Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica ple febrer 2022: S’aprova una modificació de crèdit per destinar 10,8 milions d’euros en millores a la ciutat i serveis a la ciutadania

17 de febrer de 2022

En el ple municipal d’Esplugues celebrat aquest dimecres 16 de febrer –novament, de forma telemàtica per la situació de Covid-19, emès en directe per xarxes i pel web municipal-, s’ha aprovat una modificació de crèdit del Pressupost municipal en vigor amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Ciutadans (Cs) i Esplugues En Comú Podem (EeCP) i l’abstenció de Grup Municipal Republicà (GMR) i Grup Municipal Popular (GMP), pel qual es doten crèdits extraordinaris per import de 5.342.596,55 €, se suplementen crèdits per import de 5.516.823,28 €. L’import total és de 10.859.419,83 €.

El finançament del crèdit, fins a un import de 10.359.419,83 €, es realitza amb romanent líquid  de tresoreria per a despesa general obtingut de la liquidació del Pressupost de 2021, a l’empara de la suspensió de les regles i que comporten que el superàvit no hagi de destinar-se a amortitzar deute. El finançament de l’import restant, de 500.000 €, es realitza mitjançant ingressos de patrimoni municipal del sòl.

Les modificacions de crèdit del Pressupost ordinari ascendeixen a 1.375.740,11 € i tenen com objectiu ajustar el crèdit inicial aprovat en el Pressupost 2022 a les necessitats reals de despesa que, un cop liquidat el Pressupost municipal de l’exercici 2021, poden ser finançades amb el romanent líquid de tresoreria per a despesa general obtingut. Els ajustos més significatius efectuats en els crèdits inicials del Pressupost 2022, pel que fa a despesa ordinària, són els següents: indemnitzacions mercats municipals: 450.000 €; honoraris professionals d’Urbanisme: 215.000 €; projectes de dinamització del comerç: 188.039,14 €; projectes de digitalització del comerç: 52.047,96 €.

Pel que fa a les modificacions de crèdit que afecten a despeses de capital ascendeixen a 9.483.679,72 €. Les principals són les expropiacions de 2022: 2.830.114,82 €; quotes d’urbanització de l’ARE Montesa: 774.871; adquisició d’habitatge d’HPO per tempteig i retracte: 500.000 €; programa de millora de barris 2022: 500.000 €; renovació de voreres de l’avinguda de Cornellà: 500.000€; reforma del carrer Joan Corrales: 450.000 €; transferència de l’AMB per a la millora del parc de Can Vidalet: 284.000 €; equips per a processos d’informació: 270.000 €; Pressupost Participatiu 2022: 236.000 €; i millora i adequació de les escoles públiques 2022: 180.000€.

L’alcaldessa Pilar Díaz ha manifestat que aquesta modificació de crèdit suposa “un canvi, perquè abans de la suspensió de les regles fiscals, el resultat positiu només el podíem destinar a amortitzar préstecs o bé a inversions financerament sostenibles. L’aixecament de les regles fiscals i el fet que, des de totes les administracions, encara estem combatent la pandèmia però també començant els plans de reconstrucció i resiliència molt en sintonia amb el que ens indica Europa, ens permeten fer modificacions de crèdit que també conté despeses ordinàries, i no exclusivament projectes d’inversió”.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, en nom del govern municipal el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Eduard Sanz, ha remarcat que “aquesta modificació de crèdit ens permetrà respondre als compromisos adquirits amb la ciutadania a través del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i ha posat en valor algunes de les actuacions contemplades en aquesta modificació de crèdit, amb un alt component social, com ara l’adquisició d’habitatge.

El portaveu del Grup Municipal Republicà (GMR), Oriol Torras, ha dit que el seu grup s’abstenia.

La portaveu de Ciutadans (Cs), Gemma García, ha expressat la satisfacció del seu grup tot dient que “ens alegrem molt perquè hi ha moltes de les coses que vam pactar amb el govern municipal” a l’hora d’elaborar el Pressupost Municipal per al 2022.

La regidora d’Esplugues En Comú Podem (EeCP), Lola Castro, ha explicat el posicionament favorable en aquest dictamen, en la línia del vot favorable per aprovar el Pressupost Municipal per al 2022; ha fet referència als acords als quals van arribar amb el govern municipal amb qui comparteixen donar “prioritat a les polítiques que milloren la vida dels nostres veïns i veïnes i reivindiquem també els drets socials com una eina fonamental del govern municipal”.

El portaveu del Grup Municipal Popular (GMP), Marcos Sánchez, s’ha abstingut.

 

Declaració institucional sobre el 8 de Març: ‘La transformació feminista ja ha començat i és imparable’

“La transformació feminista ja ha començat i és imparable, perquè els feminismes són el moviment sociopolític més potent i transversal que hi ha actualment a escala global. La plena garantia dels drets humans de les dones no pot esperar més (...) El reclam històric de justícia, equitat i llibertat ha de fer-se realitat avui. Ho volem ara”. La sessió plenària ha començat amb aquesta reivindicació inclosa a la declaració institucional que ha llegit l’alcaldessa Pilar Díaz, amb motiu de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

La declaració recull que calen “polítiques públiques per impulsar una veritable transformació feminista que, posant la vida al centre, adreci les necessitats pràctiques més immediates (de cures o d’usos del temps, entre d’altres) i que, simultàniament, impulsi canvis estructurals per enderrocar el patriarcat (com, per exemple, la redistribució del treball remunerat i no remunerat o la plena garantia del dret al propi cos). Polítiques públiques que siguin un dic de contenció davant la presència creixent del feixisme i d’altres moviments antidrets i antigènere, tant a Catalunya com a escala global. El feminisme és llibertat”.

Així mateix s’afirma que “la transformació feminista ha de suposar també una nova forma de fer política, més democràtica i participativa, en què les polítiques públiques siguin el resultat d’una interlocució real amb entitats i col·lectius, especialment d’aquells que defensen la justícia social en totes les seves expressions, amb l’objectiu de dissenyar conjuntament un nou contracte social que permeti viure vides lliures i dignes a tothom. Una forma de fer política també en què les institucions dels diferents àmbits territorials col·laborin i cooperin per fer efectius els drets ja assolits i per impulsar nous drets feministes”.

 

Passera per al ‘Pediatric Cancer Center’

El plenari ha aprovat per unanimitat l’atorgament d’una concessió administrativa directa a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu per a la utilització privativa d’una porció de domini públic sobre el carrer Santa Rosa, un pas previ i necessari per portar a terme la instal·lació de la passera de connexió entre els dos edificis, l’actual Hospital de Sant Joan de Déu i el ‘Pediatric Cancer Center’ que s’està construint.

El 20 d’octubre de 2021, el Ple va declarar l’oportunitat i conveniència d’atorgar un dret d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, de forma directa, sobre una porció del carrer Santa Rosa d’aquesta ciutat, per a la construcció d’una passera que faciliti la circulació de persones entre l’actual Hospital de Sant Joan de Déu i el ‘Pediatric Cancer Center’, d’acord amb l’única petició presentada per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, i es van aprovar els plecs reguladors de la concessió. Així, s’atorga un dret d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa de forma directa sobre un àmbit de 54 m² del carrer Santa Rosa per construir-hi la passaré que permetrà un trànsit còmode i directe de les persones entre els dos edificis.

 

Creació de la nova regidoria de Transparència, Integritat i Govern Obert

S’ha donat compte del decret de l’Alcaldia núm. 192/2022 de data 21 de gener de 2022 pel qual es modifica l’organigrama polític de l’Alcaldia creant una nova regidoria de Transparència, Integritat i Govern Obert i delegant aquestes competències en la regidora Claudia Acebrón, que deixarà d’exercir les funcions d’adjunta a l’Alcaldia en matèria de Polítiques de Dones i Reforma Horària.

 

Liquidació del Pressupost 2021

El plenari ha donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2021, els aspectes més rellevants del qual són que hi ha hagut un resultat pressupostari ajustat, de 14.592.982,15 €; el romanent de tresoreria ha estat del 42.718.722,51 €, dels quals 6.464.345,37 € corresponen a romanent de tresoreria afectat, 9.655.574,16 € a provisió per a saldos de dubtós cobrament i 26.598.802,98 € a romanent de tresoreria per a despesa general. Així mateix, les regles fiscals han estat suspeses per a l’exercici 2021.

També s’han presentat els resultats en el compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en termes del Sistema Europeu de Comptes, que reflecteixen que s’obté una capacitat de finançament de 9.091.356,82 €. El volum de deute viu a 31 de desembre de 2021 és de 17.631.050,29€, que representa un 35,90% dels ingressos ordinaris de 2021. Pel que fa a la regla de la despesa, la despesa computable a l’exercici de 2021 s’ha incrementat un 15,23 %, que equival a un augment de 5.328.768,52 € en relació amb la despesa computable de l’exercici 2020. Per últim, es dona compte de l’estat d’execució dels projectes d’inversions financerament sostenibles i de l’acompliment dels criteris que els regulen.

 

Període de pagament a proveïdors

S’ha donat compte del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al 4t trimestre de l’exercici 2021, d'acord amb la normativa en vigor, que ha estat de 5,49 dies. Així mateix, s’ha donat compte  del compliment de la normativa sobre morositat corresponent al 4t trimestre de l’exercici 2021, que estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i reflecteix que es compleix amb els terminis sobre morositat en el pagament a proveïdors, destacant les següents dades: el període mitjà de pagament ha estat de 19,48 dies; el nombre de pagaments realitzats ha estat de 2.786; i l’import de pagaments realitzats ha estat de 7.791.212,60 €.

Així mateix s’ha donat compte de l'informe anual de morositat de l'exercici 2021, d’acord amb la  Llei d’impuls de la factura electrònica que estableix que, anualment, l’òrgan de control intern elaborarà un informe sobre el compliment de la normativa en matèria de morositat i aquest informe serà elevat al plenari. A l'exercici 2021 s´ha informat trimestralment del període mitjà de pagament:

Exercici  2021

1r Trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre

4t Trimestre

Període Mitjà de Pagament (PMP) (en dies)

26,81 dies

29,78 dies

33,67 dies

19,48 dies

 

Comptes justificatius dels grups municipals en el mandat 2015-2019

El plenari ha aprovat per unanimitat els comptes de tots els grups municipals que configuraven el consistori en el mandat 2015-2019 (PSC, Cs, ERC, PP, ICV, PDeCAT, CUP i Canviem Esplugues), una vegada realitzades les tasques de comprovació per part dels serveis municipals i a la vista dels informes incorporats als diferents expedients.

 

Conveni d’adhesió a la Xarxa d’espais de Memòria Democràtica de Catalunya

D’altra banda, s’ha aprovat per unanimitat l’adhesió a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, d’acord amb la petició que va fer l’Ajuntament el passat desembre d’adhesió a aquesta xarxa amb el vincle de secció incorporant l’espai de la bateria antiaèria de Sant Pere Màrtir. Així mateix, s’ha aprovat el conveni que regula la participació de l’Ajuntament en aquesta xarxa. La regidora delegada de Cultura i Memòria Històrica, Maribel Aguilera, serà qui representarà l’Ajuntament en aquest òrgan.

 

SESSIÓ PLE FEBRER 2022

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B