Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple setembre: S’aprova el compte general municipal de 2019

17 de setembre del 2020

En la sessió del ple ordinari celebrat el dimecres 16 de setembre –novament, de forma telemàtica per la situació de Covid-19, emès en directe per xarxes i pel web municipal-, s’ha aprovat amb els vots favorables de PSC, Cs, ECP i PP i l’abstenció del GMR el compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2019, que ha estat prèviament informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes del  22 de juliol passat i dels criteris comptables que determinen la seva elaboració. L’objectiu del compte general és donar una imatge fidel i completa de la situació economicopatrimonial de l’Ajuntament, a 31 de desembre de 2019.

L’alcaldessa Pilar Díaz ha remarcat “la solvència del compte general municipal” i ha manifestat que l’any que ve, tot i que “serà un any difícil econòmicament, probablement no tindrem els ingressos com els hem tingut enguany; tindrem nous reptes que haurem de saber conjugar tot això, per donar les respostes necessàries però mantenint també el sanejament econòmic de l’Ajuntament per continuar ajudant a qui ho necessiti”.

Els principals estats comptables són el compte de resultats economicopatrimonials i el balanç. El compte de resultats economicopatrimonials de l’exercici es desglossa en:  a) Resultat de la gestió ordinària (6.710.870,95 €), b) Resultat d’altres partides no ordinàries (234.335,36 €), i c) Resultat de les operacions financeres (871.901,55 €). El resultat total de l’exercici ha estat de 7.817.107,86 €.

El balanç a 31 de desembre de 2019 presenta un actiu total de 152.289.747,96 €,  dividit entre l’actiu no corrent per un import de 128.286.043,13 €, que recull l’immobilitzat municipal, i l’actiu corrent que ascendeix 24.003.704,83 €, que agrupa els fons líquids de tresoreria, per import de 20.415.226,25 € i els deutors a curt termini, per import de 3.588.478,58 €.

El passiu importa un total de 22.532.762,67 €, subdividit en passiu no corrent (13.464.296,32 €) que correspon a l’endeutament a llarg termini, i el passiu corrent, que conté els deutes a un termini inferior a l’any (9.068.466,35 €). Pel que fa al patrimoni net de l’Ajuntament, calculat per diferència entre l’actiu i el passiu, ascendeix a 129.756.985,29 € a 31 de desembre de 2019.

L’anàlisi de l’estructura del balanç evidencia que l’immobilitzat de l’Ajuntament es troba completament finançat  amb recursos propis i que existeix un fons de maniobra (diferència entre actiu corrent i passiu corrent) de 14.935.238,48 €, que representa un 164,69% del passiu corrent, fet que garanteix la solvència de l’Ajuntament.

Estat d’execució dels comptes municipals

D’altra banda, s’ha donat compte de l’estat d’execució del segon trimestre del pressupost municipal actualment vigent, per tal de donar compliment a la normativa, que reflecteix que en l’execució dels ingressos s’ha liquidat un 78,15% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha recaptat el 37,33%. En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 88,48% dels previstos, dels quals s’ha recaptat el 33,43%. Pel que fa a l’execució de les despeses, s’ha reconegut un 32,83% d’obligacions respecte a les pressupostades, de les quals s’ha pagat un 92,95%; i en relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 35,83%, del qual s’ha pagat el 93,25%; i s’ha reconegut un 10,87% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat pressupostada, del qual s’ha pagat el 97,67 %.

Pel que fa a l’execució del pressupost d’exercicis tancats, les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen un 11,07%  respecte a les pendents a 1 de gener de 2020, mentre que els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen un 80,91% respecte als drets pendents a 1 de gener de 2020. Les existències de tresoreria, a 30 de juny de 2020, ascendeixen a 24.182.037,04 €. En l’àmbit d’endeutament, el deute viu ascendeix a 16.734.032,35 €, que representa un 36,20% dels ingressos liquidats en l’exercici 2019, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.

Comptes de Progeser i Asproseat Proa

El ple ha donat compte del resultat comptable de l’exercici 2019 de la ‘Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues de Llobregat, SA’ (Progeser) que han estat aprovats pel Consell d’administració d’aquesta societat i auditats pel Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. A 31 de desembre de 2019 el compte de resultats de la societat presenta un resultat positiu de 166.831,65 €; respecte al balanç a 31 de desembre de 2019, l’actiu totalitza la quantitat de 1.945.331,33 €, el passiu 310.563,04 € i el patrimoni net 1.634.768,29 €.

D’altra banda, s’ha donat compte del resultat comptable dels estats financers de l’exercici  2019, de la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues, que han estat aprovats pel Patronat d’aquesta institució i auditats per Alkain i Riba auditors, S.L. A 31 de desembre de 2019 el compte de resultats de la Fundació presenta un resultat positiu de 127.863,03 €, mentre que respecte al balanç, a 31 de desembre de 2019, l’actiu totalitza la quantitat de   874.684,47 €, el passiu  285.224,21 € i el patrimoni net 589.460,26 €.

Moció sobre ocupació il·legal d’habitatges

S’ha desestimat la moció presentada per Ciutadans, que també ha subscrit el PP, per a l’elaboració d’un Pla Municipal en contra de l’ocupació il·legal i conflictiva d’habitatges. Li han donat suport els grups proposants, mentre que hi ha votat en contra PSC, GMR i ECP.

 

 

16 de setembre de 2020

Aquest dimecres, 16 de setembre, l'Ajuntament d'Esplugues emetrà en directe a partir de les 18 hores el Ple municipal ordinari de setembre. El Ple es realitzarà de forma telemàtica.

A l'enllaç següent podeu consultar l'ordre del dia, així com un resum dels punts i les mocions a tractar.

Podeu seguir el Ple en directe aquí. Un cop acabat, també podreu accedir al mateix vídeo de la sessió íntegra:

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B