Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple de setembre: L’Ajuntament vol impulsar un nou equipament universitari al carrer Sant Mateu

19 de setembre de 2019

En la sessió del ple ordinari celebrat el dimecres 18 de setembre, s’ha aprovat provisionalment i per unanimitat el Pla especial de concreció d’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la propietat municipal situada al carrer Sant Mateu, núm. 2 qualificada per a equipaments comunitaris de nova creació, clau 7b, amb l’objectiu que en aquesta parcel·la s’hi pugui construir un equipament docent de caràcter universitari que completi l'oferta educativa del municipi.

Amb l’aprovació provisional, el document es trametrà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit Metropolità per a la seva aprovació definitiva.

Durant el període d'informació pública, l'Ajuntament de L'Hospitalet va presentar dos escrits de puntualització i suggeriments, i comptem amb els informes favorables del Departament d'Educació i de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, d'una banda, i de l'Autoritat del Transport Metropolità, de l'altra.

plesetembre2.png

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, en nom del govern municipal el portaveu del PSC, Eduard Sanz, ha remarcat que “l’Ajuntament d’Esplugues ha pres la iniciativa d’impulsar la determinació d’usos d’edificació en aquest solar del darrere de la masia de Ca N’Oliveres” que “ajuden a la formació dels nostres joves i significa un revulsiu en activitat econòmica. És important per completar la dotació del miniclúster que estem treballant i el desenvolupament econòmic de la ciutat”. Sanz ha incidit en la ubicació estratègica del solar tot dient que “estem a tocar de les pistes universitàries i del campus universitari de la UB i ho hem de posar en valor perquè les universitats s’instal·lin a la nostra ciutat”.

El portaveu del Grup Municipal Republicà, Oriol Torras, ha dit que “la melodia fa molt bona pinta, caldrà veure la partitura com es concreta, però d’entrada votem que sí”.

El portaveu de Ciutadans, Julio Roldán, ha manifestat: “veiem bona aquesta iniciativa, és una bona oportunitat, (...) donem la benvinguda a la universitat a Esplugues”.

El portaveu d’Esplugues En Comú Podem (ECP), Jordi Pérez, ha dit que “estem a favor que es destini sòl per a equipament docent i que Esplugues sigui una ciutat universitària” i ha demanat que s’agilitzi la resta de projectes previstos a la zona com són els pisos socials públics.

El portaveu del PP, Marcos Sánchez, ha valorat que “és força positiu que tinguem l’oportunitat de convertir-nos en ciutat universitària i que des d’Esplugues s’ajudi a generar persones més formades i preparades”.

Modificació del contracte de neteja i zones verdes

S’ha aprovat la modificació del contracte del servei de neteja i manteniment de zones verdes de la ciutat sol·licitada per l’actual empresa adjudicatària (MOIX, SERVEIS I OBRES, S.L. en UTE amb TALLER AURIA, S.C.C.L), en base a la diferència econòmica existent entre la massa salarial en matèria de personal respecte de la que va informar l’anterior empresa adjudicatària en el llistat de subrogació de personal i la massa salarial real que tenien els treballadors adscrits al contracte abans del canvi d’empresa. Així mateix, ha sol·licitat incloure dins d’aquesta modificació l’import corresponent a l’increment salarial per aplicació del nou conveni estatal de jardineria.

Revisada la documentació presentada pels serveis tècnics municipals han constatat que existeix una diferència econòmica entre la informació facilitada per l’anterior empresa i la despesa real en concepte de massa salarial per un import anual de 26.242,20 euros, IVA inclòs. Així mateix, s’ha de desestimar la sol·licitud de modificació del contracte respecte a l’increment salarial per aplicació del nou conveni col·lectiu, atès que no és una de les causes reglades en matèria de modificació contractual i aquesta despesa ha de ser assumida íntegrament per la pròpia empresa sense que suposi una despesa addicional a càrrec de l’Ajuntament.

A més, els serveis tècnics municipals proposen la modificació del contracte amb la quantificació de la despesa de manteniment d’una plataforma elevadora de poda i una biotrituradora des del moment que siguin adquirides i adscrites al servei, per un preu anual de 1.397,55 euros i  3.314,19 euros, IVA inclòs, respectivament.

Amb l’execució d’aquestes modificacions es fixa el preu del contracte del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal en 4.859.012,51€ IVA inclòs, el que suposa una modificació del 2,50%.

Hi ha votat a favor PSC, ERC i ECP, mentre que s’han abstingut Cs i PP.

plesetembre8.png

Modificació de l’ordenança de preus de l’Escola Municipal de Música

S’ha aprovat la modificació de l’Ordenança fiscal número 12, epígraf VIII, Ensenyaments complementaris en establiments municipals de l’Escola Municipal de Música, amb l’objectiu de fomentar la participació de l'alumnat a les classes col·lectives mitjançant una tarifa plana, a la vegada que s’han actualitzat els preus públics, s’ha establert una bonificació del 10% en el preu de la matrícula per a famílies monoparentals i nombroses o per a famílies en què hi hagi més d'un membre de la unitat familiar inscrit a l'escola, així com també s’han concretat les especialitats existents en els conjunts i en les formacions de l'escola. S’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups excepte ECP que s’ha abstingut.

Modificació de la taxa d’ús de l’Espai Baronda

S’ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per a la utilització privativa del domini públic de l’Espai Baronda, a fi i efecte d’oferir el servei de pàrquing al personal de l'Ajuntament que té el seu lloc de treball ubicat en aquest edifici. Una decisió que s’ha pres vista l’actual desocupació de les places de pàrquing reservades als visitants de les empreses que actualment ocupen espais a La Baronda. En concret aquest servei de pàrquing s'estableix per a 25 places i l'import de la taxa seria de 360 euros anuals. La proposta ha rebut el suport de tots els grups excepte d’ERC que ha votat en contra.

Estat d’execució del pressupost municipal

El ple ha donat compte de l’estat comptable a data 30 de juny, pel qual en l’execució dels ingressos, s’ha liquidat un 58,05% dels ingressos totals pressupostats, dels quals s’ha recaptat el 50,58%. En relació als ingressos ordinaris, s’ha liquidat el 88,70 % dels previstos, dels quals s’ha recaptat el 48,39 %.

Pel que fa a l’execució de les despeses, s’ha reconegut un 28,00 % d’obligacions respecte a les pressupostades, de les quals s’ha pagat un 96,66 %, i en relació a la despesa corrent, s’ha reconegut un 37,68 %, del qual s’ha pagat el 98,65%, d’ha reconegut un 11,28 % de la despesa d’inversions respecte a la quantitat pressupostada, del qual s’ha pagat un 93,73 %.

En l’execució del pressupost d’exercicis tancats, les obligacions pendents de pagament procedents d’exercicis tancats representen un 8,32 % respecte a les pendents a 1 de gener de 2019. Els drets reconeguts pendents de recaptar corresponents a exercicis tancats representen un 89,89 % respecte als drets pendents a 1 de gener de 2019. Les existències tresoreria ascendeixen a 17.721.124,20 €, mentre que el deute viu de l’Ajuntament ascendeix a  17.931.472,00 €. L’estimació a 31 de desembre de 2019 del deute viu  -tenint en compte el capital a amortitzar fins aleshores i els nous préstecs a formalitzar en el 2019, per finançar inversions- equival a la suma de 17.849.388,56 € que representa un 40,95 % dels ingressos liquidats en l’exercici 2018, molt inferior a allò contemplat per la normativa en vigor per autoritzar nou endeutament.

Aprovació del compte general municipal de 2018

S’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups excepte l’abstenció d’ERC el compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2018, que va ser informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes el  17 de juliol de 2019 i dels criteris comptables que determinen la seva elaboració. L’objectiu del compte general és donar una imatge fidel i complerta de la situació econòmica patrimonial de l’Ajuntament, a 31 de desembre de 2018. Els principals estats comptables són el compte de resultats econòmics patrimonials i el balanç.

El balanç a 31 de desembre de 2018 presenta un actiu total de 137.503.601,99 €, mentre que el passiu és de 25.514.985,71 €. El patrimoni net de l’Ajuntament, calculat per diferència entre l’actiu i el passiu, ascendeix a 115.385.061,81 € a 31 de desembre de 2018. L’anàlisi de l’estructura del balanç evidencia que l’immobilitzat de l’Ajuntament es troba finançat en un 98,17 %  amb recursos propis i que existeix un fons de maniobra de 9.823.492,38 €, que representa un 96,86 % del passiu corrent, fet que garanteix la solvència de l’Ajuntament.

plesetembre9.png

Comptes de Progeser i Asproseat Proa

El ple ha donat compte dels estats financers a data 31 de desembre de 2018 de la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues, SA (Progeser). La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament, el 17 de juliol  passat es va donar per assabentada dels estats financers, que han estat aprovats pel Consell d’Administració de la societat i auditats pel Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A.

D’altra banda, el plenari ha donat compte de les finances de la Fundació Privada Asproseat Proa a data 31 de desembre de 2018, una vegada la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament, en mateixa sessió del 17 de juliol  passat, es va donar per assabentada dels Estats Financers, de la fundació, que han estat aprovats pel Patronat d’aquesta institució i auditats per Alkain i Riba auditors, S.L.

Moció sobre les factures energètiques de famílies vulnerables

S’ha aprovat la moció presentada pel PSC en resposta a les amenaces d’Endesa a les administracions locals relatives a les factures energètiques de les famílies vulnerables. Hi han votat a favor PSC, ERC, ECP i PP, mentre que Cs s’ha abstingut. Algunes de les esmenes presentades per ERC i ECP s’han acceptat per part del grup proposant de la moció.

Moció per la declaració d’emergència climàtica

S’ha aprovat per unanimitat de tots els grups la moció presentada per ECP per la declaració d’emergència climàtica. El grup proposant ha acceptat les esmenes que ha presentat el PSC.

Podeu veure el vídeo complet de la sessió aquí.

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B