Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple octubre 2020: Declaració institucional per donar ple suport als establiments de restauració

22 d'octubre de 2020

A l’inici de la sessió del ple ordinari celebrat el dimecres 21 d’octubre –novament, de forma telemàtica per la situació de Covid-19, emès en directe per xarxes i pel web municipal-, l’alcaldessa ha llegit una declaració institucional per la qual tots els grups municipals donen ple suport al col·lectiu de titulars d’establiments de restauració per la mesura de tancament dels seus establiments establerta aquests dies. Amb la declaració es demana al Govern de Catalunya que complementi amb noves mesures compensatòries el tancament i manca d’ingressos dels establiments i que aquestes ajudes siguin immediates i a fons perdut i directament vinculades a poder pagar lloguer de locals, sous del personal contractat per tal d’evitar tancaments de negocis i empreses relacionades amb aquests sectors.

Amb la declaració, es demana al Govern de la Generalitat que, en cas de preveure la necessitat d’aplicació de qualsevol nova mesura restrictiva a causa de l’emergència sanitària que patim i que afecti als sectors de la restauració, comerç i oci, sigui abans del tot consensuada amb representants, associacions i sindicats afectats per garantir una correcta, efectiva, i proporcionada aplicació.

D’altra banda, en el Pla de Reconstrucció municipal i atesa la situació sanitària i econòmica,  es contemplen nous ajuts econòmics.


Aprovació de rebaixa de diverses taxes per recolzar el comerç local, emprenedoria i empreses
El plenari ha aprovat la modificació de diverses ordenances municipals a fi i efecte de suspendre de forma transitòria el cobrament de diverses taxes com a forma de recolzar el comerç local, l'emprenedoria i les empreses que, en l'actual situació de pandèmia pel Covid-19, viuen moments de gran complexitat. Les quatre modificacions de taxes s'han aprovat per unanimitat.

D'una banda, s'ha aprovat la modificació de l'ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. S'ha aprovat la suspensió transitòria de la taxa del Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat i la taxa de les parades de venda en zones exteriors als mercats municipals durant el període comprès entre els dies 14 de març i 31 d'agost del 2020, amb motiu de la pandèmia del Covid-19 i la reducció transitòria en un 75% de la taxa durant el període comprès entre l' 1 de setembre i el 31 de desembre de 2020.

També s'ha modificat l'ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per tal de suspendre de forma transitòria aquesta taxa que regula les terrasses d'establiments comercials durant el període comprès entre el 14 de març i el 31 de desembre de 2020.

Així mateix, s'ha modificat també l'ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscos i casetes de venda de llarga durada a la via pública, per aprovar la suspensió transitòria de la taxa durada durant el període comprès entre el 14 de març i el 31 de desembre de 2020.

També s'ha aprovat la modificació de l'annex a l'ordenança núm. 12 , reguladora de preus públics XXIII- Espai Coworking de l'Edifici Molí, a fi i efecte de suspendre de forma transitòria la utilització d'aquests espais per part d'empreses i emprenedors en el període comprès entre el 14 de març i el 31 d'agost de 2020.

Per últim pel que fa a taxes, s'ha aprovat amb els vots favorables de PSC, EeCP i PP, l'abstenció del GMR i el vot contrari de Cs, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per la utilització privativa del domini públic de l'Espai Baronda com a oficines d'empreses privades.

L'alcaldessa s'ha referit a la modificació de la taxa de lloguer d'espais a la Baronda tot dient que "hem considerat oportú modificar-la per adequar-nos no només a la situació de la pandèmia sinó també a la situació del mercat".

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, en nom del govern municipal el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha al·ludit a les crítiques sobre el mal càlcul dels preus dient que "teníem poques referències sobre quin podia ser el preu i sobre els costos que se'n deriven d'aquest edifici. L'objectiu polític de com hem configurat aquest espai ha estat establir sinergies entre la part pública i la privada, a la vegada que aportar uns recursos econòmics per a l'Ajuntament, ja que la Baronda és un equipament municipal". Sanz ha dit que s'estudiarà com atraure noves empreses i que amb el canvi de la taxa per a ús d'espais a la Baronda "ara intentem donar resposta a la situació del mercat, ja que la taxa era elevada respecte a les prestacions de l'edifici" i s'ha compromès a "treballar-ho plegats per buscar les millors fórmules".

El portaveu del Grup Municipal Republicà, Oriol Torras, ha argumentat l'abstenció del seu grup "per mostrar el nostre malestar, ensenyar una targeta groga perquè entenem que no s'han fet les coses bé" (...) S'ha fet una mala previsió, no s'ha calculat bé el preu dels espais" i ha dit que "la figura de la taxa no sembla l'adequada".

El portaveu de Ciutadans, Julio Roldán, ha recordat que "sempre hem estat crítics amb la gestió d'aquest equipament. Portem anys dient que calia intensificar aquests espais. Només ens agrada el fet de rebaixar els preus dels locals de la planta inferior. Ja és hora que trobem les empreses adequades, que ocupin espais i que generin ingressos". També ha dit que no veuen que hi hagi "desfasament respecte als preus del mercat i que determina un descompte del 25% en el preu del lloguer. Ens sembla exagerada la rebaixa i que sigui de forma permanent. Les empreses que estan aquí són fortes, i no pensem que els hagi afectat el Covid-19".

El portaveu d'Esplugues En Comú Podem (EeCP), Jordi Pérez, ha manifestat que "estem totalment a favor, perquè si els preus no s'ajustaven a la situació de mercat calia adequar-los. No pot ser que no aconseguim més llogaters que els inicials. Hem de treure el màxim profit amb més llogaters. Cal seure i repensar-ho, perquè la Baronda pot ser un pol molt important per a la ciutat".

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha explicat que votava a favor "però considerem que s'ha de fer un replantejament global sobre què volem fer amb la Baronda: durada de contractes, si volem continuar mantenint aquest doble vessant de serveis municipals i llogar-ho a empreses privades perquè s'hi instal·lin, o no. Ara seria un bon moment els propers mesos per fer un estudi calmat que ens determini exactament què volem fer amb aquest edifici, que es brutal per a la nostra ciutat i per al parc immobiliari".

Conveni per les línies de bus urbà
D'altra banda, el plenari ha aprovat per unanimitat un conveni de col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers als municipis de l'eix del carrer Laureà Miró, que actualment realitzen les línies de bus EP1, EP2 i JustMetro. Amb el conveni s'estableix el finançament –en ser un servei que es preveu deficitari, el cost que comporta l'assumeixen l'AMB i l'Ajuntament-, la implantació i l'evolució de les 3 línies de bus el contracte del qual va adjudicar l'AMB.

Modificació del contracte de neteja i manteniment de zones verdes
D'altra banda, s'ha aprovat per unanimitat la modificació del contracte del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal. L'actual empresa adjudicatària, MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L. en UTE amb TALLER AURIA, S.C.C.L, va interposar un recurs de reposició contra l'acord del ple municipal de 28 d'octubre de 2019 en el qual s'aprovava la modificació del preu d'aquest contracte en relació a la despesa salarial real del personal adscrit per un import anual de 26.242,20 euros.

Una vegada els serveis tècnics municipals han revisat la documentació presentada per l'empresa adjudicatària es determina que existeix una diferència entre la massa salarial informada en el llistat de subrogació per l'anterior empresa contractista i la real massa salarial del vigent contracte en un import superior a 34.527,16 euros respecte al que es va reconèixer a l'acord del Ple municipal de 18 de setembre de 2019. Per això el ple estima parcialment el recurs de reposició presentat per l'empresa adjudicatària i aprova la modificació del preu del contracte en relació a la despesa salarial real del personal adscrit a aquest contracte amb un increment total de 34.527,16€, amb caràcter retroactiu, des de l'1 d'octubre de 2018, que correspon a un import anual de 8.631,79€. D'altra banda, es desestima la petició de modificació del contracte en relació a l'increment salarial com a conseqüència de l'aplicació del nou conveni col·lectiu.

Amb l'execució d'aquestes modificacions es fixa el preu del contracte del servei de neteja i manteniment de les zones verdes en 4.893.539,67 € IVA inclòs, el que suposa una modificació del 0,71 %.

Certificació de final d'obra
El plenari ha ratificat el decret d'Alcaldia de 25 de setembre pel qual es rebutja l'aprovació de la certificació final de l'execució de les obres del Complex Sociocultural i Esportiu Can Vidalet, per un import de 436.437,02 € IVA exclòs, que a l'agost va presentar l'empresa Constructora San José, SA, perquè els serveis tècnics han argumentat que no es pot certificar el moviment de les terres. Hi ha votat a favor PSC, GMR, Cs i EeCP, mentre que el PP s'ha abstingut.

Aprovació provisional d'un pla especial a l'av. J.Esteva
S'ha aprovat provisionalment amb els vots a favor de PSC, GMR i PP, el vot en contra de Cs i l'abstenció d'EeCP, el Pla especial de concreció d'ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada a l'avinguda Jacint Esteva i Fontanet - cantonada carrer d'August Font i Carreras, que han redactat els serveis tècnics i que promou el mateix Ajuntament. El document va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el 3 de juliol passat, es va sotmetre a informació pública i s'han sol·licitat els informes de l'ATM i del Departament de Salut de la Generalitat. No hi ha hagut al·legacions i l'ATM ha informat favorablement amb alguna observació i recomanacions que s'incorporaran en el projecte constructiu.

Pavelló esportiu de l'Escola Garbí
S'ha aprovat amb els vots a favor de PSC, GMR i PP, el vot en contra de Cs i l'abstenció d'EeCP, el text refós del Pla especial del pavelló esportiu a l'avinguda Països Catalans, núm. 50, que promou la Fundació Escoles Garbí, després que al març de 2019 el ple va aprovar provisionalment el Pla especial per a la construcció d'aquest equipament esportiu, i que al juliol de 2019 la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona va aprovar definitivament el document, però en va suspendre la seva executivitat fins que es presentés un text refós que incorporés una sèrie de prescripcions que aquell acord precisava. Una vegada s'aprova el text refós al plenari municipal, es tornarà a enviar a la Comissió d'Urbanisme perquè el verifiqui i ordeni la seva publicació.

Mocions al plenari
S'ha aprovat per unanimitat la moció del PSC, que també ha subscrit EeCP, per a l'adhesió al Pacte de Teguise (municipi de l'illa de Lanzarote) contra el maltractament animal i per seguir fent d'Esplugues un municipi just i respectuós amb els animals.

S'ha aprovat la moció del Grup Municipal Republicà de suport a la vint-i-quatrena edició del Correllengua. Hi han votat a favor tots els grups, a excepció de Cs que ha votat en contra.

S'ha aprovat la moció del Grup Municipal EeCP, que també ha subscrit GMR, sobre la creació d'una comissió de treball municipal per a l'estudi del mercat de lloguer d'habitatge i la demanda habitacional a la ciutat d'Esplugues. Hi han votat a favor PSC, GMR i EeCP, mentre que s'han abstingut Cs i PP.

 

Podeu veure la la sessió íntegra del Ple aquí:

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B