Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

L'Ajuntament, pioner en donar compte de les despeses i activitat dels seus grups municipals

En compliment del Codi de Bon Govern aprovat durant l'actual mandat

13 juny del 2019

Abans de la constitució del nou consistori sorgit de les darreres eleccions municipals, i en sessió extraordinària del ple municipal celebrada ahir dimecres 12 de juny, s'ha donat compte per primera vegada al ple de l'aportació de la documentació comptable i de les despeses que han fet els diferents grups municipals. Es tracta d'una mesura pionera en un ajuntament, que a Esplugues s'ha portat a terme en compliment del Codi de Bon Govern que el consistori va aprovar el 2016 i que és una bona pràctica de transparència en l'administració local.

Malgrat que la fiscalització dels comptes dels partits polítics és competència del Tribunal de Comptes (i no dels ajuntaments) i que la normativa actual únicament limita la possible despesa dels grups municipals per incorporar inversions o per la contractació de persones vinculades directament als ajuntaments, l'Ajuntament d'Esplugues va aprovar el març del 2016 el seu Codi de Bon Govern en el qual, amb la voluntat d'oferir la major transparència en la utilització dels recursos públics, entre d'altres, acordava que els grups municipals donarien compte de la utilització dels recursos assignats per l'ajuntament al propi plenari abans de finalitzar la legislatura. Una determinació pionera en l'actualitat i que reforça la voluntat d'absoluta transparència d'aquest Ajuntament.

Com estableix el Codi de Bon Govern, en el punt vuitè, de 'Mesures de Bon Govern en la gestió de les assignacions als Grups Municipals', "Finalitzat el mandat de les persones electes i conclosa per tant la vigència dels grups municipals constituïts durant el mandat corresponent, s'aportarà a l'òrgan plenari la comptabilitat tancada a la data de finalització del mandat, així com la liquidació corresponent. Els imports econòmics aportats per l'Ajuntament que no hagin estat aplicats durant la vigència del grup municipal seran reingressats a les arques públiques. L'aportació de la comptabilitat, de la liquidació i, en el seu cas, l'ingrés dels imports no aplicats, es realitzarà abans del dia anterior a la data de presa de possessió del nou consistori resultant del procés electoral corresponent".

Tots els grups municipals han aportat els seus comptes, a excepció de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) que, en el moment de celebrar-se la sessió plenària encara no ho havia fet, per la qual cosa li seran reclamats. Segons les despeses realitzades, han estat tres els grups municipals que han de retornar alguna quantitat en no haver exhaurit el total de les aportacions. Es tracta dels grups de Canviem Esplugues (CE), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Ciutadans (Cs).

El Codi de Bon Govern de l'Ajuntament d'Esplugues té per finalitat complementar la legislació estatal i autonòmica, assegurant l'efectiva realització d'aquelles accions que corresponen al govern local, i s'articula sobre la base dels principis d'actuació establerts de forma detallada a la Llei 19/2014, transparència, accés a la informació pública i bon govern, del Parlament de Catalunya. El Codi defineix els àmbits objectiu i subjectiu de la seva aplicació, els principis d'actuació, les mesures de bon govern, els compromisos ètics en matèria de conflictes d'interessos, el règim d'incompatibilitats, les declaracions d'activitats i béns i retribucions; així com les mesures relatives a la gestió de les assignacions als grups municipals. Completen el Codi les disposicions sobre el seu desenvolupament, compliment, seguiment i difusió a la ciutadania.

Es pot consultar el Codi de Bon Govern aquí.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B