Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple setembre: Esplugues aprova inicialment per àmplia majoria l’ordenança reguladora de bicicletes a Collserola

20 de setembre del 2018

En la sessió del ple ordinari del dimecres 19 de setembre s’ha aprovat inicialment l'Ordenança reguladora de la circulació de bicicletes a l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola en el terme municipal d’Esplugues. Es tracta d’una normativa necessària que és previst que s’aprovi per part dels 9 municipis que tenen terme municipal al parc de Collserola i que arriba per la necessitat d’ordenar l’ús de bicis, ja que des de fa un cert temps s’està produint un fort increment del nombre de persones ciclistes que utilitzen els diferents itineraris i pistes del Parc. La limitació física d’aquests espais, les seves característiques pròpies, la seva situació en un entorn que cal protegir i la concurrència d’aquestes persones usuàries de la bicicleta, amb altres persones usuàries a peu i sense cap altre enginy de mobilitat, fa necessari abordar l’ordenació, gestió, vigilància i disciplina de l’ús de la bicicleta en l’àmbit específic del parc, de manera que s’actualitza i complementa una ordenança ja existent.

Esplugues, com la resta de municipis que formen part del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, ha aprovat l’ordenança impulsada pel Consorci del Parc de Collserola, que ha passat el període d’exposició pública sense que s’hagin formulat aportacions, suggeriments o al·legacions. Hi ha votat a favor tots els grups municipals, a excepció del regidor portaveu de Cs i la regidora no adscrita Laura Benito que s’han abstingut, i del regidor no adscrit Albert Comellas que ha votat en contra.

A partir d’ara s’obre el termini de 30 dies d’informació pública mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat i resta de publicacions preceptives.  Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi presentat cap al·legació, l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat d’acord exprés.

Estat d'execució dels comptes municipals
El plenari ha donat compte de l’estat d’execució del segon trimestre de l’exercici pressupostari del 2018, que remarca que en l’estat dels ingressos s’ha liquidat un 49,03% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha recaptat el 58,35%, i en relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 75,19% dels previstos, dels quals s’ha recaptat el 58,11 %. Pel que fa a l’execució de les despeses, s’ha reconegut un 30,57 % d’obligacions respecte a les pressupostades, de les quals s’ha pagat un 97,79%, i en relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 40,28%, del qual s’ha pagat el 96,68%. Així mateix, s’ha reconegut un 14,61% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat pressupostada, del qual s’ha pagat un 99,92 %.

D’altra banda, les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen un 23,32% respecte a les pendents a 1 de gener de 2018. Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen un 82,98 %  respecte als pendents a 1 de gener de 2018. Les existències de tresoreria, a 30 de juny de 2018, ascendeixen a 15.004.800,52 €. Pel que fa a l’endeutament, en la mateixa data el deute viu de l’Ajuntament ascendeix a 15.287.028,43€, mentre que l’estimació, a 31 de desembre de 2018 -tenint en compte el capital a amortitzar fins aleshores i els nous préstecs a formalitzar en el 2018, per finançar inversions-, equival a la suma de 19.002.463,19 €, que representa un 44,41% dels ingressos liquidats en l’exercici 2017, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.

El plenari també ha donat compte del període mitjà de pagament i de morositat del segon trimestre de l'exercici 2018, que reflecteix que ha estat de 27,55 dies.

Compte General del 2017
S’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups, a excepció d’ERC i ICV que s’han abstingut i de la CUP que ha votat en contra, el Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de 2017, que ha estat informat favorablement per part de la Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada el  23 de juliol de 2018. L’objectiu del compte general és donar una imatge fidel i complerta de la situació econòmica patrimonial de l’Ajuntament, a 31 de desembre de 2017, que reflecteixen que el compte de resultats econòmics patrimonials de l’exercici es desglossa en: a) Resultat de la gestió ordinària:  6.262.803,29 €; b) Resultat d’altres partides no ordinàries: -6.881.874,15 €; c) Resultat de les operacions financeres: 76.707,43 €; amb un resultat total de l’exercici de -542.363,43 €. Aquest resultat negatiu de l’exercici es deriva de la despesa no ordinària que ha tingut lloc durant l’any 2017 com a conseqüència de la resolució del contracte de concessió de l’edifici La Baronda, per un import de 7.100.000 €.

El balanç a 31 de desembre de 2017 presenta un actiu total de 134.412.784,93   €,  dividit entre actiu no corrent per un import de 109.618.862,32 €, que recull l’immobilitzat municipal, i l’actiu corrent que ascendeix 24.793.922,61 €, que agrupa els fons líquids de tresoreria, per import de 18.731.906,99 € i els deutors a curt termini, per import de 6.062.015,62  €.  

El passiu importa un total de 20.492.570,78 €, subdividit en passiu no corrent (11.615.249,84 €) que correspon a l’endeutament a llarg termini, i el passiu corrent, que conté els deutes a un termini inferior a l’any (8.877.320,94 €).

El patrimoni net de l’Ajuntament, calculat per diferència entre l’actiu i el passiu, ascendeix a 113.920.214,15 € a 31 de desembre de 2017.

L’anàlisi de l’estructura del balanç evidencia que l’immobilitzat de l’Ajuntament es troba finançat en un 96% amb recursos propis i que existeix un fons de maniobra de 15.916.601,67 €, que representa un 179,30 % del passiu corrent, fet que garanteix la solvència de l’Ajuntament.

Estats financers de Progeser i Fundació Privada Asproseat Proa
S’ha donat compte dels estats financers, a 31 de desembre de 2017, de la Societat Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues, S.A. (PROGESER) que han estat aprovats pel Consell d’administració d’aquesta societat i auditats pel Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. A 31 de desembre de 2017, el compte de resultats de la societat presenta un resultat positiu de 91.275,39 €.  Respecte al balanç a 31 de desembre de 2017, l’actiu importa 1.658.269,00 €, el passiu 319.855,08  € i el patrimoni net 1.338.413,92 €.

Pel que fa a la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues, s’ha donat compte del resultat comptable dels estats financers de l’exercici  2017, que han estat aprovats pel Patronat de l’esmentada institució i auditats per Blázquez Planas i Associats, S.L. A 31 de desembre de 2017 el compte de resultats de la Fundació presenta un resultat positiu de 111.565,46 €. Respecte al balanç a 31 de desembre de 2017, l’actiu importa 783.990,50 €, el passiu 454.722,04  € i el patrimoni net 329.268,46 €.

Condicions socioeconòmiques dels treballadors i treballadores municipals
El plenari ha aprovat per unanimitat la modificació puntual dels pactes de condicions socioeconòmiques del personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament. A Mesa General de Negociació s’ha acordat modificar l’ article 11 -Baixes per malaltia o accident- del Conveni i Pactes de condicions socioeconòmiques i laborals (personal funcionari i laboral) a fi i efecte de complementar fins al 100% les retribucions en situacions de baixa per incapacitat temporal i accident, així com també dissenyar un Pla de Control de l'Absentisme.

Aquest canvi arriba després que la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques, formada pel Govern d'Espanya i els sindicats CCOO, UGT i CSIF, van subscriure el 9 de març passat el "II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo", en què s'inclou un apartat de mesures en matèria d’incapacitat temporal i facilita que cada administració pública pugui acordar, mitjançant negociació col·lectiva, complementar fins al 100% de les retribucions en situacions de baixa per incapacitat temporal. La LPGE 6/2018 de 3 de juliol també articula el mateix acord i afegeix  l'obligació de les administracions públiques de dissenyar un Pla de Control de l'Absentisme.

Mocions al plenari
No ha prosperat la moció de Cs de condemna de tota la violència a Catalunya i per a la convivència i el respecte entre tota la ciutadania. Hi ha votat a favor Cs, PP, així com la regidora no adscrita i el regidor no adscrit, i en contra, PSC, ERC, ICV, PDeCAT, CUP i CE.

No s’ha aprovat la moció presentada per ERC i subscrita per ICV, PDeCAT i CUP per a la commemoració del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017. Hi ha votat a favor els grups proposants i Canviem Esplugues, en contra PSC, Cs, PP i la regidora no adscrita, mentre que el regidor no adscrit no l’ha volgut votar.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B