Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple setembre: Aprovació inicial de la resolució dels contractes de concessió d’obra pública dels dos mercats municipals

29 de setembre de 2016

A la sessió del Ple ordinari d’Esplugues celebrat el dimecres 28 de setembre s’ha aprovat inicialment la resolució dels contractes de concessió d’obra pública que es van adjudicar al seu dia per realitzar els nous mercats municipals de La Plana i Can Vidalet, els aparcaments corresponents i les edificacions destinades a habitatges per a joves i gent gran. El mes de març del 2006 es va adjudicar a les empreses TAUiCESA i PROINOSA els dos contractes de concessions d’obres públiques que desenvoluparien dues empreses derivades de les anteriors, PAR-MER APARCAMIENTOS Y MERCADOS S.L.” i “VISOREN ESPLUGUES, S.L.”. Hi han votat a favor PSC, CDC, C’s, ERC, PP i CE, mentre que ICV, CUP i la regidora no adscrita s’han abstingut.

Les empreses van realitzar un conjunt d’actuacions d’execució del contracte, però no han executat les obres de construcció dels edificis destinats als dos nous mercats municipals de La Plana i Can Vidalet, amb els corresponents aparcaments i habitatges. Les empreses han expressat les dificultats que han tingut i tenen per executar l’objecte dels contractes, per la complexitat de la concessió d’obra pública i el temps que va ser necessari per tramitar el conjunt d’actuacions prèvies a l’inici de les obres; així com en la situació econòmica general i en especial del sector comercial que els ha impedit trobar un operador per a la superfície de mercat municipal a destinar a supermercat.

Davant aquesta situació, l’Ajuntament ha valorat les dificultats i, considerant que s’ha donat el marge temporal suficient a les empreses concessionàries perquè desenvolupessin la construcció dels dos mercats,  ha decidit resoldre els dos contractes de concessió d’obres públiques per incompliment de l’objecte essencial del contracte per part d’aquestes empreses. Amb aquests acords, l’Ajuntament podrà iniciar les actuacions necessàries per a la construcció dels nous mercats, en la forma que l’Ajuntament acordi.

Aprovació del Pla Especial sobre centres de culte o religiosos

El plenari ha aprovat provisionalment amb els vots a favor de PSC, CDC, C’s, ERC, PP, CE i la regidora no adscrita i l’abstenció d’ICV i CUP, el Pla Especial per a la regulació de l’establiment de centres de culte o religiosos amb l’objectiu de concretar els emplaçaments del municipi on es poden instal·lar els centres de culte, o religiosos, de nova creació, establir les condicions per a la seva implantació i adaptar els centres existents a la normativa sectorial en matèria de centres de culte.

El pla es va aprovar inicialment l’octubre de l’any passat a la Junta de Govern Local, moment en el qual es va notificar a tots els ordes religiosos, les esglésies i congregacions religioses del municipi, que durant el període d’informació pública no han presentat cap escrit d’al·legacions. A partir d’ara, es trametrà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l’àmbit Metropolità de Barcelona, perquè en faci l’aprovació definitiva.

Esplugues s’adhereix a la Declaració de ciutats defensores dels drets humans

Esplugues s’ha adherit a la Declaració de ciutats defensores dels drets humans amb la lectura a la sessió del Ple ordinari d’Esplugues celebrat el dimecres 28 de setembre del text institucional, com a ciutat participant en el projecte de ciutats que impulsen la defensa dels drets humans. D’aquesta manera, la ciutat dóna suport per quart any consecutiu al projecte de Ciutats defensores dels drets humans i subscriu que les ciutats, com a administració més propera a la ciutadania, han d’aplicar els valors de la pau, els drets humans i la solidaritat perquè siguin eixos vertebradors de qualsevol política pública, a escala local, nacional i internacional.

La declaració fa referència a “l’arribada sostinguda de persones refugiades al continent europeu, que ha posat de relleu la tensió que hi ha entre el discurs retòric i l’efectiu respecte i aplicació d’aquests principis”. I afegeix que “els conflictes armats, les persecucions per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques i la passivitat de la comunitat internacional, vulneren els drets humans, i en particular el dret a la pau. Les persones que fugen de conflictes i persecucions, i que cerquen protecció a Europa, es troben davant greus dificultats per accedir a un altre dret humà, que és el dret d’asil, i davant la manca de resposta per part dels governs i d’alguns sectors socials i polítics. Així mateix, els drets d’aquestes persones són especialment menystinguts en assentaments fronterers”.

El text subscrit diu que “les ciutats que participem en el projecte de Ciutats defensores dels drets humans posem en valor la tasca dels defensors i defensores dels drets humans en la lluita pel dret a la pau, pel dret d’asil, pels drets de les minories i de les llibertats fonamentals. Amb aquest projecte volem contribuir a donar visibilitat i protecció a persones que posen en perill llurs vides i la seva llibertat per reivindicar drets que són universals”.

A la declaració s’inclouen diferents acords com ara exigir als governs europeus, incloent-hi l’espanyol, la màxima generositat i celeritat en l’acollida de persones refugiades, tot establint un mecanisme permanent i segur que doni resposta als desplaçaments forçats. També es reivindica el ple respecte dels drets fonamentals de les persones refugiades, amb particular cura pel que fa als drets de dones i infants, en tots els estadis des de llur sortida del país fins al seu assentament definitiu. Així mateix, es renova mitjançant la declaració el compromís amb els drets humans i la pau a escala local, i el compromís a mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport als defensors i defensores dels drets humans, tant a escala local com internacional.

D’altra banda, s’insta el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat a mantenir i ampliar les polítiques públiques de suport als defensors i defensores dels drets humans a escala internacional. També es condemna la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores dels drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i llur persecució per part de governs autoritaris.

Declaració en suport dels acords de pau a Colòmbia

El plenari municipal també ha fet una declaració institucional, impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, en suport als acords de pau a Colòmbia. Amb la declaració, el municipalisme català vol ratificar que continuarà donant suport a Colòmbia davant els reptes que comporta la culminació del procés de pau arran de l’acord definitiu de pau que el passat 26 de setembre han signat el govern de Colòmbia i la guerrilla de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia-Exèrcit del Poble (FARC). Amb aquest acord, anunciat el 25 d’agost des de l’Havana es posa fi a més de 50 anys de conflicte intern.

La declaració recull que cal “incentivar la participació en el plebiscit dels acords de pau en un plebiscit per part de la ciutadania colombiana que viu a Catalunya” que és previst que se celebri el pròxim 2 d’octubre, per tal de “garantir que aquest procés té el suport també dels colombians i colombianes que han patit el conflicte”.

Contractació del servei de neteja a dependències municipals

El ple ha aprovat l’inici de l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb regulació harmonitzada i dels plecs de condicions, del servei de neteja de les dependències municipals, que inclou la neteja a escoles, a instal·lacions esportives i culturals, així com també a edificis municipals. La despesa plurianual serà d’un import màxim anual d’1.339.672,78.-€ (IVA inclòs). El contracte en vigor es troba prorrogat des de l’1 de setembre de 2015. Hi van votar a favor PSC, CDC i la regidora no adscrita, mentre que C’s i CE van votar en contra i ERC, PP, ICV i CUP es van abstenir.

Aprovació de les festes locals per al 2017

S’ha aprovat els dies de festa local a la ciutat per a l'any vinent 2017, que seran el 5 de juny i el 21 de setembre, festivitat de Sant Mateu, patró d’Esplugues. Hi van votar a favor PSC, CDC, C’s, PP, CE i la regidora no adscrita, mentre que van votar en contra ERC i ICV i la CUP es va abstenir.

Aprovació del compte anual municipal del 2015

S’ha aprovat el compte anual de l’Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic del 2015, d’acord amb l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes i havent seguit els criteris comptables per a la seva elaboració. Hi ha votat a favor PSC, CDC, C’s i PP, i s’han abstingut ERC, ICV, CUP, CE i la regidora no adscrita.

El compte de resultats econòmics patrimonials presenta un estalvi de 4.682.949,07 €, fruit de les operacions no financeres d’import 2.585.207,72 € més l’estalvi generat per les operacions financeres, que van ascendir a 2.097.741,35 €. El balanç a 31 de desembre de 2015 presenta un actiu total de 126.788.087,81 € (actiu no corrent 112.060.451,47 € i actiu corrent 14.727.636,30 €). El passiu es xifra en 25.651.064,33 € (passiu no corrent 16.855.092,79 € que correspon a l’endeutament a llarg termini, i passiu corrent 8.795.971,54 € que conté els deutes a un termini inferior a l’any). El patrimoni net de l’Ajuntament ascendeix a 101.137.023,48 €. L’immobilitzat de l’Ajuntament es troba finançat en un 90% amb recursos propis i hi ha un fons de maniobra de 5.931.664,80 €, que representa un 66% del passiu corrent, fet que garanteix la solvència de l’Ajuntament.

Moció sobre la Comissió d'Estudis del Procés Constituent del Parlament

S’ha aprovat la moció presentada pels grups municipals de Ciutadans, PP i PSC de rebuig a la resolució 263-XI del Parlament de Catalunya relativa a l'informe i conclusions de la Comissió d'Estudis del Procés Constituent. Hi han votat a favor els grups proposants i la regidora no adscrita, mentre que hi han votat en contra ERC, ICV, CDC, CUP i CE.

En el decurs del debat de la moció al plenari, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha posat de relleu que s’han acceptat les esmenes fetes pel seu grup a la versió inicial proposada per C’s i sobre el conflicte d’encaix territorial de Catalunya ha afegit que “un problema polític s’ha de resoldre a nivell polític, i no pas judicialitzant-lo, i la seva resolució vindrà per l’acord i el pacte”. Sanz ha dit que “la moció al·ludeix a qüestions de legalitat, s’han de respectar les normes de dret que ens hem donat tots, i no té res a veure amb els posicionaments polítics lícits de cadascú. Les institucions catalanes ho són del conjunt de la ciutadania i cap majoria política té dret a posar en risc unes institucions que són de tots els catalans i catalanes”.

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha dit que “el resultat de la votació al Parlament en la sessió plenària del 28 de juliol del 2016 significa un enfrontament directe amb el Tribunal Constitucional per part del Parlament de Catalunya. Es fomenta una perillosa fragmentació entre catalans, també entre espluguins, entre aquells que estan disposats a acceptar el trencament de la legalitat democràtica i els defensors de la legitimitat de les nostres institucions de les quals deriva tota representació política”.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, ha dit que “nosaltres avui acceptarem democràticament el resultat de la votació, igual que esperem que respecteu la votació que hi haurà al juny al Parlament”.

Per la seva banda, el portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha manifestat que no tenia res més a afegir a l’exposició de la moció que ha fet el portaveu de Ciutadans i el seu grup ha votat a favor.

Elisabet Millà, en nom d’ICV, ha exposat el vot contrari del seu grup perquè considera que “no pensem que sigui la funció de l’Ajuntament valorar políticament les decisions polítiques que pren el Parlament”. Ha afegit que “quan es parla d’il·legalitats, tots sabem que la legalitat no és la veritat absoluta, a cada lloc hi pot haver diferents veritats”.

El portaveu de CDC, Santi Siquier, ha dit que “estem en contra d’aquesta moció i del rebuig a la resolució del Parlament (...) i que nosaltres defensem aquí de la mateixa manera que vam defensar al Parlament Junts pel sí i la CUP amb una majoria del 60% dels parlamentaris representats, per la qual cosa tampoc s’entén que en el text de la moció poseu “no compten ni amb la majoria política ni amb la majoria social. Això és fals, perquè tenim la majoria política i estem convençuts que també tenim la majoria social”. Ha afegit que “el dret a decidir és totalment legítim com a reivindicació, per tant no podem posar tan alegrement que és il·legal, quan encara no hi ha hagut cap sentència al respecte”.

Anna Coll, portaveu de la CUP, ha manifestat que “no és que em preocupi el contingut, simplement és que està fora de lloc” i ha afegit que “hi ha qui no s’adona que negant sistemàticament el dret a expressar-se democràticament en unes urnes, sembla que l’únic que volen aconseguir és legitimar altres vies que tenen poc de democràtiques. Evidentment hi votem en contra”·

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha manifestat que “després de la consulta del 9 de novembre del 2014, alguns partits i organitzacions socials van decidir redirigir el procés només cap a la independència, abandonant el dret a decidir com a concepte democràtic més ampli que va presidir els acords unitaris de la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya de gener del 2013”. Carrasco ha argumentat el seu vot contrari dient que “les potencialitats de la comissió del procés constituent han estat sacrificades fent un salt al buit com a pagament perquè la CUP novament salvi el govern Puigdemont a la qüestió de confiança avui al Parlament, sense que aquest modifiqui les seves polítiques profundament  neoliberals i d’agressió al sector públic“ i ha afegit que “no podem donar suport a una moció que inclou la desautorització de les nostres institucions democràticament elegides”.

La regidora no adscrita Laura Benito ha dit que “no hi ha res més a afegir” a l’exposició de la moció que s’ha fet i ha votat a favor.

Moció sobre la laïcitat a l’Ajuntament

No ha prosperat la moció presentada per ICV i CUP en defensa de la laïcitat a l’Ajuntament. Entre d’altres, la moció proposa “no incloure en el programa d’actes convocats, organitzats o publicitats per l’Ajuntament cap litúrgia de caràcter religiós i respectar, alhora, les tradicions populars en les seves diferents manifestacions”. Hi han votat a favor els grups proposants i CE, en contra PSC, C’s, ERC, CDC i la regidora no adscrita.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B