Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions

Crònica Ple de març 2022: S’aprova el Pla de mesures antifrau amb l’exigència europea de transparència

17 de març de 2022

En el ple municipal d’Esplugues celebrat aquest dimecres 16 de març, amb la presència del consistori al Saló de Plens municipal, s’ha aprovat per unanimitat el Pla de mesures antifrau per a la gestió dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

L’objectiu d’aquest pla és donar compliment a les exigències comunitàries en matèria de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i el conflicte d’interessos que es configura com a obligatori en l’Ordre ministerial HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

L’Ajuntament va formalitzar el seu compromís mitjançant una declaració institucional adoptada per decisió unànime del ple del passat 19 de gener de 2022. En execució de les previsions efectuades en aquesta declaració institucional, s’ha procedit a la redacció d’aquest pla de mesures antifrau, que serà desplegat de conformitat amb les seves determinacions.

En el torn dels posicionaments dels diferents grups, en nom del govern municipal el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Eduard Sanz, ha remarcat que “és una fita important l’aprovació del pla, com també ho va ser la declaració institucional que vam portar en l’anterior ple” i s’ha referit a que, d’ara en endavant, caldrà anar aplicant mesures més enllà dels fons europeus. Sanz ha dit que “en tot allò que sigui transparència i bon govern tots els grups municipals hem estat sempre d’acord. Aquest govern ha creat una Oficina de Transparència i Govern Obert perquè puguem gestionar totes aquestes polítiques d’una forma més acurada i endreçada; fins i tot hem creat una regidoria per fer-ne un seguiment. Hem consolidat aquesta voluntat i hem reforçat aquestes mesures de transparència perquè la ciutadania pugui controlar què es fa amb els diners públics i cap a on van les despeses. Que no hi pugui haver ni la menor sospita ni possibilitat de cometre frau i corrupció és una notícia benvinguda per a nosaltres com institució i també per a la ciutadania”.

El portaveu del Grup Municipal Republicà (GMR), Oriol Torras, s’ha posicionat a favor de l’aprovació del pla.

La portaveu de Ciutadans (Cs), Gemma García, s’ha mostrat satisfeta per l’aprovació del pla i ha fet referència a la feina prèvia feta.

La regidora d’Esplugues En Comú Podem (EeCP), Dolores Castro, ha dit que “ni l’Ajuntament, ni l’equip de govern ni els grups polítics partim de zero. Estem parlant de principis que ja tenim assumits en el nostre codi ètic. Entenem també l’exigència pel que respecta als fons europeus”.

El portaveu del Grup Municipal Popular (GMP), Marcos Sánchez, ha fet referència que l’Ajuntament d’Esplugues no partia de zero, perquè “nosaltres ja teníem un codi de bon govern on es concretava una sèrie de mesures, moltes d’elles també contingudes en aquesta ordre ministerial”.

 

Declaració institucional de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat

A l’inici de a sessió plenària l’alcaldessa ha llegit la declaració institucional de suport als dictàmens aprovats per part del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, un òrgan que es va crear el 1995 per fomentar la consulta i la participació del col·lectiu de persones grans de la comarca. Entre les funcions del Consell Consultiu hi ha la realització d’informes, dictàmens, recomanacions i propostes, no preceptius, sobre els projectes normatius o d’altres accions que afectin a les persones grans. En el decurs del 2021 el Consell Consultiu ha elaborat dictàmens sobre “la bretxa digital, la sanitat que mereixem i la Llei de Gent Gran de Catalunya, més necessària que mai”, que es van aprovar en assemblea del Consell Consultiu el passat mes de desembre i, posteriorment, al gener d’enguany, per unanimitat dels grups polítics que conformen el Ple del Consell Comarcal.

 

Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Discriminació Racial 2022

El plenari s’ha posicionat amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Discriminació Racial amb l’aprovació d’una declaració que, entre d’altres, remarca que “la lluita contra la discriminació racial o ètnica és una de les prioritats d'aquest Ajuntament. Per això, hem impulsat i impulsem accions que contribueixen a conscienciar en favor de l'eliminació de qualsevol forma de discriminació racial”. La declaració fa referència també a l’educació, tot dient que “l'educació a les escoles i als instituts és essencial per transmetre els valors inclusius. És per això que l'Audiència Jove 2020-2021 va estar adreçada a que els i les joves treballessin sobre com prevenir el racisme i la xenofòbia. D'aquesta Audiència van sorgir propostes encaminades especialment a prevenir actituds racistes als àmbits esportius i en les xarxes socials. És imprescindible que, per definir la societat del futur, els i les joves entenguin el principi de dignitat humana, igualtat, justícia, tolerància i respecte a la diversitat per eliminar els prejudicis i estereotips sobre persones i comunitats. Amb aquesta declaració institucional, l'Ajuntament d'Esplugues vol posar de manifest el seu ferm compromís en l'execució de les polítiques destinades a l'eliminació de la discriminació racial i en la construcció d'una societat inclusiva i diversa on tothom participi i ningú quedi invisibilitzat”.

 

Generació pública d’energia

El plenari ha aprovat prendre en consideració la memòria justificativa de l’exercici d’activitat econòmica de comercialització, producció, explotació, manteniment i serveis complementaris relacionats amb la generació pública d’energia. Hi han votat a favor Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Grup Municipal Republicà (GMR) i Esplugues En Comú Podem (EeCP), i s’han abstingut Ciutadans (Cs)  i Grup Municipal Popular (GMP).

La Comissió designada pel ple per a la redacció de la memòria justificativa ha conclòs els seus treballs amb la presentació d’una memòria, que incorpora el conjunt d’aspectes i elements que estableix la normativa reguladora i posa de relleu, com a conclusió final, que l’exercici de la iniciativa municipal és beneficiosa per a l’interès públic i general de la ciutadania del municipi i també és beneficiosa per a la hisenda municipal, en la mesura que comportarà, previsiblement, uns beneficis econòmics a curt termini que justifiquen sobradament la inversió a realitzar.

A partir d’ara, s’obre un període d’ informació pública de 30 dies hàbils, a la vegada que se sol·licitarà els informes preceptius sobre inexistència de duplicitats i sobre sostenibilitat financera a través de la Direcció General d'Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

 

Aprovació del projecte bàsic de la passera del Pediatric Cancer Center

S’ha aprovat per unanimitat el projecte bàsic del Pediatric Cancer Center de l’Hospital Sant Joan de Déu, per a la construcció de la passera sobre el carrer de Santa Rosa, que unirà el nou edifici i l’edifici principal de l’Hospital de Sant Joan de Déu, situats a costats oposats del carrer.

 

Cessió per construir un equipament sanitari

S’ha aprovat amb el suport de PSC i Cs i l’abstenció de GMR, EeCP i GMP la cessió de la concessió administrativa d’Alma Ava UTE, empresa adjudicatària de la concessió del terreny ubicat a l’av. Jacint Esteva Fontanet, núm. 106-110, i núm. 14-26 del carrer d’August Font i Carreras per a la construcció i funcionament d’un equipament destinat a ús sanitari, a Artroscopia GC, SL.

El passat mes de gener, el ple va autoritzar a l’empresa adjudicatària de la concessió administrativa sobre aquests terrenys per a la construcció d’una clínica de tractament de patologies traumatològiques, que modifiqués la participació que tenien en la UTE els seus dos membres integrants, passant Artroscopia GC, SL a ostentar una participació del 55% i Alma Chile, SA al 45%, de manera que la primera esdevingués membre amb participació majoritària a la UTE, com a pas previ necessari per poder autoritzar la cessió, a l’empara de les determinacions dels plecs reguladors de la concessió.

 

Explotació de l’aparcament del CEM Les Moreres

El plenari ha aprovat per unanimitat la distribució del resultat de l’explotació de l’aparcament de vehicles del CEM Les Moreres corresponent als anys 2019 i 2020, que ha aportat la Societat Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues, SA. Ha tingut un resultat positiu acumulat, motiu pel qual s’aprova la liquidació de l’import corresponent a l’Ajuntament en concepte de participació en el resultat d’explotació.

 

Ordenança de l’impost sobre l’increment de terrenys urbans

Amb els vots a favor de PSC i Cs i l’abstenció de GMR, EeCP i GMP s’ha aprovat definitivament de la modificació de l’ordenança fiscal número 3 reguladora de l’impost sobre l’increment de terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua. Durant el termini d’exposició pública s’ha constatat que existeix un problema d’aplicació pràctica de la bonificació prevista en l’article 6.3 que afecta a les transmissions mortis causa. El sistema de càlcul que té en compte el valor real de transmissió dels immobles no suporta correctament la bonificació del 95% mortis causa prevista actualment en l’article 6.3 pel fet que aquest benefici fiscal té en compte exclusivament el valor cadastral. En aquest sentit, s’elimina ara l’article 6.3, per tal de mantenir la possibilitat que les persones contribuents puguin acollir-se a la bonificació del 95% de la quota amb motiu de transmissions mortis causa, tal com ho venien fent fins ara.

Així mateix, s’ha aprovat definitivament la modificació d’aquesta ordenança fiscal, condicionant l’executivitat d’aquest acord a què no s’hagin presentat al·legacions durant el termini d’exposició pública.

 

SESSIÓ DEL PLE MARÇ 2022

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950
Telèfon: 93 371 33 50 | Fax: 93 372 29 10 | ajuntament@esplugues.cat | NIF P0807600B