Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

El Ple dona compte del cartipàs municipal i aprova el calendari de sessions, les atribucions de la Junta de Govern i les retribucions dels regidors i regidores

4 de juliol del 2019

En la sessió del ple extraordinari celebrat el dimecres 3 de juliol –el primer una vegada constituït el nou consistori de l’actual mandat-, s’ha donat compte de la delegació de funcions efectuades per l’alcaldessa, Pilar Díaz, que defineixen el cartipàs municipal, segons el qual l’alcaldessa està al capdavant de l'àrea de Serveis Generals i Govern Obert; Eduard Sanz, de Territori i Sostenibilitat; Sara Forgas, de Drets Socials, i Montse Zamora, de Drets Civils i Ciutadania. Hi ha quatre tinents d’alcaldia: Eduard Sanz, 1r tinent d’Alcaldia; Sara Forgas, 2a tinenta d’Alcaldia; Montse Zamora, 3a tinenta d’Alcaldia; i Oliver Peña, 4t tinent d’Alcaldia. Les quatre grans àrees municipals s'expliquen a continuació:

Si bé en l'anterior mandat hi havia l’àmbit de Recursos Generals i Econòmics, al capdavant del qual es trobava la mateixa alcaldessa, ara passa a denominar-se Àrea de Serveis Generals i Govern Obert. Igualment liderat per Pilar Díaz, aquesta àrea engloba des de Serveis Econòmics i Policia Comunitària fins a Economia i Treball (la regidora serà Montse Zamora), Comerç i Consum (Manel Pozo), Usos de l'Espai Públic i Protecció Civil (Javier Giménez), Turisme (Maribel Aguilera) i Organització i Recursos Humans, al capdavant del qual ha estat designat una de les noves incorporacions del govern municipal, Oliver Peña, que és a més quart tinent d'Alcaldia.

La resta d'àrees estan liderades pels altres tres tinents d'Alcaldia. El primer, Eduard Sanz, repeteix al capdavant de Territori i Sostenibilitat, àrea que inclou també la regidoria de Transició Ecològica i Benestar Animal (Oliver Peña). A més, aquesta àrea inclou les diverses regidories de barri: Eduard Sanz es fa càrrec de les de La Miranda, La Mallola, Finestrelles i Ciutat Diagonal; Oliver Peña, de Can Vidalet; Manel Pozo, de la Plana, Montesa, Centre i El Gall, i Javier Giménez, de Can Clota.

L'anterior àmbit d'Acció Social i Ciutadania es divideix en les àrees de Drets Socials, la responsabilitat recau en la segona tinent d'Alcaldia, Sara Forgas; i de Drets Civils i Ciutadania, sota la direcció de la tercera tinent d'Alcaldia, Montse Zamora. Sara Forgas continua com a regidora de Polítiques de Família, de Gent Gran i de Salut, i assumeix també Polítiques d'Infància; Eduard Sanz, de Polítiques Socials d'Habitatge; Montse Zamora, d'Esports; i Maribel Aguilera, de Cultura. Per la seva banda, Montse Pérez assumeix la regidoria d'Educació; Oliver Peña, d'Interculturalitat i Nova Ciutadania; Joan Marín, de Polítiques de Joventut i Intercanvis Internacionals, i Claudia Acebrón, de Drets Civils, Cooperació al Desenvolupament i Promoció de la Pau.

D'altra banda, les regidories estratègiques com polítiques de Dones i Innovació segueixen sent assumides per Pilar Díaz, així com Participació per Montse Zamora, mentre que Comunicació recau en Sara Forgas.

Pel que fa a la Junta de Govern Local, òrgan de gestió setmanal encarregat de contractacions administratives d'obres, serveis i subministraments que no superin certs imports i de determinades llicències, entre altres atribucions, està integrada per l'alcaldessa, els quatre tinents d'Alcaldia i els regidors Manel Pozo i Maribel Aguilera.

Calendari de sessions plenàries i de Junta de Govern Local

En la sessió plenària s’ha aprovat per unanimitat l’establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local, de manera que el Ple celebrarà les sessions ordinàries amb periodicitat mensual el tercer dimecres hàbil de cada mes a les 6 de la tarda; en cas que el tercer dimecres fos inhàbil, es traslladarà la sessió ordinàriament al primer dimecres hàbil següent. Durant el mes d’agost no se celebraran sessions. Pel que fa a la Junta de Govern Local, se celebraran sessions ordinàries amb periodicitat setmanal.

Constitució de les comissions informatives

S’ha acordat amb el vot favorable de tots els grups, excepte Cs que s’ha abstingut, la constitució de la Comissió Especial de Comptes, a la qual correspon l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació, així com també les tres Comissions Informatives Permanents: Territori i Sostenibilitat, Serveis Generals i Govern Obert, i Drets Socials, Civils i Ciutadania.

Cada comissió estarà formada per un total de deu membres representants de la totalitat de grups municipals, sobre la base de la seva representativitat al Ple de l’Ajuntament i, en concret: PSC, 5 membres; Grup Municipal Republicà, 2 membres; Cs, 1 membre; ECP, 1 membre; i PP, 1 membre.

Constitució dels grups municipals

El ple ha donat compte de la constitució dels cinc grups polítics municipals que configuren el consistori i dels diferents portaveus municipals: Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) amb Eduard Sanz que exercirà de portaveu; Grup Municipal Republicà (GMR), amb Oriol Torras de portaveu; Ciutadans- Partido de la Ciudadanía (Cs), amb Julio Roldán de portaveu; Esplugues En Comú Podem (ECP), amb Jordi Pérez de portaveu; i Partido Popular (PP) amb Marcos Sánchez de portaveu.

Atribucions del ple delegades en la JGL

El ple ha aprovat per unanimitat delegar atribucions del Ple de l’Ajuntament en la Junta de Govern Local en la mateixa línia que en el mandat anterior i es mantenen les delegacions en matèria de béns, de subvencions i d’exercici de les accions administratives i judicials.

Dedicacions i retribucions dels membres de la corporació

D’altra banda, s’ha acordat per unanimitat el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del ple. També s’ha establert el règim de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació. Hi ha votat a favor tots els grups, excepte ECP que s’ha abstingut. En el cas del règim de dedicació exclusiva, s’estableixen cinc càrrecs que comporten la dedicació exclusiva dels membres de la Corporació que els desenvolupin, en aquest cas el de l’alcaldessa i les quatre tinences d’Alcaldia.

Pel que fa al règim de dedicació parcial, s’estableixen les retribucions en funció de les seves característiques i nivell de dedicació que es considera adequat per al seu desenvolupament, diferenciant entre 80 hores, 50 hores i 25 hores de dedicació. La dedicació parcial de 80 hores mensuals, s’estableix per a les regidores o regidors que assumeixen funcions delegades per l’Alcaldia en matèries de la seva competència i que siguin membres de la Junta de Govern, i en cas que aquests regidors i regidores delegats no formin part de la Junta de Govern, es mantindrà la mateixa dedicació parcial, però amb una retribució: La dedicació parcial de 50 hores mensuals, es contempla per als 4 portaveus dels grups municipals, mentre que la dedicació parcial de 25 hores mensuals és per als regidors i regidores que no assumeixen funcions delegades i no s’acullen a règim d’assistències.

Així mateix, s’han aprovat les assignacions per l’assistència efectiva als òrgans col·legials: ple de la corporació, Junta de Govern, Comissió Informativa i Junta de Portaveus, així com també les assignacions mensuals als grups municipals i les assignacions mensuals fixes per a cadascun dels membres dels grups municipals.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B