Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica del Ple de desembre. Esplugues es pronuncia a favor d’aplicar l’IVA súper-reduït als productes d’higiene femenina

A l’inici de la sessió del ple ordinari celebrat el dimecres 18 de desembre, l’alcaldessa Pilar Díaz ha llegit la declaració institucional sobre l'eliminació de l'anomenada Taxa Rosa i per a la bonificació de productes d'higiene femenina. Amb aquest pronunciament per unanimitat del consistori, s’insta el Govern Espanyol i la Comissió Europea a reduir l’IVA de productes d’higiene femenina, tot considerant-los productes de primera necessitat i aplicant-los l’IVA súper-reduït.

Així mateix, s’insta el Govern Espanyol que revisi i sancioni, si s’escau, en el marc de la Llei de la Competència Deslleial, aquells productes que no suposen cap diferència substantiva en la seva versió femenina enfront la masculina i, en canvi, pateixen un recàrrec en el preu en ser considerats productes femenins.

Modificació puntual del PGM de la plaça Santa Magdalena

S’ha aprovat per unanimitat el text refós de la modificació puntual del PGM d’àmbit discontinu de la plaça de Santa Magdalena i el Parc dels Torrents que es va aprovar provisionalment el plenari de juliol i, posteriorment, es va trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva –que ha emès informe favorable el 15 de novembre, condicionat al compliment d’unes prescripcions, que havien de ser incorporades en un text refós-.

Una vegada s’ha aportat el text refós i ha estat informat favorablement pels serveis tècnics municipals, el ple ho aprova i tramet a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità per a la seva aprovació en els termes de l’article 98 del Text refós de la Llei d'Urbanisme.

plemunicipaldesembre20191.jpg

Modificació puntual del PGM de l’àmbit sud de Can Clota

També s’ha aprovat amb els vots a favor de PSC, ERC, ECP i PP i l’abstenció de Cs el text refós de la modificació puntual del PGM a l’àmbit sud del barri de Can Clota, després que en el ple d’abril passat s’aprovés provisionalment aquesta modificació i s’enviés a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l’àmbit Metropolità de Barcelona per a l'emissió de l'informe previ a la seva aprovació definitiva per part del conseller de Territori i Sostenibilitat. El 17 d’octubre de 2019, el conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre aprovar definitivament la modificació puntual, però va suspendre la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat fins a la presentació d’un text refós que incorporés unes prescripcions.

Aquest text refós ha estat aportat i ha estat informat favorablement pels serveis tècnics municipals, motiu pel qual s’aprova al ple i, seguidament, es tramet a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit Metropolità.

Modificació del projecte d’obres del centre sociocultural i esportiu de Can Vidalet

El plenari ha aprovat una modificació del projecte d’obres de construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en l’àmbit del barri de Can Vidalet. Hi ha votat a favor el PSC, mentre que la resta de grups han votat en contra.

Una vegada s’han iniciat les obres per a la construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en l’àmbit del barri de Can Vidalet, la direcció facultativa de l’obra ha posat de manifest una sèrie de circumstàncies tècniques que requereixen la modificació del projecte d’obres i del contracte per un import de 225.375 €, establint la despesa total màxima d’aquest contracte -adjudicat a l’empresa Constructora San José, S.A.- en un import de 7.780.376,10 € (IVA inclòs).

Modificació del contracte de la deixalleria Fontsanta

El plenari ha aprovat amb els vots a favor de PSC, ERC i ECP i l’abstenció de Cs i PP una modificació del contracte de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta entre els ajuntaments d’Esplugues i Sant Joan Despí, que respon a la sol·licitud d’increment de l’aportació municipal en base a la diferència econòmica existent entre la massa salarial en matèria de personal respecte de la qual va informar l’anterior empresa adjudicatària en el llistat de subrogació de personal i la massa salarial real que tenien els treballadors i treballadores adscrits/es al contracte abans del canvi d’empresa.

Revisada la documentació presentada pels serveis tècnics municipals, es constata que efectivament existeix una diferència econòmica entre la informació facilitada per l’anterior empresa i la despesa real en concepte de massa salarial per justificar l’increment de l’aportació municipal per un import anual de 10.635,62 €, essent aquesta causa una de les previstes en els plecs de clàusules del contracte com a susceptibles per incrementar l’aportació municipal. L’aportació municipal a l’empresa Solidança Treball EI, S.L. –adjudicatària del servei mancomunat- serà d’un increment anual tipus de 10.635,62 €.

Així mateix, s’ha aprovat modificar l’ordenança per a l’actualització dels preus públics de la Deixalleria Mancomunada Fontsanta per a l'any 2020, de conformitat amb l'acord aprovat per la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

plemunicipaldesembre20192.jpg

Requeriment al grup municipal de la CUP de l’anterior mandat

S’ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Cs, ECP i PP i el vot en contra d’ERC requerir al Grup Municipal de la CUP, corresponent a l’anterior mandat 2015-2019, l’aportació de la liquidació dels imports rebuts en  concepte d’assignacions per al seu funcionament.

Durant l’anterior mandat, la CUP va rebre diferents imports en concepte d’assignació per al funcionament del grup i, vist que han transcorregut més de sis mesos des de la finalització del mandat sense que consti en aquest Ajuntament la presentació per part d’aquest grup municipal de la comptabilitat tancada a la data de finalització del mandat, ni de la liquidació corresponent i recaient la responsabilitat del compliment de les obligacions indicades sobre la persona membre i, en aquest cas, portaveu del grup, s’ha requerit a Anna Coll que en el termini de quinze dies hàbils, comptats des de la notificació del present escrit, aporti la comptabilitat tancada a la data de finalització del mandat, així com la liquidació corresponent, de la totalitat d’imports que, en concepte d’assignacions per al funcionament del seu grup municipal, va rebre aquest grup durant el mandat 2015-2019, per a la seva elevació a l’òrgan plenari de l’Ajuntament, en els termes establerts al Codi de Bon Govern de l’Ajuntament d’Esplugues.

Designació de persones assessores de la Comissió de Seguiment del Codi de Bon Govern

S’ha aprovat per unanimitat la designació de persones assessores permanents de la Comissió de Seguiment del Codi de Bon Govern, ja que una vegada constituït el nou mandat 2019-2023 s’impulsarà la celebració de les sessions corresponents a aquesta comissió. Les persones assignades són María José Palacio Buisán, cap del servei de Secretaria de la Diputació de Barcelona, i Pedro Molina Rodríguez-Navas, professor associat del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB.

Pla anual de control financer

En la sessió plenària s’ha donat compte del Pla anual de control financer dels exercicis 2019-2020, elaborat per la Intervenció municipal, d’acord amb allò disposat en l’article 31 del Reial Decret 424/2017 de 28 d’abril, pel qual es regula el règim Jurídic del control intern en les entitats del sector Públic Local. El pla recull tant les actuacions de control permanent a realitzar sobre les diferents àrees de gestió de l’Ajuntament, com les d’Auditoria Pública a la Societat Municipal Mixta Progeser.

Moció de reprovació del Síndic de Greuges

S’ha aprovat la moció de Ciutadans per a la reprovació i dimissió de l’actual Síndic de Greuges amb els vots a favor de PSC, Cs, ECP i PP i el vot en contra d’ERC.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B