Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple desembre: Aprovació provisional del planejament que permetrà, si escau, la construcció de nous aparcaments al subsòl de zones verdes

21 de desembre del 2017

En la sessió del ple ordinari del dimecres 20 de desembre s’ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla General Metropolità, per possibilitar en el futur, si escau, la construcció d’aparcaments al subsòl de zones verdes de la ciutat. S’ha aprovat amb els vots a favor de tots els regidors i regidores assistents, a excepció del grup municipal d’ERC que s’ha abstingut. L’objectiu municipal és facilitar la generació de noves places d’aparcament en concessió per satisfer les necessitats actuals i futures compensant aquells sectors de la ciutat ja consolidats amb dèficit d’aparcament públic. Es tractaria sempre d’aparcaments al subsòl de zones verdes, que hauran de mantenir el caràcter de jardí o plaça enjardinada en la seva superfície superior.

Les onze zones verdes que es concreten són: plaça Santa Magdalena, jardí de Marie Curie, El Suís-Can Rocabert, parc del Pou d’en Fèlix, jardí Àngela Pagès, Tres Molinos, Pla Parcial El Gall (superfície delimitada pels carrers Gaspar Fàbregas, Gall i Baronessa de Maldà), plaça Gandhi, parc de la Fontsanta, i dos trams de la rambla del Carme (tram superior tocant al Mercat La Plana, i tram inferior en la confluència amb el carrer St. Antoni Ma Claret).

El 18 d’octubre de 2017, el Ple de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat va acordar aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ús d’aparcament al subsòl de zones verdes i obrir un període d’informació pública d’un mes. En el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al•legació i, a partir d’ara, una vegada aprovat al plenari, es farà arribar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità per a la seva aprovació definitiva.

Accessibilitat a la residència geriàtrica Fèlix Llobet

També s’ha aprovat de forma provisional, amb els vots a favor dels regidors i regidores assistents, a excepció d’ERC que s’ha abstingut, la tercera modificació del Pla especial d’equipaments del sector delimitat per l’avinguda Isidre Martí i els carrers Lluís Millet, Dr. Ramon Turró i Josep Rodoreda, que promou la Fundació Privada Casal dels Avis d’Esplugues per destinar-ho a residència geriàtrica. Aquesta modificació ja va ser aprovada inicialment per la Junta de Govern Local del 22 de setembre d’enguany.

Amb l’aprovació d’ara s’adapten els paràmetres urbanístics del Pla especial vigent a les noves necessitats de l’equipament de l’actual Residència geriàtrica Fèlix Llobet, pel que fa a l’adaptació de l’immoble als requeriments de la nova normativa sectorial aplicable en matèria d’accessibilitat.

El document ha estat sotmès a informació pública i no s’ha presentat cap al•legació, motiu pel qual s’aprova provisionalment per tal de trametre’l a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità per a la seva aprovació definitiva.

Servei mancomunat de la deixalleria de la Fontsanta

L’Ajuntament ha requerit la constitució de la garantia definitiva i resta de documentació necessari per al contracte de la gestió, mitjançant concessió administrativa, del servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, corresponent als ajuntaments d’Esplugues i Sant Joan Despí. S’ha aprovat per unanimitat.

Per adjudicar la concessió del servei a l’’oferta més avantatjosa que ha presentat SOLIDANÇA TREBALL EI, S.L., ara es requereix que presenti la documentació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i la documentació que acrediti la capacitat i solvència exigida, i dipositi en la Tresoreria municipal la garantia definitiva.

Modificació del reglament de lloguer d’habitatges per a joves

El plenari ha aprovat per unanimitat la modificació puntual del reglament d’adjudicació d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer per a joves a la ciutat. Alguns dels contractes d’arrendament estan propers a finalitzar el seu termini màxim de vigència de vuit anys previst al Reglament.

El ple municipal aprova inicialment una modificació puntual del reglament regulador per atorgar una pròrroga excepcional per un període màxim de sis mesos a aquelles persones arrendatàries que acreditin - mitjançant la signatura de contractes privats de compravenda, contracte d’arres, o disposició de niu habitatge de lloguer - estar en disposició d'accedir a un altre habitatge en aquest període addicional. Ara s’obrirà un període d’un mes d’exposició al públic perquè es puguin formular al•legacions o reclamacions i quedarà aprovat definitivament en cas que no se’n presentin.

La redacció de l’actual reglament no contempla la possibilitat d’una pròrroga excepcional davant aquestes circumstàncies, tot i que aquesta pròrroga no desvirtuaria la finalitat última d’aquests habitatges en règim de lloguer per a joves, que ha estat oferir una oportunitat a les persones adjudicatàries de poder independitzar-se i, amb posterioritat, poder accedir a altres habitatges segons les seves necessitats personals.

Acord sobre l’Espai Baronda

També en sessió plenària, s’han aprovat quatre dictàmens relatius a l’Espai Baronda, en concret sobre la compensació de les obres públiques per a la rehabilitació i explotació de l’obra pública de l’edifici, un cop va entrar en liquidació el titular de la concessió, Baronda Futur; un acord amb la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA; un acord amb Caixabank, SA; i un acord amb l’administració concursal de Baronda Futur, SL. S’ha aprovat amb els vots a favor de tots els regidors i regidores, a excepció del grup municipal d’ICV que s’ha abstingut.

L'any 2006 es va procedir a la formalització del contracte i l’empresa concessionària va realitzar de forma efectiva les obres compromeses i va iniciar la seva explotació. Prèviament a la declaració en situació de concurs voluntari de creditors, es va procedir a l’obertura de la fase de liquidació de la concessionària amb efectes de 21 de gener de 2016. Davant aquesta situació, l'Ajuntament es va veure obligat de declarar extingit el contracte i a iniciar el procediment per concretar els efectes de l’extinció, de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent, el que comporta, entre d'altres coses la necessitat de determinar la compensació que correspon abonar per raó de les inversions realitzades per l’execució de les obres, descomptant l'amortització, les deficiències observades, i altres conceptes aplicables, entre els que es troba el propi risc i ventura del contractista.

A la vista de l'informe tècnic incorporat a l'expedient, l'import és de 7.100.000€. Aquest import es destinarà, en primer lloc, a atendre els crèdits hipotecaris que van finançar la major part de les obres. La resta s'haurà de lliurar a l'administració concursal per tal que pugui atendre els crèdits contra la massa de la liquidació.

Vistos els acords assolits amb les entitats de crèdit afectades, es destinaran 3.500.000€ als crèdits de la SAREB i 3.000.000€ al crèdit de CaixaBank. Aquests pagaments comportaran la cancel•lació de les garanties hipotecàries i la liquidació dels drets de les entitats. L'acord amb l'administració concursal restarà condicionada a l'aprovació pel Jutjat Mercantil que instrueix el procediment de liquidació de la concessionària.

Modificació de l’ordenança de servei de grua

D’altra banda, el ple ha aprovat per unanimitat la modificació de l’ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per la retirada i custòdia de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. Es proposa l’ampliació de l'horari nocturn de 6h a 8h del matí per tal d’adequar les taxes amb la facturació del servei de grua, ja que l’import de la facturació del servei fins a les 8h del matí és superior a la diürna.

Pròrroga del conveni sobre integració sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica

S’ha aprovat per unanimitat la modificació i pròrroga del conveni subscrit amb la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues, relatiu a la integració sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica.

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la Fundació privada Asproseat Proa Esplugues tenen formalitzat des de 2001 un conveni per a la realització d’un projecte d’integració sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica, que contempla la realització de tasques relacionades amb el manteniment de les zones verdes, manteniment de la pintura del mobiliari urbà i serveis de suport que es realitzen a la Unitat Tècnica de Serveis Subalterns, i, en tercer lloc, altres serveis de destrucció de documents.

L’objectiu de la modificació és donar cabuda a les hores reals realitzades l’any 2017, respecte el servei de suport a la Unitat Tècnica de Serveis Subalterns, incrementant la subvenció en 27.225 € (corresponents a 2.500 hores laborables més).

Així mateix, s’ha aprovat la pròrroga del conveni fins al 31 de desembre de 2018, establint que la subvenció per a tot l’any 2018 serà de 179.411,74 €, d’acord amb el següent desglossament: treballs manteniment de les zones verdes i tasques de manteniment de la pintura del mobiliari urbà, 102.668,63 €, IVA inclòs; serveis de suport que es realitzen a la Unitat Tècnica de Serveis Subalterns, 75.493,11 €, IVA inclòs; i altres serveis de destrucció de documents: 1.250 €, IVA inclòs.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B