Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple octubre: llum verda als nous mercats municipals, que impulsarà Lidl com a operador

19 d'octubre del 2017

En la sessió del ple ordinari del 18 d’octubre s’ha aprovat un tràmit fonamental per a la concessió administrativa dels dos mercats municipals, Can Vidalet i La Plana, que consisteix en requerir la garantia definitiva i la presentació de la documentació necessària a l’operador Lidl, que ha presentat els dos projectes guanyadors en el concurs. Hi han votat a favor PSC, Ciutadans, PP, PDeCAT i la regidora no adscrita Laura Benito, mentre que ha votat en contra Canviem Esplugues.

El Ple va acordar el passat mes de febrer iniciar la tramitació del procediment per a l’atorgament d’una concessió administrativa per a la utilització privativa del domini públic en relació amb l’espai destinat a supermercat i a aparcament en soterrani, de l’edificació que s’ha de construir sobre les dues finques de domini públic situades al carrer Verge de la Mercè, núm. 72-80 per ser destinada en part al Mercat Municipal de Can Vidalet, i a l’avinguda de Cornellà núm. 79-89 (cantonada amb el carrer Carme núm. 2-18) per ser destinada en part al Mercat Municipal de La Plana.

Una vegada valorades les propostes d’avantprojecte presentades en el concurs, el plenari li ha requerit a l’empresa guanyadora -Lidl Supermercados SA- la documentació per portar a terme els projectes. Quan això es faci efectiu, la Junta de Govern farà l’adjudicació de les obres. L’Ajuntament atorgarà una concessió administrativa a Lidl perquè pugui explotar una part de l'edifici que s'ha de construir, a canvi que aquest operador construeixi tot l'edifici, que inclourà una part que es destinarà a mercat tradicional -de gestió directa de l'Ajuntament-, i una part a supermercat, que és el que explotarà en concessió administrativa Lidl.

Lidl assumeix el cost de la construcció dels dos edificis dels mercats, que es dedicaran en part a mercat tradicional (és previst que al Mercat de La Plana hi hagi 16 parades, mentre que al Mercat de Can Vidalet, n’hi hauria 26), i en part a supermercat i aparcament, a canvi d'explotar durant 50 anys la part de supermercat i l'aparcament.

L’actual concessió preveu que el nou operador que executi la construcció de cada mercat financi el projecte amb la gestió del supermercat que hi haurà a cada mercat, en aquest cas de la cadena Lidl.

La previsió és que les obres dels nous mercats s’iniciïn a mitjans de l'any vinent -ja que abans s’hauran de fer diversos tràmits que afecten també a paradistes i Ajuntament. El nou Mercat de Can Vidalet té un pressupost de 8,1 milions d’euros, i el de la Plana, de més de 5 milions.

En relació amb els edificis anteriors dels dos mercats, les propostes presentades en ambdós avantprojectes comportaran una millora considerable en l'oferta comercial amb la incorporació de superfícies de supermercat que complementaran la renovació del mercat tradicional, tot preservant el seu caràcter de comerç de proximitat, racionalització de les circulacions de servei i de subministrament i distribució de mercaderies, millora considerable en el comportament energètic, renovació del paisatge urbà amb una imatge de major lleugeresa i transparència, contribució a la millora de la mobilitat amb dotació de superfície d'aparcament, i una millor integració en la trama urbana.

El Mercat de Can Vidalet, el primer mercat verd

La proposta arquitectònica del nou mercat de Can Vidalet, que tindrà una superfície total de 9.631 metres quadrats, destaca per la seva coberta verda, ja que tindrà una part de jardí i una altra que generarà energia a través de plaques fotovoltaiques. Un gran espai verd que connectarà amb els espais verds existents. L’edifici tindrà l’accés principal des de la plaça la Bòbila, però també s’hi podrà accedir des del carrer Verge de la Mercè i l’avinguda del Torrent.

El Mercat de la Plana, un mercat de colors

El nou edifici, amb prop de 8.000 m2 de superfície total, destaca per la seva forma triangular, situat en el vèrtex que fan el carrer del Carme i l’avinguda de Cornellà. La façana principal anirà paral·lela al carrer Josep Miquel Quintana. El supermercat estarà en la planta baixa, el mercat en la primera planta, i al soterrani hi haurà un aparcament amb capacitat per a 53 cotxes.

El color i la ceràmica, tan present en la història d’Esplugues, tindran papers rellevants en el nou edifici. Així, s’utilitzarà ceràmica en els paraments verticals i en els paviments de l’espai públic del seu entorn. El panell de formigó prefabricat que tanca el mercat, quan no és transparent i de vidre, incorporarà peces ceràmiques de colors, que esdevindran vidres incrustats en la part alta del prefabricat, de manera que deixarà passar la llum banyant de color l’interior del mercat.

Criteris d’eficiència energètica

L’eficiència energètica i el baix consum són criteris que s’han tingut en compte en el disseny dels mercats, segons els avantprojectes. Una part important del consum dels edificis provindrà d’energies renovables. D’altra banda, s’ha posat l’accent en la disminució de les necessitats de consum d’energia, fent servir estratègies que impliquen una millor configuració de l’edifici, un ús adequat dels materials i mesures de racionalització i optimització de l’ús de l’energia.

En el decurs del debat al plenari, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha dit que “és un pas molt important” i ha explicat que “la situació estava molt enquistada i no es veia sortida. El que hem proposat en aquesta nova licitació és un canvi de model, els mercats continuaran sent de gestió municipal”. També ha dit que “els mercats municipals són equipaments de referència als dos barris i suposaran un revulsiu en aquests barris com espais de cohesió i dinamització social”. Sobre el fet que la proposta actual no inclou la construcció d’habitatge a les plantes superiors dels dos edificis, ha afegit que “en la conjuntura actual, si ho haguéssim mantingut, segurament avui no tindríem ni pisos ni mercats”. Així mateix, ha aprofitat per explicar que “a l’ARE Montesa s’hi contemplen 1.000 habitatges socials –alguns de lloguer- i estem estudiant perquè n’hi hagi altres a Can Vidalet”. S’ha mostrat satisfet “perquè els avantprojectes presentats han complert les expectatives que hi havíem dipositat” i ha dit que “esperem que en poc temps puguem gaudir dels nous mercats”.

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha dit que “celebrem aquesta adjudicació i l’aposta que ha fet aquesta empresa Lidl a la ciutat”, i sobre l’avantprojecte ha dit que “ens sembla complet i que tornarà la vida després de tant temps als dos mercats que estan en un lloc de forma provisional”. Sobre l’habitatge social, ha dit que “veient el resultat que només una empresa s’ha presentat, fixin-se que si posem habitatge segurament s’hauria enquistat i no hauria sortit, estaríem amb la carpa provisional... Pensem que ha quedat ben resolt”, també en referència als futurs habitatges socials a Montesa.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha dit que és “una extraordinària notícia”, i ha afegit que “ens inquietava que perdíem habitatge social, però tenim l’absoluta certesa que ben a prop d’un dels dos mercats estan a punt de construir-se 1.000 habitatges de protecció oficial dels quals 250 són en règim de lloguer” (en referència als de la zona de Montesa), per la qual cosa ha dit que “estem menys inquiets”. Ha afegit que quan abans millor esperem que puguin començar les obres “perquè els mercats siguin una realitat”.

El regidor del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Albert Comellas, ha votat a favor i ha aprofitat per felicitar el govern municipal i ha dit que “esperem que ben aviat ens porti aquests mercats a Esplugues”.

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha iniciat la seva intervenció recordant que “vam ser crítics en el seu dia quan es va canviar el projecte dels mercats” i ha dit que vistos els renders que es van presentar a la Comissió de Territori i Sostenibilitat “no oblidem que això no és el que a nosaltres ens omple”. Ha argumentat el seu vot en contra perquè no es contempla habitatge social: “no podem ignorar la idea inicial de consens entre entitats i ajuntament, on es donava sortida a dos projectes que anaven de la mà: mercat municipal i habitatges de lloguer social”.

La regidora no adscrita Laura Benito ha votat a favor.

Absència de regidors i regidores al plenari

A l’inici de la sessió plenària, l’alcaldessa ha informat que els grups municipals d’ERC, ICV, CUP i el portaveu del PDeCAT havien enviat un escrit a l’Alcaldia sol·licitant que el ple es posposés per la situació política actual a Catalunya i que, en cas de no modificar-se el dia de la sessió, constés en acta els motius pels quals no assistirien.

El servei de recollida de residus i neteja viària, a licitació

El plenari ha aprovat amb els vots a favor de PSC, Cs, PP i PDeCAT, el vot en contra de CE i l’abstenció de la regidora no adscrita, els plecs de condicions tècniques i econòmiques per treure a licitació la contractació del servei de recollida de residus i neteja viària, que actualment està prorrogat com a màxim fins el dia 31 de gener de 2018. Tindrà un import màxim total de 13.995.867,36.-€ (IVA inclòs), amb una duració inicial de quatre anys.

Modificació de crèdits del pressupost municipal

D’altra banda, s’ha aprovat la modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor per tal d’habilitar consignació pressupostària per atendre les despeses derivades de l’extinció del contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació de l’edifici La Baronda, per import de 6.500.000 €, segons la normativa reguladora de l’extinció. Hi han votat a favor tots els regidors i regidores presents, a excepció del grup municipal del PP que s’ha abstingut.

Aquesta despesa es finança mitjançant l’aplicació de part del romanent líquid de tresoreria per a despesa general obtinguda en la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, fins un import de 6.263.804,82 € i la resta equivalent a 236.195,18 € a través de baixes de crèdit disponible en les partides destinades a despeses de càrregues financeres que s’estima no serà necessari utilitzar.

Modificació de tres ordenances fiscals

El ple municipal ha aprovat la modificació de tres ordenances fiscals. Es tracta de l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que s'actualitza amb les modificacions introduïdes per la Llei de simplificació administrava, que afecta la normativa urbanística. Aquests canvis consisteixen fonamentalment a actualitzar el règim de la declaració responsable i comunicació prèvia així com adaptar-se a les modificacions realitzades en matèria d'urbanisme. No suposen una modificació de quanties econòmiques, sinó adequar-la a la legislació. Tot el consistori hi ha votat a favor.

En segon lloc, l’Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. S'individualitza la taxa per l'ocupació de la via pública amb expositors de fruita i hortalisses, flors i altres similars, amb l’objectiu de contribuir a ordenar l’espai públic. Hi ha votat a favor tot el consistori.

I per últim, l’annex a l'Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de preus públics, epígrafs I sobre Serveis esportius i II sobre Instal·lacions esportives del Complex Esportiu Municipal La Plana. S’aprova l'increment dels preus públics dels serveis esportius del CEM La Plana d'acord amb l'IPC (increment de l'1,8 % en tots els preus); l'increment addicional de 0,50 € en els abonament total adult (resident) i abonament total beneficiari adult (resident); l'increment addicional de 3€ amb les modalitats d'accés als serveis esportius per a abonament total adult (no resident) i abonament total beneficiari adult (no resident). Hi ha votat a favor PSC, PP i PDeCAT, mentre que han votat en contra Cs i CE, i s’ha abstingut la regidora no adscrita.

Canvi en regidories

El ple es va donar compte dels decrets d’Alcaldia sobre canvis en delegacions de competències, en concret al nomenament del regidor Javier Giménez com a 4t tinent d’Alcaldia, que assumirà les regidories dels barris de La Miranda i La Mallola.

Moció sobre els parcs infantils

S’ha aprovat la moció de Cs per adaptar els parcs infantils per a tots els infants amb els vots a favor de tot el consistori, a excepció del regidor del PDeCAT. La moció insta l’Ajuntament a continuar la renovació del total de les instal·lacions de jocs infantils existents als parcs, amb l’objectiu de fer-los inclusius i adaptant-los a tots els infants, independentment de la seva diversitat funcional.

Moció per la convivència i la democràcia

Ha prosperat la moció del PP -que també ha subscrit la regidora Laura Benito- per vetllar per la convivència i la democràcia, amb els vots a favor del grup proposant, PSC, PDeCAT i la regidora no adscrita, mentre que Cs i Canviem Esplugues han votat en contra. La moció fa “una crida a la ciutadania a seguir preservant la pluralitat i la diversitat, en un marc democràtic que tingui per principi el diàleg i no la força, la política i no l’autoritarisme, així com el respecte i no la intolerància”.

Moció sobre ocupacions especulatives i incíviques

Cs ha proposat una moció en defensa dels veïns afectats per ocupacions especulatives i incíviques, que s’ha aprovat amb els vots a favor del grup proposant, PSC, PP i la regidora no adscrita, l’abstenció del PDeCAT i el vot en contra de CE. La moció demana que l’Ajuntament posi els mitjans legals a disposició de les comunitats de veïns “que pateixen perjudicis de l’ocupació il·legal mitjançant l’especulació realitzada per màfies que s’aprofiten de la situació de precarietat d’algunes famílies”.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B