Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

El Pla de Mobilitat, en acció

L'Ajuntament presenta en detall l'execució del Pla de Mobilitat Urbana Horitzó 2020, aprovat a finals del 2016

28 de setembre del 2017

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Esplugues Horitzó 2020 (PMUS) es va aprovar al Ple municipal del 21 de desembre de 2016, després d'un procés participatiu. Ahir a la tarda es va presentar, en sessió oberta a la ciutadania a la sala d’actes de La Baronda, l'estat d'execució del pla, és a dir, les primeres actuacions que ja s'han dut a terme a Esplugues. "El Pla de Mobilitat busca un canvi de model, és una aposta col·lectiva per les ciutats sostenibles", va resumir el primer tinent d'Alcaldia i regidor de Mobilitat, Eduard Sanz.

Les línies del pla persegueixen els següents objectius: afavorir les condicions dels vianants, augmentar la participació de la bicicleta, promoure la utilització del transport públic; fomentar un ús racional del cotxe; compatibilitzar l'oferta d'aparcament amb la demanda de rotació i de residents, el dinamisme econòmic de la ciutat i l'accés i mobilitat als mitjans més sostenibles, i garantir l'àgil distribució de mercaderies. També es vol fomentar la intermodalitat per a un ús eficient dels diferents mitjans de transport, millorar la seguretat viària,  controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica, aprofitar els avenços tecnològics per millorar el sistema de mobilitat o sensibilitzar la ciutadania.

L’estat d’aplicació del PMUS

Pel que fa a la mobilitat dels vianants, s'ha treballat en l'eixamplament de les voreres amb 25% executat sobre el previst, com és el cas del carrer Molí i l'avinguda del Torrent; s'han millorat els guals de vianants (20% executat) i la semaforització (100%) així com la millora del temps de verd als passos que creuen l'eix del Tramvia (100%).

En l'àmbit de la bicicleta, es treballa per millorar la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes (30% en procés) com és el cas del Pont d'Esplugues i Laureà Miró, que es troben en fase de projecte, l'avinguda dels Països Catalans, en fase de licitació, i la plaça Ramon Trias Fargas, que es troba en planificació. També es millora la seguretat de la xarxa ciclista (30% en procés) al projecte per a l'avinguda Cornellà, o la creació d'una xarxa interurbana de vies ciclistes (40% en procés) amb el projecte de connexió amb Sant Just per Laureà Miró i amb Barcelona. També es fan campanyes de promoció i difusió (30% executat), programes de formació sobre l'ús urbà de la bicicleta i es treballa per garantir les infraestructures necessàries per a l'accés en bicicleta (30% executat) com noves parades de Bicibox o la previsió d'aparcaments bici a escoles.

Per promoure la utilització del transport públic s'ha optat per la substitució del pal de parada per una marquesina en algunes parades (40% en programació) a Via Augusta, Joan Miró i l'Hospital Sant Joan de Déu, la instal·lació de plataformes d'embarcament en algunes parades  (25% executat i 25% en previsió), o la instal·lació de pantalles d'informació dinàmiques a les parades (Molí-Hortènsia, Cornellà-Gall, Cornellà-Milà i Pi i Cornellà-Manuel Riera). També s'han millorat els itineraris de les línies d'autobús al barri de Finestrelles.

L'ús racional del cotxe s'està fomentant amb propostes com la d'estendre la xarxa de carrers de zona 30, carrers de prioritat invertida i carrers exclusius per a vianants, com ja s'ha fet al c. Bruc, avda. del Torrent i camí de Can Nyac, o la reordenació de la mobilitat en vehicle privat al barri de Finestrelles (100% executat).

Pel que fa a l'aparcament, s'han establert mesures de regulació (66% executat) en barris com La Plana i el Centre i posteriorment es farà a Can Clota i s'han definit polítiques d'aparcament destinades a certs grups (33% en estudi) com per exemple les zones industrials del Gall i Montesa.

Per garantir la distribució àgil i ordenada de mercaderies, es treballa a crear una xarxa integrada de vehicles pesants amb els municipis de la rodalia orientada a l'accés a polígons i zones industrials (estudis en execució), entre altres propostes. Finalment, s'ha fet una millora de la seguretat als carrers i cruïlles amb major concentració d'accidents segons els resultats del Pla Local de Seguretat Viària (100% executada) i s'ha fet un estudi (de la Generalitat) de viabilitat del carril bus-VAO a l'autopista B-23, que resta pendent de la cessió de la via, per tal de disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit.

Les preguntes del públic

Després de la presentació es va obrir el torn de preguntes i van sorgir temes com la preocupació per un previsible augment del trànsit al carrer Sant Mateu a causa del futur centre comercial (l'Ajuntament ha encarregat un estudi de mobilitat sobre la zona), les possibilitats de fer passar el tramvia per Laureà Miró (s'estan fent encara els estudis previs) o la priorització de projectes com els carrils bici amb grans inversions econòmiques, fet que el regidor va justificar explicant que amb les obres del carril s'aprofita per fer altres millores (semàfors, parades de bus...) i perquè l'existència del carril farà créixer exponencialment el nombre d'usuaris de la bicicleta, un dels objectius del canvi de model que proposa el PMUS.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B