Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple juliol: Esplugues regula els habitatges turístics per preservar els drets del veïnat

19 de juliol del 2018

En la sessió del ple ordinari del dimecres 18 de juliol s’ha aprovat inicialment la modificació de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità relatives a les disposicions sobre habitatge d’ús turístic al municipi, amb l’objectiu de regular i racionalitzar la implantació dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT). S’ha aprovat amb els vots a favor del PSC, ERC, PP, PDeCAT, la regidora no adscrita Laura Benito i el regidor no adscrit Albert Comellas; i s’han abstingut Cs, ICV, CUP i Canviem Esplugues.

Es tracta d’evitar les incidències negatives en la qualitat de vida de la ciutadania d’Esplugues, així com també preservar la convivència pacífica i harmònica entre les persones residents i les persones que estan de pas temporal per la ciutat. En concret es modifica l’article 277 de les normes urbanístiques per incorporar-hi el concepte d’Habitatge d’Ús Turístic (HUT) per al terme municipal i s’introdueix el concepte i definició d’habitatge d’ús turístic, amb una remissió a la definició que d’aquest concepte en fa la normativa sectorial aplicable. Així mateix, s’introdueixen les condicions que, a nivell de paràmetres bàsics urbanístics i d’altre tipus, hauran de complir els HUT, considerats com a ús residencial, i no com a ús d’habitatge.

La nova normativa contempla que l’Ajuntament exigirà un canvi de llicència per convertir-se en habitatge turístic, fet quer li permetrà guanyar un control en tots aquells habitatges que vulguin canviar d’ús. També caldrà una autorització expressa de la comunitat de veïns per majoria, regula la densitat per limitar el nombre d’HUT que hi poden haver a cada zona i defineix que en un mateix bloc d’habitatges com a màxim se’n podran destinar un 20% a HUT.

A Esplugues, actualment consten com HUT legalitzats: 1 tramitat i legalitzat l'any 2014 i 2 HUT tramitats i legalitzats l'any 2016. De l'any 2017 hi ha 9 expedients més en tràmit.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha explicat l’equip de govern ha complert amb el seu compromís de regular els habitatges d’ús turístic en un termini d’un any, perquè hi havia una necessitat i també “perquè en l’últim any s’han produït un increment de sol·licituds, per tant era pertinent regular-ho”. Sanz ha remarcat que la voluntat de la normativa és “possibilitar que es pugui produir aquesta activitat per l’interès privat, que és legítim, però també regular-ho amb la idea inicial de restricció, bàsicament per intentar preservar els drets dels veïns i veïnes de la ciutat i evitar aquelles molèsties i l’impacte que es pugui produir en termes de mobilitat o cohesió social entre d’altres aspectes”. Al·ludint a que l’oferta d’habitatges de lloguer a Esplugues no és molt alta, ha dit que “també havíem de preservar que els que hi ha a disposició es dediquin a habitatges de lloguer per residir habitualment, i també intentar evitar que es produïssin situacions de mobbing immobiliari en habitatges on hi resideixen persones habitualment per destinar-los a habitatge turístic”.

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha dit que “estem a favor de la regulació d’aquesta activitat, perquè s’ha de permetre aquest tipus d’activitat sense perdre de vista la possible afectació que pugui tenir per a l’escassa oferta de lloguer que tenim a Esplugues”. Ha afegit que van demanar que “es diferenciés entre els habitatges de lloguer que tenen una activitat professional i aquells que són per a un lloguer col·laboratiu. Recolzem que no afecta a aquells ciutadans que per necessitat han de llogar una habitació del seu habitatge”, però troba a faltar que “no vagi acompanyada d’unes normes de bones pràctiques i d’un règim sancionador”.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, ha manifestat que és una normativa “suficientment restrictiva, és cert que hagués pogut ser absolutament restrictiva, haguéssim pogut prohibir els habitatges d’ús turístic, però també ens sembla que havia de preservar l’equilibri en què l’economia col·laborativa pugui tenir lloc, per tant entenem que és adequada”.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha declarat que “el dictamen és un tret de sortida per intentar solucionar la problemàtica existent i real a la nostra ciutat, al conjunt de la província i de Catalunya” i ha afegit que “les mesures que durant l’execució d’aquest dictamen puguin anar sortint o enriquint per millorar les mesures que avui aprovem seran benvingudes i estic convençut que el govern les rebrà amb predisposició per implementar-les”.

La portaveu d’ICV, Estefania Zafra, ha explicat que “degut a la problemàtica per trobar vivenda habitual a la nostra població, aquesta normativa la podem considerar restrictiva, però no tant per votar-la a favor”.

El portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Santi Siquier, ha remarcat que, davant el buit legal existent on l’habitatge turístic no és inclòs, “es proposa usos de no més de 31 dies seguits al llarg de 2 o 3 cops l’any i una sèrie de garanties (...) que creiem que són garanties suficients en aquests moments per a un municipi com el d’Esplugues”. Ha afegit que “creiem que és una proposta bastant encertada, és preventiva, tenim poca demanda, de moment són suficients i si més endavant calgués adequar (...) ja ho faríem”.

La portaveu de la CUP, Anna Coll, ha dit que “hauria d’anar acompanyat de la creació d’un impost en forma de taxa o recàrrec en l’IBI o en el format que es decidís”. Ha afegit que “cal regular-ho per garantir que l’afany especulador no faci encarir encara més el lloguer dels pisos d’Esplugues”.

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha dit que “és un fenomen que afecta les grans ciutats i que està causant problemes” i que “era necessari regular aquesta activitat, perquè és una especulació pura i dura”. També ha afegit que “el dictamen contempla limitacions importants que compartim, però ens hagués agradat que s’hagués donat una altra volta” per limitar més, com ara “major exigència als barris més poblats, La Plana i Can Vidalet”.

La regidora no adscrita Laura Benito ha dit que “és una bona normativa, era necessari regular els habitatges turístics, entre d’altres coses per evitar l’especulació”.

El regidor no adscrit Albert Comellas ha manifestat que “tota normativa es fa amb l’ànim que es pugui complir, i no pas de prohibir amb subterfugis o condicions impossibles. Cal remarcar la decisió política d’evitar una contracció del mercat de lloguer perquè ja és massa petita Esplugues, en compte de donar via lliure sense restriccions a una activitat econòmica turística”.

Préstec amb el programa ‘Crèdit Local’ de la Diputació

S’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups, a excepció  d’ICV i CE que s’han abstingut i la CUP que ha votat en contra, un préstec amb el Banc Sabadell per import de 5.150.000 € en el marc del Programa ‘Crèdit Local’ de la Diputació de Barcelona per finançar programes d’inversió consignats en el pressupost municipal per a l’exercici 2018 i amb un tipus interès Euribor a 3 mesos + 0,584%, a un termini de 10 anys i sense comissions.

Modificació de l’ordenança sobre taxes per a parades i espectacles a l’espai públic

El plenari ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups, a excepció de la CUP que ha votat en contra i la regidora no adscrita, Laura Benito, que s’ha abstingut, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.

La modificació consisteix a incrementar la taxa per m² o fracció al dia de les  autoritzacions per a la instal·lació de circs, teatres i similars (modificar la taxa de 0,44 € a 0,88 € quan la durada de l'autorització és de fins a 10 dies; a partir del dia 11è, la taxa proposada és de 0,83 € per m² o fracció al dia); i incrementar la taxa per a autorització de barraques, casetes de venda, quioscs i similars (es proposa modificar la taxa de 0,44 € a 0,88 € quan la durada de l'autorització és de fins a 10 dies; a partir del dia 11è, la taxa proposada és de 0,83 € per m² o fracció al dia). Així mateix, s'estableix que quan l'autorització s'atorgui a una entitat sense ànim de lucre per a la realització d'activitats sense ànim de lucre, aquesta restarà exempta del pagament si l'autorització és per a un dia. Si l'autorització és per a més d'un dia, tindrà dret a una bonificació del 50% de la quota.

No ha prosperat la moció presentada per C's sol·licitant l'elaboració i aprovació del reglament de segona activitat per als agents de la Policia Local d'Esplugues. Hi han votat a favor Cs, PP i el regidor no adscrit; en contra PSC, ICV, PDeCAT, CUP i CE; i s’han abstingut ERC i la regidora no adscrita.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B