Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple febrer: Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora dels mercats ambulants

21 de febrer del 2019

En la sessió del ple ordinari celebrat el dimecres 20 de febrer, s’ha aprovat definitivament i per unanimitat l’ordenança reguladora de la venda no sedentària, és a dir, els mercats ambulants, després del període d’al·legacions una vegada el Ple va aprovar-la inicialment el 17 d’octubre de 2018. Només s’ha presentat un escrit d’al·legacions, sobre la qual els serveis municipals han emès informe amb la proposta d’estimar parcialment les al·legacions formulades i que conté també els ajustos necessaris del text articulat de l’ordenança.

El ple d’octubre del 2018 va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança per a la venda ambulant a la ciutat, que datava de juny de 1994, per adequar-la a la Llei de comerç, serveis i fires i a Decret de venda no sedentària en mercats de marxants. L’ordenança respon a la necessitat d’assegurar que la implantació i el funcionament dels mercats no sedentaris s’integrin en el seu entorn immediat amb el corresponent respecte a la seva capacitat acústica, mobilitat, accessibilitat,  seguretat i qualitat  l’espai públic i del paisatge urbà.

Prèviament, l’Ajuntament va obrir un període de participació pública en el qual es van presentar dos escrits d’aportacions, així com també es va sotmetre a informació pública.

L’alcaldessa ha afegit que “la Diputació de Barcelona ha posat molt interès en aquesta ordenança, que podria esdevenir una ordenança tipus per a la resta de municipis, de la qual cosa ens congratulem”.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha manifestat la satisfacció per haver aprovat l’ordenança, que “només per la seva antiguitat feia palès que era necessari actualitzar-la”, a la vegada que ha remarcat que s’ha aprovat per unanimitat del conjunt del consistori, i que és fruit de “l’acord amb el Gremi de Marxants de Catalunya i els paradistes afectats”. Sanz ha dit que “els mercats ambulants tenen un impacte significatiu a la ciutat i per això cal regular-los i amb el consens dels paradistes”.

Julio Roldán, portaveu de Ciutadans, ha dit que “ens congratulem de la feina que s’ha fet amb el màxim consens possible amb els paradistes”.

El portaveu d’ERC, Oriol Torras, ha explicat que “en el tràmit inicial no vam donar el nostre suport explícit atenent aquestes demandes que hi havia dels professionals”, i que com “ara s’han atès amb satisfacció per a totes les parts votem que sí”.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha votat a favor.

La portaveu d’ICV, Estefania Zafra, ha expressat el vot afirmatiu del seu grup.

El portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), Santi Siquier, ha dit que “veiem bé tant l’estimació com la desestimació per part de l’equip de govern de les al·legacions presentades”.

La portaveu de la CUP, Anna Coll, ha votat a favor.

Julián Carrasco, portaveu de Canviem Esplugues, ha volgut remarcar que “s’han recollit pràcticament tot el que han presentat els paradistes”.

La regidora no adscrita Laura Benito ha votat a favor.

El regidor no adscrit Albert Comellas ha destacat “la solució a les mancances d’accessibilitat per als vehicles d’emergència i dels marxants que neguitejaven els tècnics i polítics del departament de Promoció Econòmica”.

Modificació del PGM del carrer Serra del Montsec

S’ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla General Metropolità del carrer Serra del Montsec, núm. 23-37. Hi han votat a favor PSC, ERC, PP, PDeCAT, CUP i la regidora no adscrita, mentre que s’han abstingut Cs, ICV i Canviem Esplugues; i el regidor no adscrit no ha votat aquest punt.

Aquesta aprovació provisional es fa després que el 21 de novembre de 2018 el ple aprovés aquest dictamen inicialment amb dues condicions que havien de ser incorporades a l’articulat de les normes del document. Transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagin presentat al·legacions, i una vegada s’ha presentat un document que incorpora les dues observacions fetes a l'acord del ple, s’ha aprovat provisionalment, per enviar posteriorment a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità perquè l'informi i l'elevi al Conseller per a la seva aprovació definitiva.

Es tracta de dues finques, ubicades en aquest carrer, on s’hi vol portar a terme una reordenació volumètrica que permeti ampliar la vorera del carrer Serra del Montsec i sigui enjardinada amb arbrat, a la vegada que facilita la connexió de les diferents zones verdes i places que configuren aquesta part del barri i, especialment, al llarg del carrer. També s’aconsegueix millorar el paisatge urbà, amb l’enderroc d’un immoble existent d’ús industrial ja obsolet i l’ocultació de dues grans parets mitgeres.

Pla Especial d’equipaments de l’av. Jacint Esteva Fontanet

S’ha aprovat el dictamen del Text refós del Pla especial d’equipaments de l’Avinguda Jacint Esteva Fontanet, núm. 105, promogut per l’Associació Cultural Col·legi Alemany San Alberto Magno. Hi ha votat a favor PSC, Cs, ERC, PP, PDeCAT i la regidora no adscrita; s’han abstingut ICV, CUP i CE; el regidor no adscrit no ha votat.

El 20 de juny de 2018, el ple va aprovar provisionalment el Pla Especial d’Equipaments de l’Avinguda Jacint Esteva Fontanet 105, promogut per l’Associació Cultural Col·legi Alemany San Alberto Magno, i el va trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità va acordar a l’octubre de 2018 aprovar-lo definitivament, tot i demanant la presentació d’un text refós que havia d’incorporar tres prescripcions. El document ja ha estat presenta, i ha estat informat favorablement pels serveis tècnics municipals, vist que ha incorporat les prescripcions de la Comissió Territorial d'Urbanisme. Una vegada aprovat al plenari, s’enviarà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità per a la seva aprovació definitiva.

Modificació dels preus públics d’ús de l’Espai Baronda i de l’aparcament soterrani

El plenari ha aprovat la modificació de l’Annex de l’Ordenança número 12, reguladora de preus públics  per a l’ús de l’Espai Baronda, així com també les excepcions i bonificacions i l’ús de les 17 places d’aparcament soterrani. Hi ha votat a favor tot el consistori, a excepció de Cs que ha votat en contra.

Lloguer dels següents espais de l'edifici municipal La Baronda:

-Espai A (182,64 m2) 47,98 €/h
-Espai B (276,76 m2) 69,53 €/h
-Espai C (363,86 m2) 95,57 €/h

Es preveu una bonificació del 50% sobre la totalitat dels preus públics establerts per al lloguer dels diferents espais de l’edifici Baronda quan el subjecte passiu siguin les empreses a les quals s'hagi atorgat llicència per a la utilització privativa dels espais.

També s’ha aprovat una nova taxa  pel servei de pàrquing de vehicles de visitants de les empreses a les quals s'hagi atorgat llicència per a l'ocupació d'algun dels espais de l’A a l’E de l'edifici Baronda. En concret aquest servei s'estableix per a 19 places de pàrquing i l'import de la taxa es troba en funció de la durada de l'ocupació. Hi ha votat a favor tot el consistori, a excepció de Cs que ha votat en contra.

Aprovació de preus públics de la Deixalleria Fontsanta

S’ha aprovat amb els vots a favor tot el consistori, a excepció de Cs que ha votat en contra, l'actualització dels preus públics de la Deixalleria Mancomunada de la Fontsanta, gestionada pels ajuntaments d'Esplugues i Sant Joan Despí, de conformitat amb l'acord aprovat per la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Aprovació d’un expedient de reconeixement de crèdit

S’ha aprovat amb els vots a favor de tots els regidors i regidores, a excepció del grup d’ICV que s’ha abstingut, reconèixer les obligacions derivades de les despeses realitzades en passats exercicis econòmics per un import de 141.891,35 € i imputar les esmentades obligacions a les partides pressupostàries corresponents de l’estat de despeses del pressupost vigent.

El plenari també ha donat compte del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2018, ja que el període mitjà de pagament ha estat durant el quart trimestre de 2018 de 23,75 dies.

Adhesió a la Red de Ciudades por la Bicicleta

El plenari ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de la CUP, la regidora no adscrita i el regidor no adscrit, adherir-se a la Red de Ciudades por la Bicicleta una associació d’àmbit estatal, creada el 2009, que promou la generació d'una dinàmica entre les ciutats espanyoles per facilitar, fer més segura i desenvolupar la circulació en bicicleta, especialment en el medi urbà.

L’Ajuntament d’Esplugues també aposta per promoure un transport més respectuós amb el medi ambient, fomentant mitjans de transport menys contaminants, recuperant l'espai públic per a usos socials i de convivència, aportant més seguretat en els desplaçaments, incrementant la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i configurant un model de transport més eficient.

Amb l’adhesió i ’aprovació dels estatuts es vol compartir i intercanviar experiències en l’àmbit de la mobilitat sostenible i desenvolupar estratègies i sinèrgies per promoure l’ús de la bicicleta.

Moció sobre el servei de pediatria als ambulatoris

S’ha aprovat per una àmplia majoria una moció del PSC, que també han subscrit Cs, CE i la regidora no adscrita, per garantir el servei de pediatria als centres d'atenció primària. Hi ha votat a favor tot el consistori, a excepció del regidor no adscrit que s’ha abstingut. Amb la moció s’insta al Govern de Catalunya a realitzar un estudi de totes les Regions Sanitàries sobre les necessitats de pediatres d’Atenció Primària; establir les accions i un calendari per reposar i donar de l’especialitat de Pediatria als CAPs; així com també deixar de concentrar serveis i facilitar la permanència dels i les especialistes a l’atenció primària.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B