Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple novembre: El pressupost municipal prioritza l’atenció a les persones, la promoció econòmica, la seguretat i l’espai públic

Es realitzaran inversions per un import de 6.466.000 € per fer una Esplugues més sostenible i més intel·ligent

17 de novembre del 2016

A la sessió del Ple ordinari d'Esplugues celebrat el dimecres 16 de novembre s'ha aprovat inicialment el Pressupost municipal per al 2017 amb un ampli consens, amb els vots favorables de dues terceres parts dels regidors i regidores: hi ha votat a favor PSC, PDECAT, ERC i PP, mentre que hi ha votat en contra Ciutadans, ICV, CE i CUP, i la regidora no adscrita Laura Benito s'ha abstingut. El Pressupost municipal ascendeix a 44.537.176 € i s'incrementa respecte a l'exercici anterior en un 11,74%.

Els objectius prioritaris del pressupost són:

Atenció a les persones, promoció econòmica i generació d'ocupació de qualitat:
- Polítiques Socials: no deixar ningú sense les necessitats bàsiques cobertes. Que tothom pugui accedir a tots els recursos i serveis. Detectar les vulnerabilitats de la ciutadania des de la proximitat.
- Cultura, esports i joventut: fer de la cultura i l'esport eines per a la cohesió social. Educació en valors per al nostre jovent.
- Participació, drets civils i qualitat democràtica: garantir els drets de les persones consolidant espais i processos participatius i modernitzant l'atenció a la ciutadania. Pla d'Igualtat.
- Reactivació econòmica i ocupació de qualitat: impulsar el Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat d'Esplugues 2016-2019. Fer de la innovació el motor del desenvolupament econòmic de la ciutat.

Seguretat i convivència ciutadana:

- Continuar fent d'Esplugues una ciutat segura. Pacte pel civisme.

Desenvolupament urbà, medi ambient i espai públic:

- Manteniment i millora de l'espai públic i defensa del medi ambient.

Inversions per fer una Esplugues més sostenible i més intel·ligent:

- Transformar el territori per aconseguir una ciutat més cohesionada i sostenible. Posar les tecnologies de la informació i la comunicació al servei de les persones.

Per elaborar el pressupost s'ha tingut com a premissa equilibrar els ingressos i les despeses per garantir l'equilibri financer. Per a l'exercici econòmic del 2017 continuen en vigor els tipus de gravamen dels tributs municipals així com les tarifes i preus públics, contemplats per les Ordenances Fiscals i Preus Públics vigents, ja que s'han congelat els impostos i preus públics, a excepció de les bonificacions que tindrà l'impost de vehicles per als vehicles no contaminants o menys contaminants (aprovat al ple d'octubre).

Així mateix, per efectuar l'estimació de la previsió d'ingressos s'ha pres com a referència les quantitats liquidades en l'exercici 2016. Els ingressos ordinaris en relació a l'exercici anterior augmenten un 3,59% i ascendeixen a 38.862.176 €. La despesa corrent s'incrementa un 4,30% i ascendeix a 34.620.812 €.

Els impostos municipals que tenen un pes més significatiu sobre l'import global són:
- Impost sobre Béns Immobles. La previsió d'ingressos d'aquest tribut representa un 37,80% dels ingressos corrents i s'ha valorat d'acord amb els drets reconeguts l'exercici 2016. Previsió pressupostària per al 2017 d'un increment de l'1,5% (213.000 €) basada en les liquidacions que s'han produït aquest any.
- Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. Les tarifes d'aquest impost són idèntiques a les que s'han aplicat durant els darrers 8 anys i la previsió d'ingressos per aquest concepte disminueix en un 2,22% (-50.000 €) en base als drets reconeguts en l'últim exercici i a les bonificacions aprovades pel Ple destinades als vehicles elèctrics i híbrids.
- Impost sobre Activitats Econòmiques. No es modifica la previsió econòmica del Pressupost 2017, ja que no s'han modificat ni els coeficients de situació ni les categories viàries respecte a l'exercici 2016.
- Impost sobre l'Increment de Valor dels terrenys. Els ingressos previstos per aquest concepte s'estima que s'incrementin un 16,13% (250.000 €) en base a l'augment de les liquidacions previstes enguany.
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Es fa una estimació d'augment del 10% (60.000 €) en funció de la previsió de les liquidacions en el proper exercici.

En el capítol III, corresponent a les Taxes i altres ingressos, a l'hora de realitzar les previsions d'ingressos dels conceptes inclosos en aquest capítol, s'ha considerat l'evolució d'aquests ingressos durant l'exercici 2016. En aquest capítol s'han consignat els ingressos que es preveu obtenir per concepte d'aprofitament urbanístic del Pla Especial Finestrelles Nord, per un import de 791.062,00 €, que es destinaran íntegrament al finançament d'inversions municipals.
La finalitat de la despesa pressupostària es recull en el següent gràfic:

Política despeses 2017

La distribució de la despesa per capítols es recull en el següent gràfic:

Despeses 2017

Pel que fa a la despesa conté les partides pressupostàries destinades a atendre els serveis bàsics que presta l'Ajuntament: neteja viària i recollida escombraries, conservació de parcs públics, conservació de clavegueram i manteniment de vies públiques. Aquest grup de despesa té un pes molt significatiu en el total del capítol II i equival a un percentatge del 43,85%.

El grup de despesa destinada a manteniment d'infraestructures i edificis suposa un 7,52% respecte al total del capítol II. La dotació de recursos que més augmenta dins aquest grup és la destinada a: conservació de via pública (57.000 €) i conservació d'edificis municipals (54.402 €) que incorpora l'Espai Baronda.

En l'àmbit dels consums s'ha fet una estimació en funció de l'execució del pressupost del 2016 i globalment suposa un increment de 195.000 €. Pel que fa a despeses de manteniment i reparacions de les vies públiques i dels edificis municipals, l'ampliació de la despesa suposa 151.000 €.

En el Programa de Dinamització Econòmica es potencien les activitats de Promoció de la Ciutat, es preveu la celebració d'una nova edició de Firesplugues, la fira comercial de la ciutat, i s'elaborarà el Pla estratègic del comerç local. Així mateix, s'impulsa el projecte tecnològic municipal per desenvolupar nous projectes amb un important esforç inversor.

Pel que fa al Capítol IV, si es compara amb l'exercici 2016, experimenta un increment de 201.902 € (4,04%). Les despeses contemplades en el capítol IV (transferències corrents) suposen el 13,66% de la despesa ordinària. Les variacions quantitatives més importants en aquest capítol són:

- Aportació de l'AMB. Augmenta en 111.254 €.
- Nou conveni a formalitzar l'any vinent amb la Creu Roja per al subministrament d'aliments frescos (60.000 €).
- Programa de mobilització d'habitatges buits per a lloguer social: 50.000 €.
- Augment de 20.000 € del crèdit destinat a emergències socials.
- Augment de 20.000 € de la subvenció destinada a llars d'infants.
- Augment de 10.000 € del conveni formalitzat amb L'Avenç Centre Cultural.
- Augment d'11.980 € del crèdit destinat a la cobertura del dèficit del transport municipal.
- Disminució de 80.000 € del crèdit destinat a l'aportació al CEM La Plana.

Es proposa amortitzar préstecs per un import de 3.450.302 €, que suposa una minoració del 2,26%.

El capítol d'inversions preveu destinar un total de 6.466.062 €, que representa un increment del 106,35% respecte a l'exercici anterior. Totes les inversions contemplades tenen la naturalesa de no sostenibles. Entre els projectes d'inversions que es realitzaran el pròxim any destaquen:
- Construcció del CEM Can Vidalet (2.084.338 €)
- Reinici de les obres del Teatre Auditori (1.000.000 €)
- Adquisició de l'Espai Baronda (1.000.000 €)
- Millores i adequació Casal de Cultura Robert Brillas (299.119 €)
- Projectes tecnologia i tractament de la informació (600.000 €)
- Programa de renovació de parcs infantils (100.000 €)
- Pressupost municipal participatiu (267.500 €)
- Redacció de projectes de millores a vies públiques (148.539 €)
- Espai Cultural d'Entitats (100.000 €)

Per finançar les inversions es preveu concertar nous préstecs per un import de 2.675.000 €, que correspon a un 77,53% de la quantitat que es preveu amortitzar en l'exercici 2017, essent el volum de deute a data 31 de desembre del 2017 el 48,79% dels ingressos corrents previstos a l'exercici 2017, molt allunyat del 110% que la llei estableix com a màxim. Les transferències de capital d'altres administracions públiques per finançar inversions ascendeixen a 3.000.000 €.

En el decurs del debat al plenari, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha agraït les aportacions realitzades pels grups municipals i la ciutadania dient que "Sempre pensem que sumar propostes és millor que enfrontar" i ha manifestat que "tot i ser uns pressupostos que creixen, el govern hem optat sempre per fer uns pressupostos prudents; som moderats a l'hora de preveure els ingressos". Sanz ha afegit que l'increment ve donat per les inversions: "Tenim una capacitat inversora gairebé el doble que l'any passat. El nostre compromís és invertir i donar millors serveis a la ciutadania; són inversions en serveis i equipaments sempre destinades a l'ús de la ciutadania". El portaveu socialista també ha dit que "torna a créixer en matèria social, que preveu partides obertes que, si cal, s'augmentaran en funció de les necessitats socials". Pel que fa a la pressió fiscal, Sanz ha recordat que "Esplugues és un dels municipis amb la pressió fiscal més baixa de l'entorn metropolità, tot i tenir uns serveis públics de qualitat, ben valorats per a la ciutadania".

També per part de l'equip de govern, el portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT), Santi Siquier, ha expressat que "estem tractant un pressupost en fase de creixement, que ens permetrà realitzar compromisos del govern municipal, amb infraestructures i equipaments importants i que havíem programat". Siquier ha acabat dient que "amb el pressupost continuem sent fidels al pacte de govern i a l'atenció a les persones, sobretot els més necessitats".

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha explicat el vot contrari als pressupostos argumentant que "enguany hem constatat que l'equip de govern no ha respectat els acords als quals vam arribar" (l'any passat, quan van donar suport al pressupost). Roldán ha dit que "és important arribar a acords, també complir-los" i ha afegit que "Esplugues necessita un projecte de ciutat, no el veiem". Ha dit que han fet dues propostes que no han aconseguit incloure: augmentar el nombre d'agents de la policia local (l'equip de govern ha respòs les limitacions que fixa la llei estatal, dient que no permet créixer en plantilla municipal, només reposició de personal cobrint vacants) i compromís de no pujar l'IBI.

El portaveu d'ERC, Oriol Torras, ha argumentat el vot favorable al pressupost municipal dient que "són bons", i ha dit que "s'ha fet una feina eficient financerament els últims anys". Torras ha dit que "malgrat les diferències evidents que ens separen en alguns temes, compartim amb el PSC una certa visió d'Esplugues, pel que fa a les inversions que fan falta". Ha explicat que l'equip de govern ha incorporat aportacions fetes pel seu grup, com ara la realització d'un Pla Estratègic de Comerç, l'inici del Casal d'Entitats al barri del Gall, l'inici del projecte de les Caves Marguery, i ha valorat que "ens sentim orgullosos que l'equip de govern també se les hagi fet seves", i comparteixen propostes del govern com ara la construcció del poliesportiu Can Vidalet, la remodelació de la plaça Santa Magdalena, allargar els carrils bici, els dos mercats municipals o l'auditori, que "hem estat reclamant durant molt temps". Torras ha afegit que "tot és important, però el més important són les persones; d'aquesta maleïda crisi o bé en sortim tots alhora o no hi haurà verdadera justícia social".

Per la seva banda, el portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha dit que "defenso un pressupost expansiu per necessitat; no és un pressupost expansiu en despesa corrent, sinó en inversions". També ha fet una referència al pressupost municipal de l'any passat, que van votar a favor "un ampli espectre polític" (PSC, CDC, C's i PP, mentre que ERC va fer una 'abstenció positiva') i ha fet referència a l'actitud col·laboradora del seu grup tot dient que "la ciutat l'hem de tirar endavant entre tots. Volem ser útils i fer el màxim treball possible des de l'oposició i arribar a acords". Sánchez ha remarcat "l'augment en despesa social, com l'anterior que també vam recolzar, que no va a crèdit, sinó que ho paguem amb els interessos que ens estalviem, perquè cada any reduïm deute. També congelem taxes i preus públics, no fent pagar més sinó perquè entre tots hem fet una ciutat atractiva i aquí ve gent que deixa diners, paga impostos i taxes. Recaptem més perquè paguen més ciutadans". Ha explicat que el vot del seu grup a favor dels pressupostos és "un vot de confiança, que interpretem que no és de confiança al govern sinó de confiança cap al conjunt de la ciutat".

La portaveu d'ICV, Estefania Zafra ha dit que "el nostre model de ciutat difereix força del que té l'equip de govern. Per aquest motiu és molt difícil que donem suport als pressupostos". Zafra ha afegit que "hem presentat fins a 18 mesures, s'accepten dues propostes, els horts urbans i el mercat de pagès, que fa 3 anys es van aprovar via proposta ciutadana i que el nostre grup hem estat reclamant constantment". Ha dit que moltes de les seves propostes "el govern municipal entén que ja es porten a terme d'una manera o una altra, cosa que difereix de la nostra visió". Zafra ha acabat posant de manifest "l'evident manca de voluntat política per parlar i negociar".

Anna Coll, portaveu de la CUP, ha manifestat la sorpresa que "el PSC faci bandera de la baixa pressió fiscal sense esmentar ni un cop les diferències de les rendes del capital" i ha dit que "no estem en contra del pagament impostos, sinó que estem en contra que qui menys té pagui més" i també ha dit que "ens sembla escandalós que es torni a incorporar el projecte de l'auditori quan aquest ajuntament ha gastat més del pressupostat per tenir un forat".

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha dit que "és un pressupost de xifra rècord, mai havíem superat els 40 milions d'euros. Creiem que és exagerat". Ha valorat d'insuficient la quantia destinada a atenció domiciliària (600.000 €), beques i pobresa energètica, entre d'altres. Ha dit que "a més de recursos, calen recursos humans i fer seguiment de les famílies". Pel que fa al programa per mobilitzar habitatge ha valorat positivament el fet de destinar-hi 50.000 € i sobre l'auditori ha dit que "és una obra aturada, no és urgent, podríem haver estalviat el milió d'euros". Ha conclòs dient que "hauríem d'haver estat més austers sobretot en temps durs. Veiem positiu si cal endeutar-se per temes socials, però no per ciment".
La regidora no adscrita Laura Benito ha fet repàs a algunes partides i ha dit que "no he vist reflectida una partida destinada a pobresa energètica"; també ha dit que "hi ha algunes despeses supèrflues". Benito ha dit que "algunes despeses són declaracions de bones intencions polítiques".

Resolució definitiva dels contractes sobre mercats municipals

D'altra banda, s'ha aprovat definitivament la resolució dels contractes de concessió d'obra pública per a la construcció del Mercat Municipal de Can Vidalet i del Mercat Municipal La Plana, per causes imputables al contractista. La resolució dels contractes aprovada comportarà la resolució dels contractes i/o convenis que s'hagin establert per les empreses concessionàries en relació amb la gestió i execució de les concessions d'obres públiques atorgades en el seu dia. Hi ha votat a favor tots els grups municipals, a excepció de C's que ha votat en contra i la regidora no adscrita que s'ha abstingut.

S'ha declarat expressament que l'Ajuntament té per realitzades les aportacions econòmiques efectuades, en virtut dels convenis subscrits en data 14 de desembre de 2006 (Mercat de La Plana) i 4 de febrer de 2008 (Mercat de Can Vidalet), per les persones titulars de parades en ambdós mercats i que han de continuar en l'exercici de la seva activitat, en la mesura en què s'hagin abonat de forma efectiva.

A l'hora de realitzar la liquidació dels contractes, del conjunt de despeses posades de manifest per les empreses concessionàries -que sumen un total de 2.060.405,94 €-, s'ha procedit a descomptar les que no han estat adequadament justificades i les que s'engloben en el risc i ventura del contractista -com ara les despeses de gestió i administració i les derivades de redacció de projectes que finalment no han estat executats-. Es considera a efectes de la liquidació únicament despeses per import d'1.040.661,50 €.

Modificacions de crèdit

S'ha aprovat una modificació de crèdits de l'exercici 2016 per un import de 878.099,57 €, dels quals 120.169 € suposen un increment del pressupost i 757.930,57 € representen un canvi de destinació de partides ja existents. La despesa corrent es modifica en 402.271 € per atendre fonamentalment a: Increment de l'aportació a Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) (115.000 €); Indemnització en relació al recurs de la liquidació de l'IVA de l'Espai Baronda (120.169 €); Increment del cost del servei de recollida de vehicles (40.000 €); Augment de les beques de serveis socials (24.000 €); Elaboració de plans urbanístics (26.620 €); i Diversos convenis amb entitats de caràcter cultural i social (20.107 €).

Les despeses d'inversions es modifiquen en 475.828,57 €, motivades essencialment per ajustos derivats de l'execució de les inversions financerament sostenibles, entre les quals destaquen les obres de millora als vestuaris del camp de futbol del Salt del Pi (298.561 €), les millores de centres escolars (67.267,57 €) i les de diversos equipaments municipals (45.000 €).

El finançament de la nova despesa es realitza per baixes de partides existents per un import de 757.930,57 € i amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de l'exercici 2016 per un import de 120.169 €.

Han votat a favor d'aquest acord PSC, PDECAT i ERC, mentre que han votat en contra ICV, CUP i CE, i s'han abstingut C's, PP i la regidora no adscrita.

Preus públics del CEM La Plana

El plenari ha aprovat provisionalment la modificació dels preus públics dels serveis esportius del Complex Esportiu Municipal La Plana (més de 90 preus), del 0,7% (IPC del mes d'octubre segons INE) que entraran en vigor a partir de l'1 de gener de 2017, a excepció de 12 preus que s'incrementen addicionalment en 50 cèntims d'euro (entre un 1,32 - 2,72%). Han votat a favor PSC, PDECAT i PP i en contra C's, ERC, ICV, CUP, CE i la regidora no adscrita.

La modificació es fa d'acord amb l'Estudi de Viabilitat de la concessió de l'obra pública del Complex Esportiu Municipal La Plana i a l'acord del Ple Municipal de 19 de novembre de 2014, pel qual es va aprovar que, abans de transcórrer el termini d'un any des de l'entrada en vigor dels nous preus públics, el Ple hauria de procedir a la seva revisió. El criteri que havia de regir era d'igualació del preu públic amb el preu contractual, posat en relació amb l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de desembre de 2015, per la qual es va autoritzar l'aplicació dels preus públics establerts en l'Estudi de Viabilitat a partir de l'1 de gener de 2016.

A títol d'exemple, el preu actual de l'abonament Total adult és de 44,26 €/mes (IVA Inclòs) i passarà a ser de 45,18 €/ mes (IVA inclòs). El preu actual de l'abonament Total per a persones amb diversitat funcional o persones que disposin de la Targeta rosa és de 19,67 €/mes (IVA inclòs) i passarà a ser de 19,80 €/mes (IVA inclòs).

Els preus públics aprovats estan dins de la mitjana de preus dels serveis esportius dels municipis de l'entorn.

L'Ajuntament, a l'Associació de Coworkings de Catalunya

L'Ajuntament ingressarà a partir del pròxim mes de gener a l'Associació de Coworkings de Catalunya, Cowocat, a través de l'Espai Coworking Esplugues. Cowocat és una associació sense ànim de lucre que va néixer l'any 2014 amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la voluntat de representar el concepte "coworking" entre els diferents espais i formats que existeixen a Catalunya. La voluntat de l'ens és crear un teixit associatiu entre els diversos professionals i entitats que donarà lloc a noves idees i projectes que es poden donar a conèixer tant a universitats, com a empreses, professionals i públic en general. Formar part de l'associació permetrà a l'Ajuntament d'Esplugues accedir a una sèrie de serveis i avantatges que van en la línia de les mesures adoptades al Pacte per a la reactivació econòmica i la creació d'ocupació de qualitat d'Esplugues 2016-2019. L'acord s'ha aprovat per unanimitat de tot el plenari.

Actualment, Cowocat compta amb 180 associats entre els quals es troben Barcelona Activa, Universitat de Barcelona -Facultat d'economia i empresa-, Citilab (Cornellà), Neàpolis (Ajuntament Vilanova i la Geltrú), Bitvic (Ajuntament Vic), Nexes (Ajuntament Sant Sadurní) i Zona Líquida (Ajuntament Riba Roja), entre d'altres.

Declaració institucional per l'eliminació de la violència envers les dones

A l'inici del ple s'ha fet lectura de la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, que es commemora el 25 de novembre. Amb la declaració es recull que "A Catalunya i a Esplugues, volem avançar respecte a les nostres competències per tal de promoure la igualtat al món laboral. No podem obviar que és en l'àmbit de les relacions laborals on encara perviuen, a dia d'avui, moltes discriminacions que allunyen les dones d'una situació d'igualtat efectiva respecte als homes. És per això, que les polítiques d'igualtat de gènere són un eix estratègic del país que construïm conjuntament des de les institucions públiques i la societat civil".

Moció sobre Pedro Álvarez

S'ha desestimat la moció presentada per la CUP per exigir que s'esclareixi l'assassinat de Pedro Álvarez Moció, que fou assassinat a L'Hospitalet ara fa 24 anys. Amb la moció es vol mostrar la solidaritat i suport a la família de Pedro Álvarez i proposa entre d'altres "instar el Síndic de Greuges a l'assumpció del seguiment d'aquest cas en particular i d'altres possibles casos on es denunciessin presumptes situacions d'abús de poder per part dels cossos de seguretat de l'Estat, de la Generalitat i del municipi, ja sigui prèvia demanda ciutadana o d'ofici". Hi han votat a favor el grup proposant, ERC, ICV, CE i la regidora no adscrita, mentre que hi han votat en contra PSC, PP i PDECAT, i s'ha abstingut C's.

Proposta ciutadana sobre pintura mural urbana

Els Veïns i Veïnes Associats han presentat una proposta ciutadana de convocatòria d'un concurs de pintura mural urbana, que tingui com a objectiu "embellir i donar vida i color a diferents espais de la ciutat". La proposta recull que es vol donar oportunitat a artistes joves locals d'exposar les seves obres a la via pública, a espais de sota l'autopista a diferents punts d'Esplugues. La proposta ha prosperat per unanimitat de tots els regidors i regidores, amb el compromís que es realitzaran reunions de treball amb l'entitat proposant per posar en comú els emplaçaments específics on es faran els murals urbans.

En el punt de l'ordre del dia de precs i preguntes dels regidors i regidores, l'alcaldessa ha suspès la sessió plenària perquè en el torn d'intervenció de la regidora no adscrita -la primera a sol·licitar la paraula (per ordre de menys a més representació política)-, un grup de persones han interromput la sessió intervenint i utilitzant un micròfon del Saló de Sessions, sense esperar el moment en què tenen la paraula les entitats i les persones assistents com a públic, que d'acord al Reglament Orgànic Municipal (ROM) és després dels precs i preguntes dels membres del Consistori.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B