Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica del Ple Juny: S’amplia les places d’estacionament regulat de zona blava a Finestrelles

17 de juny de 2021

El ple ordinari celebrat aquest dimecres 16 de juny –novament, de forma telemàtica per la situació de Covid-19, emès en directe per xarxes i pel web municipal-, ha aprovat l’ampliació de la zona d’estacionament regulat –zona a la zona de Finestrelles amb el vot a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), el Grup Municipal Republicà (GMR) i Ciutadans (Cs), el vot en contra d’Esplugues En Comú Podem (EeCP). I l’abstenció del Partit Popular (PP).

A proposta de la Societat Mixta de Promoció i Gestió de Serveis d’Esplugues, SA (PROGESER), s’amplia en 40 el nombre de places de zona blava a la zona de Finestrelles, que estaran distribuïdes al carrer Juan de la Cierva –en el solar ubicat entre els carrers Juan de la Cierva, Casal Sant Jordi i Ahrensburg i l’avinguda Jacint Esteve Fontanet-, que actualment es destina a aparcament de manera provisional. Aquest aparcament bàsicament dona servei a persones usuàries de l’Hospital Sant Joan de Déu i, amb la nova regulació com a zona blava, es podrà donar servei a aquestes persones, a visitants, a persones de l’escola propera (Isabel de Villena) i a residents de la zona.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups pel que fa al conveni urbanístic, en nom del govern municipal el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Eduard Sanz, ha remarcat que l’hospital Sant Joan de Déu “és un cas molt evident que necessita estacionament per a treballadors i treballadores i també per al personal docent de l’escola propera” i ha afegit que “segur que no és la solució definitiva; hem fet esforços importants per millorar el transport públic i l’accessibilitat a l’hospital i a aquesta zona. L’arribada del metro ha d’aportar una solució definitiva perquè a la ciutadania li sigui fàcil arribar-hi en transport públic”.

El portaveu del Grup Municipal Republicà (GMR), Oriol Torras, ha suggerit que “s’aprofiti per netejar la muntanya de runa del solar i deixar-lo net”.

La portaveu de Ciutadans (Cs), Gemma García, ha remarcat que aquest canvi “facilitarà l’accés i aparcar”.

El portaveu d’Esplugues En Comú Podem (EeCP), Jordi Pérez, ha dit que “entenem que l’Ajuntament intenta posar remei, però la problemàtica principal és l’estacionament en hospitals. Sempre hem dit que havia de ser gratuït per a persones que tenen un familiar ingressat” i ha afegit que “la mesura ens sembla insuficient”.

El portaveu del Partit Popular (PP), Marcos Sánchez, s’ha abstingut.

En aquest sentit, el plenari ha aprovat amb els vots a favor de PSC, GMR i Cs, el vot en contra d’EeCP i l’abstenció del PP la modificació de l’ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals aplicable a les zones blaves del barri de Finestrelles, de manera que s’incorpora una modalitat específica per atendre les necessitats d’aparcament del barri, condicionades per la mobilitat generada per l’Hospital Sant Joan de Déu, fonamentalment per atendre les persones usuàries de llarga estada i els treballadors i treballadores del centre.

Les noves tarifes són:

- preu estacionament 7 dies: 12 €

- preu estacionament 30 dies: 30 €

 

Nou regidor del GMR

A l’inici de la sessió plenària, ha pres possessió com a regidor de l’Ajuntament pel GMR Roger Martínez Dias, que substitueix a Hermínia Villena.

 

Declaració institucional pel Dia Internacional de l’Orgull LGTBI

L’alcaldessa Pilar Díaz ha fet lectura de la declaració institucional amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, que fa referència a la pandèmia del Covid-19 que l’any 2020 “ha provocat una crisi econòmica i social i ha deixat en situació d’encara més vulnerabilitat a molts col·lectius, un d’ells l’LGTBI”. Així mateix, es subratlla que “Esplugues continua lluitant des del Servei d’Atenció Integral, servei municipal específic per a la sensibilització sobre els drets LGTB+ i per a l’acompanyament de persones del col·lectiu, i d’una forma transversal des del tots els seus departaments, per a construir una societat lliure de lgtbifòbia. Un any més, l’Ajuntament d’Esplugues segueix amb el compromís de donar suport i visibilitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere i la lluita perquè cada persona pugui viure la vida que desitja amb llibertat i igualtat. A la nostra ciutat no només hi cap tothom, si no que necessitem de la diversitat i pluralitat que la caracteritza per a construir la ciutat que volem: la de totes i tots”.

 

Modificació de crèdit

El ple ha aprovat un expedient de modificació de crèdit del Pressupost Municipal en vigor per cobrir despeses ordinàries i projectes d’inversió. Es doten crèdits extraordinaris per un import d’1.296.159,23 €, se suplementen crèdits per un import d’1.451.022,54 € i es donen de baixa 743.524,27 €. El seu import total suposa un increment de la capacitat de despesa de 2.003.657,50 €. Hi han votat a favor tots els grups exceptuant el GMR que s’ha abstingut.

El finançament es realitza amb 1.609.154,45 € de romanent líquid de tresoreria per a despesa general i amb 41.299,68 € de romanent líquid de tresoreria per a despeses amb finançament afectat obtinguts de la liquidació del pressupost de 2020, a l’empara de la suspensió de les regles i que comporten que el superàvit no s’hagi de destinar a amortitzar deute, amb 250.000 € d’ingressos patrimonials, 58.203,57 € de subvenció de la Diputació de Barcelona per al Pla General d’inversions i 45.000 € per subvenció de l’AMB.

Les modificacions de crèdit del pressupost ordinari són d’un import net de 739.441,42 € i tenen com objectiu ajustar el crèdit inicial aprovat en el pressupost 2021 a les necessitats reals de despesa transcorregut la meitat de l’exercici. Els ajustos més significatius són:

· Enderroc mercats provisionals: 325.000 €.
· Ampliació de diverses partides de conservació i manteniment: 180.000 €.
· Diverses partides d’honoraris professionals: 166.000 €.
· Ajust dels programes relacionats amb el Pla de reconstrucció Covid-19 en funció de les sol·licituds rebudes de subvencions a empreses i autònoms  amb un increment de 160.000 € i 60.000 € en projectes d’emprenedoria.

Els crèdits vinculats a projectes d’inversió s’incrementen per un import total net de 1.224.216,08 €.

Descripció

Import

Adquisició habitatge HPO per tempteig i retracte

250.000,00

Reurbanització Parc dels Caps Grossos

230.000,00

Millores en diferents escoles municipals

178.412,71

Projecte Museu Pujol i Bausis

154.117,64

Reparació col·lector carrer l’Església

122.500,00

Complement obres Casal Robert Brillas

68.000,00

Adquisició vehicles i maquinària brigada

62.000,00

Elaboració Pla d’ombres a l’espai públic

60.000,00

Actuacions d’eficiència energètica

60.000,00

 

Inscripció del Museu Can Tinturé al Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya

El Museu Can Tinturé s’inscriu en el Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya, una vegada des dels serveis municipals s’han impulsat les actuacions necessàries per a la seva inscripció, donant compliment a les determinacions de la Llei de museus.

L’Ajuntament va impulsar la creació d’un espai museístic a l’edifici municipal de Can Tinturé per fer accessible al públic la Col·lecció de Rajola de mostra Salvador Miquel. Aquest espai es va obrir al públic el 7 de maig de 2003 i s’ha consolidat com a referència cultural i veritable museu del municipi, de llarga tradició ceramista.

Per fer efectiva la inscripció en aquest registre, el ple ha aprovat per unanimitat la creació del Museu Can Tinturé; ha adscrit al Museu la gestió de  Col·lecció Salvador Miquel que ja consta degudament registrada i inventariada,  i d’altres col·leccions de béns mobles recollits a l’expedient; ha aprovat l’organigrama de funcionament i ha nomenat la direcció del museu.

 

Mocions al plenari

S’ha desestimat la moció d’EeCP de rebuig a l’ampliació de la tercera pista de l’aeroport de Barcelona - El Prat. Hi han votat a favor GMR i EeCP, en contra PSC i PP i s’ha abstingut Cs.

No ha prosperat la moció del GMR relativa a l’estabilització dels empleats i empleades públiques interines de llarga durada. Hi ha votat a favor GMR, en contra PSCi PP, mentre que s’han abstingut Cs i PP.

S’ha aprovat la moció del PSC, EeCP i Cs per requerir al nou Govern de la Generalitat que resolgui les polítiques públiques i deutes pendents amb els municipis i el món local, el seu ‘deute ciutadà’. Hi han votat a favor tots els grups, a excepció del GMR que ha votat en contra.

 

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B