qualsevol altre que impliqui un interacció d’un nombre important de persones que pertanyen a grups de convivència diferents per l‘increment del risc de transmissió comunitària.

Les biblioteques i els museus romanen oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial  de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Es prohibeixen totes les activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives, esportives i d’oci nocturn, extraordinàries o de caràcter temporal.

No obstant, els Ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial corresponent poden, amb autorització prèvia del Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, habilitar espais adequats, incloent equipaments culturals, socials, educatius o esportius, sempre respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva (bàsicament, compliment de la distància de seguretat interpersonal  i ús de la mascareta), amb hora concertada i registre de dades de contacte.

- Activitats d’hoteleria i restauració

En les activitats d’hostaleria i restauració es limita l’aforament a l’interior dels establiments al 50% de l’autoritzat i el consum s’ha de realitzar sempre en taula. A les terrasses l’aforament serà el resultant d’aplicar una distància de 2 metres entre taules o grups de taules.

En els establiments hotelers, l’aforament dels espais comuns es limita al 50% de l’aforament autoritzat.

Sempre que sigui possible, s’han d’utilitzar preferiblement servei a domicilis i comandes per emportar.

- Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

Les persones titulars de centres de treball, públics i privats, són responsables d’adoptar, entre d’altres, les mesures següents:

a) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a la característiques dels centres de treball i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis d’acord amb els protocols que s’estableixin en cada cas.

b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb  activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

c) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball de forma que es  garanteixi  el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan això no sigui possible, hauran de proporcionar-se als treballadors els equips de protecció adequats al nivell de risc.

d) L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral d’acord amb la Resolució SLT/1648, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de  mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la Covid-19.

e) Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant de les treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

f)  Potenciar l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

- Us del transport públic

Les persones titulars dels centres de treball han de facilitar a les persones treballadores la flexibilitat horària necessària per evitar que aquestes hagin de fer servir el transport públic en hora punta.

- Activitats de casals i colònies d’estiu

Es mantenen les activitats de casals i colònies d’estiu, les quals han de complir els Criteris generals per a la organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020, i els protocols específics del pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, especialment el que fa referencia als grups estables de convivència i a les altres mesures de prevenció i protecció de la salut.

- Inspecció i règim sancionador

Correspon als Ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta resolució.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta resolució, tret de les recomanacions, serà objecte de règim sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B