Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple setembre: Esplugues subscriu la Declaració Ciutats Defensores dels Drets Humans

El plenari municipal ha aprovat la modificació del planejament per ampliar el Centre sociosanitari Sant Joan de Déu i la modificació del Pla especial per al futur Càncer Center de Sant Joan de Déu

22 de setembre del 2017

A l’inici de la sessió plenària ordinària del 20 de setembre, l’alcaldessa Pilar Díaz ha llegit la declaració institucional sobre “Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017”, que recull que “El respecte pels drets humans i el foment de la pau són deures que totes les administracions públiques han d’assumir i que cal realitzar a escala global i local. Els municipis tenen doncs un paper fonamental en la promoció i garantia dels drets humans i la pau. En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que se succeeixen per tot el món, diverses ciutats catalanes han organitzat per cinquè any consecutiu, amb suport de la societat civil i d’institucions públiques, el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans”.

Amb la declaració, Esplugues s’adhereix un any més al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans que se celebrarà entre el 25 de setembre i el 7 d’octubre de 2017, a la vegada que reivindica “la vigència i ple respecte dels drets de les persones que defensen els drets humans a desenvolupar la seva tasca sense riscos ni amenaces, particularment de les dones defensores que requereixen una especial protecció”.

També es reivindica “el ple respecte dels drets fonamentals de les persones que es veuen obligades a fugir de casa seva, amb particular cura pel que fa als drets de dones i infants, en tots els estadis des de llur sortida del país fins el seu assentament definitiu” i es recorda “la situació d’especial vulnerabilitat que viuen determinades minories i la indefensió que pateixen davant les violacions dels seus drets”.

Entre d’altres, s’insta al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a “mantenir i ampliar les polítiques públiques de suport als defensors i defensores de drets humans a escala internacional i, en particular, a fer gestions per a aconseguir l’alliberament de Victoire Ingabire a Ruanda, Abdulhadi Alkhawaja a Bahrain, Ilham Tohti a Xina i la llibertat incondicional d'Omid Kokabee a l'Iran”.

Canvis al Consistori

En aquest ple s’han formalitzat dos canvis al Consistori. D’una banda, s’ha donat compte del decret de l’Alcaldia relatiu a l’acceptació de la renúncia formulada per Santi Siquier, regidor del PDeCAT de les delegacions i nomenaments efectuats a l’inici de mandat municipal per l’alcaldessa, arran del pacte de govern subscrit el juny del 2015. Aquesta renúncia se suma a l’efectuada fa tres mesos per l’altre regidor del grup, Albert Comellas.

El pacte de govern subscrit entre PSC i PDeCAT s’ha dissol. El PSC compta amb 9 dels 21 edils de la corporació. El PDeCAT passa a l’oposició, juntament amb ERC, PP, ICV (dos regidors cada grup), C’s, CUP, Canviem Esplugues (un edil cadascú) i la regidora no adscrita Laura Benito. El grup socialista iniciarà una ronda de contactes amb la resta de grups municipals i la regidora no adscrita per valorar la situació política i la futura governabilitat de la ciutat amb totes les opcions obertes.

Eduard Sanz assumeix a partir d’ara les delegacions de la regidoria de Transport i Mobilitat i Mariber Peláez serà membre de la Junta de Govern Local.

D’altra banda, el portaveu del PP, Marcos Sánchez, tindrà una dedicació parcial a l’Ajuntament, d’acord amb la sol·licitud que va presentar.

Futura ampliació del Centre sociosanitari Sant Joan de Déu del carrer Via Augusta

L’ajuntament ha aprovat provisionalment una modificació del Pla especial de concreció de l’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre els carrers Nostra Senyora de Lourdes, la Via Augusta i la parcel·la del Col·legi Americà, que promou Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris-Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu, per  millorar i ampliar les instal·lacions existents del centre destinat a unitat sociosanitària de llarga estada i llar residència per a malalts mentals. El projecte suposarà un increment de l’ocupació i de l’edificabilitat de l’equipament existent per permetre el creixement del seu programa funcional. Hi ha votat a favor tots els regidors i regidores presents (PSC, Cs, PP, un regidor del PdeCAT i la regidora no adscrita, Laura Benito).

En el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions. Així mateix, l’ATM ha emès informe favorable amb alguna observació menor que s’incorporarà en el projecte executiu. Amb l’aprovació provisional per part del plenari, ara caldrà enviar-ho a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità per a la seva aprovació definitiva.

Modificació del Pla especial per al futur Càncer Center de Sant Joan de Déu

S’ha aprovat provisionalment la modificació del Pla especial per a l’ampliació de l’equipament existent al carrer Santa Rosa, 39-57, de la ciutat, inclòs en l’àmbit plurimunicipal i que ha estat tramitat pels ajuntaments de Barcelona i Esplugues. Amb aquesta modificació s’impulsa la millora i ampliació de les instal·lacions actuals de l’Hospital Sant Joan de Déu per dotar l’equipament de capacitat de creixement per a les seves activitats pròpies, a la vegada que permetre que es pugui desenvolupar en aquest edifici un Càncer Center per al tractament del càncer infantil. Hi ha votat a favor tots els regidors i regidores.

En el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions, a la vegada que l’informe de l’ATM també ha estat favorable, amb alguna observació, per la qual cosa el plenari ho aprova provisionalment, amb la condició que l’Ajuntament de Barcelona l’aprovi definitivament pel que afecta el seu terme municipal, i posteriorment es pugui enviar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità per a la seva aprovació definitiva.

Contracte de  préstec amb Banc de Sabadell per finançar inversions a la ciutat

El plenari ha aprovat per unanimitat el contracte de préstec amb Banco de Sabadell, S.A. per import de 4.990.000 € que es destinaran a finançar inversions consignades en el pressupost municipal d’aquest any. Així mateix, s’ha acordat acceptar la subvenció del tipus d’interès del préstec, que té previst atorgar la Diputació de Barcelona, d’acord amb la normativa reguladora del Programa de Crèdit Local i xifrada en la suma de 181.731,37 €.

Estat d’execució del Pressupost Municipal de 2017

D’altra banda, s’ha donat compte al ple de l’execució del Pressupost Municipal d’aquest exercici 2017 a data 30 de juny de 2017, amb les següents dades destacades:

Execució dels ingressos:

• S’ha liquidat un 64,26% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha recaptat el 51,12%.

En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 88,09% dels previstos, dels quals s’ha recaptat el 49,12%.

Execució de les despeses:

• S’ha reconegut un 34,44% d’obligacions respecte a les pressupostades, de les quals s’ha pagat un 90,90%.

En relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 38,90%, del qual s’ha pagat el 97,28%.

• S’ha reconegut un 12,13% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat pressupostada, del qual s’ha pagat un 79,89%.

També cal destacar que, de l’estimació de l’evolució de les despeses i ingressos fins a finalitzar l’exercici, es desprèn que es complirà amb el principi d’estabilitat pressupostària que contempla la normativa en vigor.

Execució pressupost d’exercicis tancats:

• Les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen un 19,69% respecte a les pendents a 1 de gener de 2017.

• Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen un 85,38% respecte als drets pendents a 1 de gener de 2017.

Existències tresoreria:

• Les existències de tresoreria, a 30 de juny ascendeixen a 22.734.782,25 €.

Endeutament:

A 30 de juny de  deute viu d’aquest Ajuntament ascendeix a 15.353.935,67 €.

L’estimació a 31 de desembre de 2017 del deute viu de l’Ajuntament (tenint en compte el capital a amortitzar fins aleshores i els nous préstecs a formalitzar en el 2017, per finançar inversions) equival a la suma de 18.652.545,04 €, que representa un 39,35% dels ingressos liquidats en l’exercici 2016, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.

Pagament a proveïdors

D’altra banda, s’ha donat compte de l’acompliment dels terminis previstos per al pagament de les obligacions municipals, del qual bàsicament es desprèn que el total de pagaments de factures o d’altres documents durant el segon trimestre de 2017 ha estat de 2.643, per un import total de 3.949.165,70 €. El període mitjà de pagament ha estat de 25,99 dies des de la data de presentació de les factures al registre.

Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de l’exercici 2016

També s’ha aprovat per unanimitat el compte anual de l’Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2016, informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada el  12 de juliol de 2017 i dels criteris comptables que determinen la seva elaboració.

L’objectiu del compte general és donar una imatge fidel i complerta de la situació econòmica patrimonial de l’Ajuntament, a 31 de desembre de 2016. Els principals estats comptables són el compte de resultats econòmics patrimonials i el balanç. Pel que fa al compte de resultats econòmics patrimonials de l’exercici, presenta un estalvi de 10.536.945,61 € com a conseqüència del resultat de les operacions no financeres d’import 10.568.678,77 € més el resultat de les operacions financeres, que van ascendir a -31.733,16 €.

Pel que fa al balanç a 31 de desembre de 2016, presenta un actiu total de 136.330.202,65 €,  dividit entre actiu no corrent per un import de 109.007.123,04 €, que recull l’immobilitzat municipal, i l’actiu corrent que ascendeix a 27.323.079,61 €, que agrupa els fons líquids de tresoreria i els deutors a curt termini.

El passiu ascendeix a 22.408.120,73 €, subdividit en passiu no corrent (13.385.932,18 €) que correspon a l’endeutament a llarg termini, i el passiu corrent, que conté els deutes a un termini inferior a l’any (9.022.188,56 €). El patrimoni net de l’Ajuntament, calculat per diferència entre l’actiu i el passiu, ascendeix a 113.922.081,91 € a 31 de desembre de 2016.

L’anàlisi de l’estructura del balanç evidencia que l’immobilitzat de l’Ajuntament es troba finançat en un 96% amb recursos propis i que existeix un fons de maniobra de 15.264.881,66 €, que representa un 169,2 % del passiu corrent, fet que garanteix la solvència de l’Ajuntament.

Calendari de festes locals per al 2018

S’ha aprovat el calendari de festes locals d'Esplugues per a l'any 2018, que seran els dies 21 de maig (segona Pasqua)  i 21 de setembre (Sant Mateu). Hi ha votat a favor tots els regidors i regidores.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B