Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple juliol: Aprovada per unanimitat la modificació dels tres sectors industrials

25 de juliol del 2019

En la sessió del Ple ordinari celebrat el dimecres 24 de juliol s’ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) als tres sectors industrials de al ciutat: El Gall, La Plana i Montesa. Després que el 17 d’octubre de 2018, el Ple l'aprovés de manera inicial, ara s'han aprovat provisionalment per unanimitat el document i la seva posterior tramesa al conseller de Territori i Sostenibilitat per a la seva aprovació definitiva, previ informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità. Durant el període d’informació pública, només s’han presentat diversos escrits d’al·legacions en el cas del Gall, que han estat analitzats i informats pel personal tècnic redactor del document i pels Serveis Tècnics municipals i s’han aprovat en la sessió plenària.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha agraït el vot favorable a tots els grups municipals i ha remarcat que l’aprovació dels tres dictàmens “és un element significatiu per a la ciutat, perquè adaptem els nostres polígons industrials als nous requeriments industrials per la banda urbanística, perquè els teníem desfasats”. Ha fet èmfasi en què “d’acord amb les converses que hem tingut amb la Generalitat, som innovadors en l’àmbit industrial a nivell de Catalunya, perquè hem incorporat algunes prescripcions per adaptar-les a les necessitats actual que fins ara no estan implantades a cap municipi, sobretot en l’actualització i modernització dels usos previstos en una zona industrial”. Ha acabat dient que “el que pretenem és que Esplugues tingui activitat industrial i generi ocupació de qualitat”.

El portaveu del Grup Municipal Republicà, Oriol Torras, ha remarcat que “és una molt bona solució, entenem que els polígons industrials urbans s’han de potenciar, no només per qüestions laborals (...) sinó també mediambientals” perquè “com més a prop és el lloc de treball del lloc on viu la gent menys recursos s’han de destinar al transport laboral”.

El portaveu de Ciutadans, Julio Roldán, ha explicat el vot favorable del seu grup dient que “és molt positiu invertir en la modernització dels polígons industrials (...), preparar-los per la competitivitat i atraure noves empreses”.

El portaveu d’Esplugues En Comú Podem (ECP), Jordi Pérez, ha manifestat que “trobem que és bona solució poder defensar els usos industrials de la ciutat (...), ens agradaria que aportessin llocs de treball”.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha dit que “tornarem a votar favorablement” (en al·lusió a la votació inicial d’aquests dictàmens).

Es rescindeix el contracte per a la construcció de l’Auditori

S’ha aprovat iniciar la tramitació del procediment administratiu per a la resolució del contracte d’obres per a la construcció de l’Auditori-Teatre i l’aparcament soterrani a la plaça Catalunya, a instància de l’empresa contractista, Vías y Construcciones SA. Hi han votat a favor PSC, ERC, ECP i PP, mentre que Cs ha votat en contra.

Amb la voluntat de reprendre l’execució de les obres de construcció de l’Auditori-Teatre i l’aparcament a la plaça Catalunya, al novembre de 2018 es van iniciar les actuacions negociadores entre la direcció facultativa municipal i l’empresa contractista per redactar el nou projecte modificat, adaptat a les noves necessitats tècniques i econòmiques que requerien aquestes obres. En el moment de presentar a l’empresa contractista el nou projecte modificat de les obres perquè donés la seva conformitat, aquesta va presentar escrit en el qual instava l’Ajuntament d’Esplugues a l’inici del corresponent expedient per declarar la resolució d’aquest contracte, en no veure satisfetes les seves pretensions econòmiques.

Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança sobre estacionament regulat

D’altra banda, s’ha aprovat per unanimitat la modificació de l’ordenança sobre estacionament regulat i la taxa corresponent per adequar l’abonament de l’estacionament a l’ús de telèfons mòbils i altres instruments telemàtic. D’aquesta manera s’adapten ambdues ordenances que fins ara establien l’obligació de pagament mitjançant les màquines expenedores.

Així mateix, resulta necessària la modificació puntual de l’Ordenança sobre estacionament regulat per incorporar el sistema de control digital de l’ús de les zones de càrrega i descàrrega. Amb aquesta finalitat s’ha procedit a elaborar les propostes de modificació puntual de les dues ordenances. I pel que fa a l’ordenança sobre estacionament regulat s’ha procedit a la simultània integració del text de les modificacions que ara es proposen, amb les dues anteriorment aprovades, per facilitar un únic text refós a l’abast de la ciutadania. A partir d’ara, se sotmet a informació pública les modificacions puntuals i el text refós de l’ordenança per termini de 30 dies hàbils, als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions. Transcorregut el període d’informació pública sense que s’hagi presentat cap al·legació, l’acord d’aprovació inicial s’elevarà a definitiu sense necessitat d’acord exprés.

En aquesta línia, el plenari també ha aprovat per unanimitat modificar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals. S’inclou la possibilitat de fer efectiu el pagament de la taxa mitjançant la utilització dels mòbils i altres instruments telemàtics, la qual cosa comporta l'obtenció del corresponent comprovant digital, a efectes del control del pagament de les zones d'estacionament regulat.

Disposicions sobre habitatges d'ús turístic

El Ple ha aprovat amb els vots a favor de PSC, ERC i PP i l’abstenció de Cs i ECP el text refós de la modificació de l’article 277 de les normes urbanístiques del PGM relatiu a les disposicions sobre habitatges d'ús turístic. El 21 de novembre de 2018, el Ple va acordar aprovar provisionalment la modificació de referència; el 16 d’abril de 2019, el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va resoldre suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació de l’article 277 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, relativa a les disposicions sobre habitatges turístics al terme d’Esplugues, fins a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional, que incorpori dues prescripcions. Per això, s’ha redactat el text refós, incorporant les prescripcions que, una vegada aprovat al plenari, es trametrà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità, per al seu informe previ a l’aprovació definitiva per part del conseller de Territori i Sostenibilitat.

Aprovació provisional de la modificació puntual del PGM de la plaça Santa Magdalena i del parc dels Torrents

D’altra banda, el ple ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups el dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació puntual del PGM d’àmbit discontinu de la plaça de Santa Magdalena i del parc dels Torrents. El 20 de març de 2019, el plenari va acordar aprovar inicialment aquesta modificació i obrir un període d’informació pública d’un mes, en el qual s’han presentat dos escrits d’al·legacions, els quals han estat desestimats.

Modificació sobre la regulació d’habitatges a planta baixa i activitats recreatives musicals

També s’ha aprovat provisionalment amb els vots a favor de PSC, ERC, ECP i PP i el vot en contra de Cs la modificació dels articles 276 i 283 de les normes urbanístiques del PGM relatives a la regulació de l’ús d’habitatge a planta baixa i de les activitats recreatives musicals, amb l’objectiu, d’una banda, de regular la implantació de l’ús d’habitatge a les plantes baixes de les edificacions de la ciutat amb la finalitat de preservar les característiques comercials de diferents eixos comercials consolidats de la ciutat i, d’altra banda, de regular la implantació de l’ús de les activitats recreatives musicals, per evitar conflictes entre aquestes activitats i la ciutadania en general i, al seu torn, les incidències negatives en la qualitat de vida de la ciutadania.

Prèvia a l’aprovació provisional, s’havia aprovat inicialment, sotmès a informació públic, i s’havien informat les al·legacions presentades.

Modificació de crèdits del pressupost municipal

Amb els vots a favor del PSC i l’abstenció de la resta de grups s’ha aprovat la modificació de crèdits del pressupost municipal de l’exercici 2019, que afecta a suplements i crèdits extraordinaris per un import de 3.182.320 € que es financen íntegrament amb baixes de crèdits pel mateix import, la qual cosa no implica augment de capacitat de despesa. El crèdit modificat afecta a despesa ordinària per import de 119.278 € i a despesa d’inversió per valor de 3.063.042 €.

Pagament a proveïdors

S’ha donat compte al ple del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de 2019, d'acord amb la normativa en vigor, que ha estat de 22,81 dies.

Festes locals d’Esplugues per al 2020

El plenari ha aprovat que les dues festes locals per a l’any 2020 seran: l’1 de juny (Segona Pasqua) i el 21 de setembre (Sant Mateu). Hi han votat a favor PSC, Cs i PP, mentre que ERC i ECP han votat en contra.

Pròrroga de la gestió de les llars d’infants municipals

El plenari ha aprovat prorrogar la gestió del servei de les tres llars d’infants Montserrat, Marta Mata i La Mainada, la concessió de les quals es va aprovar el 15 de juny de 2009 per un període de 10 anys (fins 2019). S’ha prorrogat la gestió per a un any. Hi ha votat a favor PSC, Cs i PP, mentre que ERC i ECP s’han abstingut.

Moció sobre el Correllengua

S’ha aprovat la moció presentada pel Grup Municipal Republicà de suport a la 23a edició del Correllengua. Hi han votat a favor tots els grups, a excepció de Cs, que ha votat en contra.

Podeu veure la sessió íntegra del Ple municipal ordinari celebrat el 24 de juliol a l'enllaç https://youtu.be/A7Euk03hElg

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B