Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple maig: El Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat a Esplugues començarà a funcionar a l’estiu

18 de maig del 2018

En la sessió del ple ordinari del dimecres 16 de maig s’ha aprovat inicialment per unanimitat de tots els regidors i regidores assistents l'ordenança reguladora del Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat, que és previst que es posi en funcionament a l’estiu i que és fruit d’una proposta ciutadana que va fer l’entitat Àgora a l’Ajuntament. Aquest nou mercat inicialment es posarà en marxa com a prova pilot tots els divendres, de 4 a 8 de la tarda, al carrer de l’Església, al costat de la façana de l’escola Isidre Martí, i estarà destinat a la venda directa de productes agraris de proximitat en l’àmbit del parc agrari de la nostra comarca i la seva zona d’influència. Hi haurà entre 6 i 9 llocs de venda de productes.

El consum de proximitat i de temporada té un impacte positiu en el  medi ambient, ja que redueix la distàncies entre el punt de producció i el punt de consum fent disminuir el consum d’hidrocarburs, la contaminació i en definitiva la petja ecològica. Alhora, el manteniment de l’activitat agrària en l’àmbit de la Vall Baixa i el Delta del Llobregat permet contribuir a la recàrrega natural dels aqüífers, constitueix un pulmó verd que consumeix CO2 i és l’hàbitat necessari per algunes espècies de flora i fauna.

Per desenvolupar aquest mercat, l’Ajuntament ha formalitzat un conveni de col·laboració amb el Consorci del Parc Agrari. El conveni, d’acord amb les disposicions legals vigents, contempla la necessitat d’aprovar una ordenança reguladora, que ha estat elaborada pels serveis municipals i sotmesa a participació pública prèvia, sense que s’hagin presentat suggeriments o aportacions.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha agraït “a l’associació Àgora perquè en el seu moment va tenir aquesta idea; estem contents que el teixit social de la ciutat participi en els afers públics de la ciutat i, per tant, que arribin propostes ciutadanes en el plenari”. Ha fet referència que “anem tard per diverses raons, però si hi havia una voluntat molt expressa que treballéssim aquest mercat amb el Parc Agrari del Baix Llobregat” perquè fos de producte de proximitat i al mateix temps es tingués la possibilitat de controlar el mercat “amb els que en saben i s’hi dediquen”.

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha donat “la benvinguda al Mercat de Pagès”.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, ha encoratjat “l’equip de govern perquè animi aquest mercat perquè a vegades les coses no funcionen a la primera” i ha dit que en faci promoció.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha agraït “a l’entitat proposant però també al conjunt de membres d’aquest consistori que impulsen que aquesta proposta sigui una realitat”.

La portaveu d’ICV, Estefania Zafra, ha dit que “estem molt contents que per fi després de 4 anys iniciem el procés per tenir d’aquí a poc el Mercat de Pagès actiu”.

El portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Santi Siquier, ha remarcat que “el concepte de mercat de pagès (...) permet el consum de proximitat i també té mesures positives en paral·lel com evitar desplaçaments a persones consumidores d’aquest tipus de productes la qual cosa també té un impacte directe en el medi ambient”.

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, també ha fet referència al llarg temps que s’havia demanat, però “més val tard que mai” i ha afegit que “a partir d’ara tota la ciutadania que vulgui podrà comprar productes propers i sobretot del Baix Llobregat”.

La regidora no adscrita Laura Benito ha dit que “s’havia reclamat des de fa molts anys” i ha felicitat “l’Ajuntament i l’equip de govern per la gestió que ha realitzat”.

El regidor no adscrit Albert Comellas s’ha posicionat a favor i ha recordat que l’entitat que va impulsar la proposta ciutadana fou Àgora.

Modificació de l’ordenança de parades i casetes de venda

El plenari ha aprovat per unanimitat la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic, indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, a fi i efecte d’introduir entre d’altres una nova taxa per l'ocupació de l'espai públic vinculat a la venda al Mercat de Pagès i pels serveis, actuacions i tràmits que presta l'Ajuntament en relació a aquesta ocupació (activitat administrativa, inspecció, neteja, etc). L'import de la taxa és de 92,40 € metre lineal o fracció a l'any.

Futura ampliació del Centre Sociosanitari Sant Joan de Déu

El plenari ha aprovat el text refós de la 2a modificació del pla especial de concreció de l’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre els carrers Nostra Senyora de Lourdes, la Via Augusta i la parcel·la del Col·legi americà. Hi ha votat a favor tots els grups, a excepció d’ERC i ICV que s’han abstingut. L’aprovació provisional -que es va fer per plenari al setembre de 2017-  té com a objectiu modificar el planejament per permetre l’ampliació amb més llits i més serveis del Centre Sociosanitari Sant Joan de Déu de llarga estada i llarga residència per a persones amb malaltia mental. El desembre de 2017 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona va acordar aprovar definitivament el document, supeditant-ne, però la seva executivitat a la presentació d’un text refós que incorporés una prescripció.

Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris-Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu ha presentat ara a l’Ajuntament el document de Text Refós de la 2a Modificació del Pla Especial de Concreció de l'ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre els carrers Nostra Senyora de Lourdes, la Via Augusta i la parcel·la del Col·legi Americà, i, una vegada constatat pels Serveis Tècnics municipals que la prescripció ha estat incorporada adequadament, el ple l’ha aprovat. A partir d’ara, es tramitarà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità perquè doni la seva conformitat.

Estat d'execució del pressupost municipal

El plenari ha donat compte de l’estat d’execució del pressupost vigent a data 31 de març de 2018, de manera que pel que respecta a l’execució dels ingressos, s’ha liquidat un 18,88% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha recaptat el 69,82%. En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 22,69% dels previstos, dels quals s’ha recaptat el 69,24 %.  En l’apartat de l’execució de les despeses, s’ha reconegut un 13,14% d’obligacions respecte a les pressupostades, de les quals s’ha pagat un 92,12% i en relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 15,83%, del qual s’ha pagat el 94,44%, i s’ha reconegut un 5,35% de la despesa d’inversions respecte a la quantitat pressupostada, del qual s’ha pagat un 62,66 %.

Pe que fa a l’execució del pressupost d’exercicis tancats, les obligacions pendents de pagament representen un 25,65% respecte a les pendents a 1 de gener de 2018 i els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen un 88,18 %  respecte als drets pendents a 1 de gener de 2018. Les existències de tresoreria ascendeixen a 20.427.261,26 € i pel que fa a endeutament, el  deute viu ascendeix a 18.706.314,43 €. L’estimació a 31 de desembre de 2018 del deute viu, tenint en compte el capital a amortitzar fins aleshores i els nous préstecs a formalitzar en el 2018, per finançar inversions, equival a la suma de 18.563.672,25 €, que representa un 43,38% dels ingressos liquidats en l’exercici 2017, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.

Pagament a proveïdors

El període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de 2018 -calculat segons la metodologia establerta pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol- ha estat de 5,52 dies. Aquest indicador equival a un període de pagament de 35,52 dies, des de la data de la recepció de la factura en el registre comptable municipal.

Mocions al plenari

S’ha aprovat la moció presentada pel PSC sobre la Xarxa d’Impulsors als municipis de la garantia Juvenil. Hi han votat a favor tots els regidors i regidores, a excepció del regidor del PDeCAT que ha votat en contra. Entre d’altres acords es proposa instar al Govern de la Generalitat a prorrogar, a través del Servei Públic d’Ocupació i de la Direcció General de Joventut, aquesta xarxa o bé incorporar una figura similar a les mateixes entitats on estaven els impulsors com a mínim durant el transcurs del Programa de Garantia Juvenil 2014-2020.

S’ha aprovat la moció presentada per ERC, PSC, ICV, PDeCAT, CE, CUP i el regidor no adscrit Albert Comellas, de suport als docents de l’institut El Palau de Sant Andreu de la Barca. Hi han votat a favor ERC PSC, ICV, PDeCAT, CE i el regidor no adscrit, mentre que Cs, PP i la regidora no adscrita Laura Benito s’han posicionat en contra. Entre d’altres acords es proposa mostrar tota la solidaritat amb el professorat i amb la comunitat educativa d’aquest institut, així com amb altres que puguin trobar-se amb una situació similar; demanar l’arxivament immediat del procediment judicial obert contra el professorat i d’altres procediments judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents de l’escola pública catalana; i exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra l’ensenyament  públic català, que és  l’escola de tothom.

Proposta ciutadana sobre barreres arquitectòniques

S’ha aprovat per unanimitat dels regidors i regidores assistents a la sessió plenària una proposta ciutadana presentada per l’Associació Esplugues Sense Barreres per a la supressió de barreres arquitectòniques. Diverses persones de l’entitat han assistit ala ple i han exposat el contingut de la seva proposta ciutadana al consistori. Entre d’altres acords es proposa el compliment progressiu del Reial Decret Legislatiu 1/2013, així com també treballar una guia municipal de l’estudi urbanístic per posar en coneixement les possibles millores d’accessibilitat a la ciutat, així com també insta l’Ajuntament a buscar finançament a administracions supramunicipals per afrontar la despesa significativa que suposa l’eliminació de barreres arquitectòniques.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B