Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple desembre: Esplugues aprova definitivament el Pla de Mobilitat 2020

El Pla servirà per millorar els desplaçaments a peu de les persones, augmentar infraestructures per a les bicicletes i promoure el transport públic. El ple municipal també aprova la modificació de l'IBI per garantir-ne la congelació.

22 de desembre del 2016

A la sessió del Ple ordinari d'Esplugues celebrat el dimecres 21 de desembre s'ha aprovat definitivament el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Esplugues 2020 amb el vot favorable de PSC, PDECAT i PP, mentre que la resta s'han abstingut. Per a l'elaboració del pla -que ha estat redactat per la consultoria de transport CINESI SLU per encàrrec de la Diputació de Barcelona- l'Ajuntament va obrir un ampli procés participatiu i, a la vegada, es va notificar a un important nombre d'entitats amb sensibilitat amb temes ambientals i a les administracions competents, seguint el procediment d'avaluació ambiental previst a la Llei.

Després que el mes de març d'enguany s'aprovés inicialment el pla, ara l'Ajuntament pot aprovar-lo de forma definitiva, una vegada que s'han rebut els informes favorables –i que són vinculants- de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, així com la Resolució del director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. L'aprovació definitiva s'ha allargat en el temps fonamentalment perquè els dos organismes institucionals que havien d'emetre informe tenen fixat per llei un període de 3 mesos per realitzar-lo. Durant el procés d'exposició pública, el text només ha tingut una al·legació d'una persona que es va desestimar.

Els principals objectius del Pla de Mobilitat, que es fixa un horitzó fins a l'any 2020, són:

Objectius unimodals:
- Afavorir les condicions per a la mobilitat dels vianants.
- Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d'ús habitual, tot creant les condicions d'infraestructures, de gestió del trànsit i d'educació viària necessàries per promoure'n la utilització.
- Promoure la utilització del transport públic davant del transport privat, i oferir un sistema de transport col·lectiu de qualitat i competitiu respecte als desplaçaments en vehicle privat.
- Fomentar un ús racional del cotxe, bo i aplicant mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a altres mitjans de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat.
- Compatibilitzar l'oferta d'aparcament amb la demanda de rotació i de residents, el dinamisme econòmic de la ciutat i les bones condicions d'accés i mobilitat per als mitjans més sostenibles.
- Garantir una distribució de mercaderies, de manera àgil, ordenada, amb el mínim impacte sobre el sistema de mobilitat de la ciutat i garant del ple desenvolupament de les activitats econòmiques de la ciutat.

Objectius multimodals:
- Fomentar la intermodalitat com a mesura per assolir un ús eficient dels diferents mitjans de transport en cada tram de la cadena de transport.
- Millorar la seguretat viària mitjançant la reducció de l'accidentalitat i respectant l'espai públic destinat a cada mitjà de transport.
- Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit.
- Aprofitar els avenços tecnològics existents per millorar el sistema de mobilitat i el control del trànsit.
- Preveure en les futures actuacions una configuració de l'espai públic que tingui en compte les necessitats del model de mobilitat.
- Sensibilitzar la ciutadania i conscienciar-la dels valors que contenen els principis i objectius establerts en aquest Pla.

El pla té previst portar a terme una seixantena d'actuacions a la ciutat durant el proper quadrienni per incentivar els desplaçaments a peu, amb bicicleta i en transport públic, entre les quals en destaquen:

. Millora dels guals de vianants
. Eixamplament de voreres
. Millora de la semaforització a la xarxa principal de vianants
. Augment del nombre de camins escolars
. Ampliar i millorar la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes
. Millora de la seguretat de la xarxa ciclista
. Creació d'una xarxa interurbana de vies ciclistes
. Millora dels punts negres de la xarxa de transport públic
. Millora de l'accessibilitat de les parades de bus
. Mesures Pla Director d'Infraestructures: Creació d'un gran intercanviador modal a la rodalia del Pont d'Esplugues (actuació a incloure en el PDI)
. Nova configuració urbanística del carrer Laureà Miró, entre la plaça Santa Magdalena i el terme municipal de Sant Just Desvern
. Implantació d'un carril bus a l'avinguda dels Països Catalans
. Millores en el servei de les línies urbanes d'autobús (Esplubús)
. Estendre la xarxa de carrers de zona 30 amb velocitat reduïda, carrers de prioritat invertida i carrers exclusius per a vianants

Amb el Pla de Mobilitat es vol donar resposta a la creixent demanda de mobilitat, de viatges i d'intercanvi de mercaderies, preservant i garantint els diferents usos de l'espai públic i augmentant la qualitat de vida de la ciutadania d'Esplugues, que inclou un total de 59 propostes per millorar la mobilitat de vianants, augmentar l'ús de la bicicleta, promoure el transport públic, fomentar un ús racional del cotxe i compatibilitzar l'oferta d'aparcament amb la demanda de rotació i el dinamisme econòmic de la ciutat.

El pla s'ha elaborat tractant de conjugar principis com la sostenibilitat, a través de la promoció de modes de transport respectuosos amb el medi ambient enfront de l'ús de vehicles privats motoritzats; l'accessibilitat, garantint l'accés de tota la ciutadania a tot l'espai públic, especialment a les persones amb mobilitat reduïda; la seguretat, amb especial èmfasi cap als desplaçaments a peu i en bicicleta, i l'eficiència, tenint en compte una racionalització d'usos tant des del punt de vista operatiu com energètic.

També s'ha tingut en compte la garantia de la qualitat de vida, vetllant per la recuperació de l'espai públic per a usos socials i de convivència; la garantia del dinamisme econòmic, a través del manteniment de l'atractiu comercial dels carrers, i la integració de tots els col·lectius i administracions, de manera que les actuacions a realitzar siguin fruit de pactes entre els diferents agents socials i amb les diverses administracions supramunicipals competents en mobilitat.

En el decurs del debat al plenari, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha agraït les felicitacions dels diferents grups a la feina feta i ha dit que "l'equip de govern ha estat molt al darrere d'aquest pla". També ha fet èmfasi en el procés participatiu que s'ha seguit en l'elaboració del pla i ha remarcat la notorietat del pla dient que "totes les mesures sobre mobilitat milloren l'entorn i tenen a veure amb l'espai públic. És un pla que significarà una transformació important de l'espai públic a la nostra ciutat". Ha volgut subratllar que "serà per la via del transport públic que solucionarem els problemes de mobilitat. El tramvia va ser una bona aposta". També ha dit que ara "toca ser valents, com ho fem amb aquest pla que apostem perquè els carrils bici vagin per la calçada. Valdria la pena que tots estiguéssim d'acord en les mesures perquè signifiquen un canvi important a implantar".

També per part de l'equip de govern, el portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT), Santi Siquier –ponent del pla-, ha agraït "les interessants aportacions dels diferents grups, l'heu enriquit". Ha afegit que "el pla tindrà un impacte favorable a la ciutat. Prioritzarem el transport públic, els vianants i les bicicletes, i un ús raonable del transport privat, amb tendència a reduir-lo". Siquier ha manifestat que "volem una ciutat més sostenible i més saludable pel que fa a l'impacte dels vehicles a la qualitat ambiental".

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha iniciat la seva exposició tot dient que "compartim la necessitat d'elaborar un pla, els objectius i moltes de les propostes, però no s'ha d'oblidar que cal comptar amb un transport públic correcte". Ha afegit que "mentrestant, ens preocupa més que no surtin temes com ara les actuals congestions que tenim. Caldrà veure algunes propostes com es concreten perquè són molt generals".

En representació d'ERC, Hermínia Villena ha dit que "és possible que es millori considerablement la qualitat de vida dels vianants i ciclistes si se solucionen els problemes detectats", però ha dit que "potser el pla confia massa en la disminució progressiva del trànsit en vehicle privat" i ha dit que "desconfiem una mica". També ha indicat que el text ve a ser "una planificació a llarg termini, en canvi cal una planificació per a cada any, amb unes fites ben definides".

Per la seva banda, el portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha valorat positivament que "la ciutadania ha pogut fer aportacions" i que "és un bon punt de partida" i, al·ludint a les infraestructures i els transports que depenen d'altres administracions superiors, ha dit que "les administracions que han de fer els seus deures, els facin. Nosaltres continuarem fent els nostres deures".

La portaveu d'ICV, Estefania Zafra ha dit que "no ens acabem de creure el pla, és un castell de fum. Fa molts anys reclamàvem el metro i dèiem que, si arribava el tramvia, no arribaria el metro i així estem".

Anna Coll, portaveu de la CUP, ha dit que hi ha una "manca d'alternativa al vehicle privat" i que les propostes del pla "són promeses que porten molt temps sobre la taula i no s'han fet mai". Sobre les infraestructures per a bicicletes ha dit: "Nosaltres som molt favorables al carril bici però no amb arbres al mig".

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha valorat de "positiu sobretot perquè s'ha realitzat amb participació ciutadana i en aquest cas estem parlant del carrer". Ha afegit que "em preocupen algunes actuacions com ara l'av. Països Catalans, que ja està col·lapsat i quan el centre comercial i el pla Caufec entrin en marxa pensem que allà hi haurà una pila de problemes".

La regidora no adscrita Laura Benito ha dit que el pla "presenta qüestions interessants com ara la perllongació de la L3 de metro, però no tinc clar la creació del carril bus a l'av. Països Catalans". Ha afegit que "sobre la promoció de la bicicleta sembla interessant però també obligarà a regular millor el seu ús". Ha conclòs dient que "em sembla un pla bastant correcte però hi ha llacunes".

Nova ordenança de terrasses i vetlladors de bars i restaurants

El plenari ha aprovat inicialment la nova ordenança municipal reguladora de la instal·lació de terrasses, vetlladors i altres elements dels establiments de restauració de la ciutat, amb l'objectiu d'actualitzar la regulació d'aquest tipus d'ús de la via pública, que amb el pas del temps han quedat desfasades i, d'aquesta manera, continuar vetllant per la convivència, la seguretat i la qualitat de l'espai públic d'Esplugues. Hi ha votat a favor PSC, PDECAT, C's, PP i CE, en contra ICV, mentre que s'han abstingut ERC, CUP i la regidora no adscrita.

L'ordenança revisa i adequa criteris per tal que responguin a les necessitats fruit de l'evolució social i els canvis en la forma d'entendre l'activitat econòmica vinculada a aquest ús de l'espai públic. En l'elaboració del nou text normatiu, la voluntat política ha estat conciliar tots els interessos i per això s'ha consensuat amb el sector. S'ha fet un procés de participació ciutadana, a través del web municipal i d'una sessió específica adreçada a empresaris i empresàries del sector i a entitats veïnals i professionals.

El 1r tinent d’alcaldia, Eduard Sanz, va remarcar que quan entri en vigor l’ordenança, es valorarà el resultat de la seva aplicació durant un temps i, si s'escau, sempre es podrien plantejar modificacions per millorar-la.

Garantida la congelació de l'IBI per al 2017

El ple ha aprovat la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles, per garantir que a Esplugues totes les persones contribuents veuran que aquest impost queda congelat per al 2017. Hi ha votat a favor PSC, PDECAT, C's, PP, ICV, CE i la regidora no adscrita, mentre que ERC s'ha abstingut i la CUP hi ha votat en contra.

Aquesta modificació ha estat necessària aprovar-la al plenari, després que Esplugues ha estat inclosa en la relació de municipis als quals s'hauran d'aplicar els coeficients d'actualització dels valors cadastrals, segons disposa l'ordre ministerial corresponent (publicada en el BOE d'1 d'octubre de 2016). Recentment, en el BOE de 3 de desembre de 2016, s'ha publicat el Reial Decret Llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari, on es fixa els coeficients d'actualització dels valors cadastrals per a l'exercici 2017 i estableix que a Esplugues, vist que l'any 1997 van entrar en vigor els darrers valors cadastrals, li correspon un coeficient d'actualització de l'1,04%.

Per tant, el plenari ha aprovat la modificació per corregir l'efecte d'aquesta actualització i no incrementar la pressió fiscal per a aquest tribut, de manera que es rebaixa el tipus actual de l'IBI d'urbana del 0,725% i s'aprova un nou tipus del 0,698%. Així, com que el Govern de l'Estat ha aprovat un increment del valor cadastral, l'Ajuntament abaixa el tipus perquè l'IBI estigui congelat.

Amb la finalitat de no perjudicar les famílies nombroses que ja gaudeixen o que poden gaudir de la bonificació aprovada, també és previst adequar i actualitzar l'import del valor cadastral vigent. Actualment, a més dels requisits d'empadronament i tractar-se del domicili habitual, es requereix tenir un valor cadastral inferior a 89.200 €, que l'any 2017 passarà a ser de 92.800 €.

Actualització dels preus públics aprovats per a la Xarxa de Deixalleries Metropolitanes

El plenari ha aprovat els preus públics per a la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, gestionada conjuntament pels ajuntaments de Sant Joan Despí i d'Esplugues de Llobregat. Els preus públics de la deixalleria s'actualitzen igual que la resta de deixalleries metropolitanes, d'acord amb l'actualització aprovada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'any 2017. Hi ha votat a favor tots els regidors i regidores, excepte la regidora de la CUP que s'ha abstingut.

Pròrroga de conveni amb la Fundació Asproseat Proa per a la integració de persones amb discapacitat psíquica

L'Ajuntament ha aprovat la pròrroga per a un any més del conveni subscrit amb la Fundació privada Asproseat Proa Esplugues relatiu a la integració sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica, que finalitza el 31 de desembre d'enguany. La relació de l'Ajuntament amb aquesta entitat es manté des de l'any 2001 per a la realització d'un projecte d'integració sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica. El dictamen s'ha aprovat amb els vots favorables de tot el consistori.

Actualment aquest conveni contempla la realització de tasques relacionades amb el manteniment de les zones verdes i manteniment de la pintura del mobiliari urbà, serveis de suport que es realitzen a la Unitat Tècnica Municipal de Serveis Subalterns, així com altres serveis de destrucció de documents.

D'acord amb el conveni, l'Ajuntament atorgarà una subvenció per al pròxim any 2017 de 179.952,61 €, que inclou treballs de manteniment de les zones verdes i tasques de manteniment de la pintura del mobiliari urbà(102.668,63 € IVA inclòs); serveis de suport que es realitzen a la Unitat Tècnica de Serveis Subalterns (76.033,98 € IVA inclòs); i altres serveis de destrucció de documents (1.250 € IVA inclòs).

Moció sobre pobresa energètica

S'ha aprovat la moció del grup municipal del PSC, que també han subscrit C's i CE, per reclamar mesures urgents per pal·liar els efectes i eradicar la pobresa energètica. Hi han votat a favor tots els regidors i regidores, a excepció d'ERC que s'ha abstingut. Entre altres, amb la moció s'acorda aprovar immediatament el Reglament que ha de desenvolupar la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. També es reclama suport a les polítiques públiques municipals que s'estan duent a terme per combatre la pobresa energètica i l'exclusió residencial als ajuntaments, com el d'Esplugues, sense perjudici de les accions que contra la Llei 24/2015 abans esmentada el Govern de l'Estat va emprendre i que van tenir com a conseqüència la suspensió de la vigència d'alguns dels articles fonamentals per combatre l'emergència i l'exclusió residencial, per part del Tribunal Constitucional.

Amb la moció també s'exigeix al Govern de la Generalitat la signatura de convenis amb les empreses subministradores amb la finalitat que condonin el deute familiar i assegurin els subministraments bàsics a totes les llars en situació de risc d'exclusió residencial.

Moció sobre mobilitat sostenible

No ha prosperat la moció de C's per promoure la mobilitat sostenible mitjançant la dotació de les infraestructures necessàries per incentivar l'ús de vehicles purament elèctrics i híbrids. La moció proposava instar l'equip de govern municipal a incorporar una bonificació de les taxes administratives i l'impost de construcció, instal·lacions i obres en els casos que una comunitat de veïns realitzi obres d'adequació dels pàrquings comunitaris per a la recàrrega de les bateries dels vehicles dels vehicles elèctrics. També proposava la modificació del preu de zona blava i zona verda d'estacionament per tal que sigui gratuïta per als vehicles "Zero Emissions" i amb una bonificació del 50% per als vehicles "ECO". Hi han votat en contra PSC i PDECAT, a favor C's, ERC, PP, ICV, CUP i CE, mentre que la regidora no adscrita s'ha abstingut.

Moció contra el bloqueig a Cuba

S'ha aprovat la moció de Canviem Esplugues per l'aixecament del bloqueig polític, econòmic comercial i financer per part dels EUA contra el bloqueig a Cuba. La moció proposa entre altres aspectes mostrar el suport a l'aixecament del bloqueig comercial i financer que els governs dels EUA mantenen contra Cuba i es manifesta a favor d'unes relacions basades en el respecte a la legalitat internacional, la pau, la sobirania nacional, la llibertat i la cooperació entre ambdós estats. Hi han votat a favor tots els grups, a excepció de C's i PP que han votat en contra.

Moció en defensa de la llibertat d'expressió

S'ha desestimat la moció de la CUP en defensa de la llibertat d'expressió i solidaritat amb les independentistes encausades per cremar fotos del Rei. La moció proposa entre d'altres considerar que la crema de fotografies del rei és un acte de protesta simbòlic que s'emmarca en el dret fonamental de la llibertat d'expressió i, per tant, entendre que no hauria de ser considerat un delicte. Hi han votat en contra PSC, C's, PP, PDECAT i la regidora no adscrita, mentre que hi ha votat a favor el grup proposant, ERC, ICV i CE.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B